Preskočiť na obsah

Návod na výrobu koňa

  • by

Na úvod

Návod na výro­bu také­ho­to koňa je jed­no­du­chý a nevy­ža­du­je žiad­nu veľ­kú zruč­nosť. Čo však vyža­du­je je iste záze­mie (mate­riál a nára­die). Ak nemá­te potreb­ne nára­die, bude­te musieť pou­žiť aj iné mate­riá­ly, pri­pad­ne pozme­niť postup výro­by (nena­hrie­vať, ale “vys­kla­dať”), čo ale bude s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou zna­me­nať zme­nu tva­ru a zní­že­nú odol­nosť. Berte ale v úva­hu aj požia­dav­ky na bez­peč­nosť- žiad­ne vyčnie­va­jú­ce žele­zo, všet­ky hra­ny obrú­siť, … Spoje a všet­ky kovo­vé čas­ti obaľ­te aj páskou.

Návod je síce dlhy, ale to naj­me kvô­li tipom & tri­kom, kto­ré som sa pri výro­be naučil, verím že väč­ši­ne by sta­či­li pri­lo­že­né obrázky.

Odhadovaný čas výro­by sú asi 3 dni (1h naštu­do­vať návod, 5h ohý­ba­nie, 1h spá­ja­nie, 1h poťah, 3h far­be­nie, 1h šitie, 2h dopl­n­ky, 2h k dobru).

Najprv si pre­čí­taj­te celý návod a až potom začni­te s výrobou!

Potrebne nára­die:

Vŕtačka + vrtá­ky (3–4mm pod­ľa pou­ži­té­ho drô­tu) + doš­tič­ka na vŕta­nie (nevŕ­tať do sto­la, ani do podlahy)

Teplovzdušná piš­toľ, pla­men­ný horák, či kla­sic­ky ply­no­ví spo­rák (!pozor na bez­peč­nosť, hro­zí rizi­ko popá­le­nia, či požia­ru, nehan­bi­te sa požia­dať o dozor, v prí­pa­de mla­dist­vých je to priam nut­né a aspoň bude tre­tia ruka, kto­rá nikdy nie je na zahodenie)

Zverák (nie je nut­ný, môže­te využiť kama­rá­ta, ale­bo držať die­ly v rukách či sa zapie­rať nohou, avšak so zve­rá­kom to zvlád­ne­te sami, pres­ne a v pohode)

Pracovná ruka­vi­ca (sta­čí jed­na, ale hodia sa aj 2)

Pílka na žele­zo, nôž, fixka, ceruz­ka, kli­nec, kom­bi­nač­ky, kla­di­vo, fareb­ná krie­da, šmirgel/pilník

Potrebný mate­riál:

PN trub­ka ‑kos­tra (plas­to­vá trub­ka na vodu, dĺž­ka 250+cm, resp. 350+cm pod­ľa veľ­kos­ti a vyho­to­ve­nia, môžu byt aj men­šie kusy, vždy tre­ba obrú­siť hra­ny (aj zvnút­ra) –nôž a šmirgel/pilník)

Drôt – spá­ja­nie tru­biek (dĺž­ka asi meter/kúsky 10–15cm, hrúb­ka 3+ mm)

Latka – pokož­ka (ľubo­voľ­ná, ale osob­ne som pou­žil sta­rú bie­lu náv­leč­ku na pap­lón, veľ­kosť pod­ľa veľ­kos­ti a vyho­to­ve­nia, bude to oko­lo 2krat 70x50cm)

Gombíky –oči (2, veľ­ké čier­ne, nie je nut­ne, dá sa dokres­liť fixkou)

Koza – dopl­n­ky (sta­čí ten­ká, far­ba by mala ladiť, ale môže sa dofar­biť, množ­stvom asi 2krat 7x11cm – nie je nut­né, dá sa dokres­liť fixkou)

Konope (tes­ne­nie na želez­né vodá­ren­ské trub­ky), Latka (ďal­šia, popis niž­šie),… – hri­va a chvost(nie je nut­ne, môžu sa dokresliť)

Popruh pod­ľa vlast­né­ho uvá­že­nia (dopo­ru­ču­jem nie­čo širo­ké aby to nere­za­lo, ale môže to byť aj kom­bi­ná­cia pop­ru­hu s hru­bým silo­nom, ale­bo nie­čo úpl­ne iné, dĺž­ko­vo oko­lo 250 cm)

Uzda (pod­ľa vlast­né­ho uvá­že­nia – nie je nut­ná a skôr bude asi zava­dzať, ale mimo bit­ku sa hodí ako RP prvok na ria­de­nie koňa, jeho chy­ta­nie,… pros­te špa­gát na viac  )

Farba (tex­til­ná, morid­lo , nie vode roz­pust­ná, odtieň a množ­stvo pod­ľa potreby)

Vypchávky (čokoľ­vek na vypcha­nie koňa, aby držal tvar, dopo­ru­ču­jem vate­lín, pou­ži­teľ­ný je moli­tan, novi­ny, slama,…)

Postup:

Nakreslite si obrá­zok kon­skej hla­vy, pri­pad­ne jej detai­ly na papier, kto­rý maj­te stá­le po ruke. Doporučujem nie­čo kon­trast­ne (môže­te využiť zvý­raz­ňo­vač hrán na váš obľú­be­ný obrázok).

Veľkostne sta­čí malin­ky obrá­zok (10x10cm), dôle­ži­té je, aby ste boli schop­ný pod­ľa neho vyro­biť kos­tru, pri­pad­ne vyrobiť/nakresliť detaily.

Obrázok zadnej čas­ti nie je mys­lím nut­ný, je to len aká­si slzič­ka a tu by som robil až kde bude hoto­vá hlava.

Na ozna­čo­va­nie je vhod­ne pou­žiť fixku, ceruz­ku, či hru­bú ihlu (ostrý klinec)

Vezmite trub­ku a umiest­ni­te ju do rozk­ro­ku a odme­raj­te, kde na nej bude­te “sedieť“. To závi­sí od toho, či chce­te vyro­biť aj kon­sky zadok (bude to vyža­do­vať asi 1m trub­ky, ale­bo vám bude sta­čiť ure­za­ná trub­ka kúsok za zadkom ( sta­čí, aby trub­ka trča­la asi 15cm za Váš, zbi­tok je pred vami).

Naznačte na trub­ke mies­to 5 cm pred vami , tu začne­te trub­ku nahrie­vať a ohý­bať. Toto pred­sta­vu­je mies­to na kon­skom chrb­te, kde sa krk zdví­ha ak ma kôň hla­vu vzpriamenú.

Pri ohý­ba­ní maj­te po ruke vodu na chla­de­nie. Ideálna je asi hadi­ca zave­se­ná zho­ra vo voľ­nom prie­s­trans­tve (aby sa dalo manév­ro­vať s trub­kou oko­lo) , ale bude sta­čiť aj kla­sic­ký vodo­vod­ný kohú­tik, ale­bo ľubo­vol­ná nádo­ba s vodou, do kto­rej sa vám hla­va koňa zmes­tí. Voda z kohú­ti­ka by mala kvap­kať (sta­čí 2–3 kvap­ky za sekun­du), aby bolo mož­né tva­ro­vať (chla­diť) postupne.

Ak nebu­de­te mať kvap­ka­jú­cu vodu, bude­te musieť trub­ku správ­ne vytva­ro­vať a pono­riť. Pozor, aj keď pus­tí­te na trub­ku vodu prú­dom, a ta úpl­né stvrd­ne, stá­le je veľ­mi horú­ca zvnút­ra (je mož­né po väč­ších hoto­vých kusoch naliať vodu dnu a nechať ochla­diť celu trubku).

Postupne bude­te ohrie­vať trub­ku od znač­ky a ohý­bať ju do poža­do­va­né­ho tva­ru pod­ľa obráz­ku niž­šie. Zásadou je ohrie­vať väč­šiu časť trub­ky (5–10cm), pokiaľ mož­no rov­no­mer­ne a naj­me z bokov a zo stra­ny, kto­rá sa bude ohy­bom naťa­ho­vať. Ak sa aj začne sama ohý­bať (pod vlast­nou váhou), zadr­ž­te ju rov­no, nek­rú­tiť a nahriať dosta­toč­né veľ­ký kus, aby ohyb mohol byt ply­nu­lí. Ak je mäk­ka prí­liš, zatiaľ čo oko­lie je tvr­dé, sch­laď­te ho par kvap­ka­mi vody. Navrhujem uro­biť si skúš­ku na krat­šej trub­ke (ohni­te ju do kru­hu). Trubka je dob­re nahria­tá, keď je mož­né pôso­be­ním malou silou zme­niť jej tvar, ale pri­tom sa neohý­ba sama od seba, ale­bo len na jed­nom mieste.

Samotné nahrie­va­nie je mož­né robiť vo zve­rá­ku (kým sa plast dosta­toč­ne zohre­je), ale pri pou­ži­tí spo­rá­ku a ani inak sa nevyh­ne­te tomu, aby ste trub­ky muse­li nahrie­vať (aj) v ruke a naj­me ohý­bať (tak­že tie ruka­vi­ce). Aj pre­to je vhod­ne občas celú kos­tru ochla­diť (aj zvnútra).

Ak by ste trub­ku zohý­ba­li len na malej čas­ti, začne sa ako­by lámať. Nie je to až taký prob­lém, aj keby bola trub­ka ohnu­tá na jed­nom mies­te o 90*, bude stá­le pev­ná, ale bude to vyze­rať zle. Ak už sa začne “lámať“, stlač­te trub­ku z bokov (musí­te mat ruka­vi­ce!) a dane mies­to sch­laď­te par kvap­ka­mi a pokra­čuj­te v ohý­ba­ní kúš­tik vedľa.

Hlava môj­ho koňa ma roz­me­ry pri­bliž­ne 55x55cm (umiest­ne­ná v pomy­sel­nom štvor­ci), pri­čom vrchol dosa­hu­je asi v 35cm od začiatku.

Trubky spá­jaj­te pod­ľa ich vzá­jom­nej polohy:

Poloha 1 – súbež­né napo­je­nie: Vrchná trub­ka zosta­ne nepo­ru­še­ná (okrem dier na drôt), spod­ná sa zre­že pod­ľa čiar­ky, kto­rý si môže­te nakres­liť keď trub­ky nechá­te voľ­ne ved­ľa seba. Bude to vyža­do­vať mno­ho reza­nia a pri­kla­da­nia, kým zís­ka­te dob­re pasu­jú­ci tvar. Použiteľná za tým­to úče­lom je píl­ka (na hru­bé zre­za­nie) a naj­me nôž (jem­ne opra­co­va­nie, čepeľ by nema­la byt krát­ka, aby sa dob­re reza­lo, sta­čí aj 2cm čepieľ­ka, avšak ore­zá­va­cie noží­ky sa môžu čas­to lámať). Následné sa vyvŕ­ta­jú die­ry z bokov tak, aby ste moh­li viest drôt ako keby ste chce­li trub­ky omo­tať a stiah­nuť na mies­te, kde sa ešte nedo­tý­ka­jú jed­na dru­hej. Ďalšiu die­ru vyvŕ­ta­te zho­ra dolu v mies­te, kde už sa trub­ky dotý­ka­jú tak­mer plo­chou ako na nito­va­nie. S nito­va­ním si nelám­te hla­vu, jed­no­du­cho drôt zahni­te do strán (dopre­du a doza­du, nie do bokov).

Poloha2 – napo­je­nie: Z oboch tru­biek odre­zať asi 1–2cm od kon­ca trub­ku do polo­vi­ce. Každú z inej stra­ny. Výrezy pri­lož­te a dočis­tí­te aby sa čo naj­viac dotý­ka­li. Zbitky (z jed­nej trub­ky) si nechaj­te a porež­te po dĺž­ke na polo­vič­ky, budú slú­žiť ako výstuž – vlož­te ich do vnút­ra spo­ja a cele pre­vŕ­taj­te 2krat (obe trub­ky aj s výstu­žou pokiaľ mož­no naraz). Prevlečte drôt, stiah­ni­te a kon­ce zabú­chaj­te kla­di­vom od seba (pozdĺž­ne).
Teraz skon­tro­luj­te celú kos­tru. Čo sa nedá obrú­siť, to pre­lep­te pás­kou (prí­pad­ne neja­ký tmel a pásku).

Túto kos­tru polož­te postup­ne na obe plát­na lat­ky a obkres­li­te jeho tvar (fareb­ná krie­da). Za hla­vou ho nechaj­te voľ­nej­ší (obkres­ľuj­te ďalej od kos­try), ale maxi­mál­ne 2cm v oko­lí bru­cha (voľ­nos­ťou sa regu­lu­je hrúb­ka) Prípadne ak chce­te šir­šie zvie­ra, pri­daj­te na viac ešte 1cm vša­de. Latku vystrih­ni­te ešte o 1cm ďalej od čiar­ky, aby ste mali pries­tor na zoší­va­nie. Pred zoši­tím skús­te lat­ku pod­ľa čiar pošpend­liť a takú navliecť na kos­tru. Pokiaľ nemá­te “blbé“ oblú­ky, tak by to malo isť, ak mate kos­tru, kto­rá to neumož­ňu­je (prí­liš ten­ký krk) bude­te mat zoší­va­nie o nie­čo ťaž­šie, pre­to­že bude­te musieť zoší­vať ruč­ne pria­mo na kos­tre. Môžete skú­siť kos­tru pri­pad­ne kúsok stla­čiť, PN trub­ky sú pruž­né dosť, aku­rát to moc nepre­há­ňaj­te ak mate napá­ja­cie spoje.

Obe lat­ky zafar­biť. Postupujte pod­ľa návo­du uve­de­né­ho na farbe.

Teraz ak mate sil­ne plát­no, môže­te pop­ruh, kto­rý drží koňa na maji­te­ľo­vi pri­šiť na plát­no v mies­te, kde sa krk začí­na prud­ko ohý­bať sme­rom dopre­du. Pokiaľ neve­rí­te, že lat­ka váhu koňa udr­ží (bude celou váhou na nej visieť), bude­te musieť pop­ruh zošiť tak, aby obo­pí­nal kos­tru a ku kos­tre ho aj pri­lep­te, ale­bo pri­skrut­kuj­te (malou skrut­kou, môže­te pred­ro­biť die­ru nahria­tym klin­če­kom). Dľžka pop­ru­hu závi­sí na Vás, musí­te ju viac krát vyskú­šať. Kratší pop­ruh bude ťahať hla­vu koňa viac k Vám, ale záro­veň moc krát­ky bude spô­so­bo­vať tlak v rozk­ro­ku. Radšej ho nechaj­te dlh­ší, urči­te pozná­te tri­ky, ako nie­čo skrá­tiť, ale na pre­dl­žo­va­nie sa až toľ­ko maj­strov nenáj­de  (počí­taj­te aj s vašim prí­pad­ným brnením).

Jediná zlo­ži­tosť pri sítí môže byť hri­va, ak ju chce­te “reál­nu“. Ja mam len nakres­le­nú, ale kto chce, ponu­kám neja­ké tie nápa­dy: kus lat­ky, či ľano­vé­ho kono­pe (zafar­be­ne čier­no) nas­kla­dať (lat­ku hus­to, kono­pe red­šie) do mies­ta budú­ce­ho švu a zoši­te skrz. Ak ste pou­ži­li lat­ku, bude­te ju teraz musieť nastri­hať na pási­ky, pri­pad­ne dore­zať ostrým nožom (pozor na poťah! Ten rad­šej zave­siť) na fran­for­ce, kono­pe tre­ba asi tros­ku vyčesať.

Pokiaľ mate poťah na voľ­no, natiah­ni­te ho na kostru.

Môžete začať vypchá­vať. Vezmite toľ­ko mate­riá­lu do hrs­ti, koľ­ko je adek­vát­ne k vypchá­va­nej čas­ti tak, aby ste ju vypchá­va­li v celej šír­ke. Nebudete ju musieť dotlá­čať, pri čom by moh­li vzni­kať tade a mäk­ké oblas­ti. Na vypchá­va­nie je najv­hod­nej­ší zmo­ta­ný vate­lín. Po vypcha­ní zaši­te “bru­cho”.

Našite oči, z koze vystrih­ni­te a naši­te dopl­n­ky – vieč­ka, uši, noz­dry, papu­ľu, zbi­tok dokres­li­te fixkou.

Pokiaľ ste nero­bi­li aj zadok, uprav­te aj koniec trub­ky (môže do nej nara­ziť člo­vek za vami, naj­me ak spad­ne). Môžete ju zahnúť dole, ale­bo zakon­čiť nie­čim oblým (a mäk­kým) – kus lat­ky veľa krát omo­ta­ný,… Ztiahnite kobercovkou.

Ak chce­te vyro­biť postroj, pou­ži­te goog­le s hes­lom “brid­le” pre vzory.