Preskočiť na obsah

Návody a Tipy

Návody a tipy pre lar­po­vých hrá­čov a organizátorov.

Teoretický trojúhelník

Nemáte rádi, když lidé na por­tá­lu pou­ží­va­jí výra­zy z divo­kých zahra­nič­ních teorií a vy neví­te o čem mlu­ví. Nebo máte tuše­ní, ale nej­ste si jis­ti, jesl­ti to vní­má­te stej­ně jako oni? Pak je ten­to člá­nek pro vás. Přiblížení teore­tic­ké­ho mode­lu běž­ným hrá­čům a organizátorům.

Jeepforma – trochu jiný náhled na larpy

V rám­ci své­ho záj­mu o nara­ti­vis­tic­ké meto­dy v lar­pu nara­zil Permon na usku­pe­ní Jeepen. Záběr čin­nos­ti se pohy­bu­je na pome­zí stol­ních rolo­vých her a lar­pu, kdy se pokou­ší roz­ví­jet meto­dy, kte­ré přis­pí­va­jí ke tvor­bě pří­běhu na roz­díl od jiných cílů her.

Boj proti primitivizmu

Pred sto rok­mi, sa čas­to stá­va­lo, že fil­má­ri toči­li fil­my tak, že posta­vi­li sta­tic­kú kame­ru pred diva­del­nú hru. Pozerať sa na taký film je v súčas­nos­ti straš­né. Takmer vôbec to film nepri­po­mí­na. Dobrý film síce puží­va scé­nu a sta­tic­kú kame­ru, plné využi­tie média si však vyža­du­je strih, pohyb­li­vú kame­ru, detai­ly, post­pro­duk­ciu a všet­ky ostat­né ino­vá­cie, kto­ré boli vymys­le­né od čias Lumiéra. Príbehy sú pre role-pla­y­ing ako divad­lo pre film. Kým neus­ta­nú neko­neč­né reči oko­lo roz­prá­va­nia prí­be­hu, kame­ra sa nepohne.

Čo je to bojovka a ako to na nej vyzerá?

  • by

Bojovka je veľ­mi špe­ci­fic­ký druh LARPu. Cieľom nie je ani tak zaba­viť sa pri pre­ží­va­ní prí­be­hu a osu­du neja­kej kon­krét­nej posta­vy, ale dalo by sa pove­dať neja­kej celej kra­ji­ny. Zažiť voj­nu, kto­rá sa v nej roz­pú­ta­la, pre­niesť sa na bojo­vé pole a byť tým 43. voja­či­kom v dru­hej bojo­vej línii zľa­va. Alebo tým ved­ľa neho.

Čo je to LARP a ako to na ňom vyzerá?

  • by

Typov LARPov je veľa a tak je ťaž­ké pove­dať ako pres­ne to na nich cho­dí, keď­že kaž­dý LARP má svo­je vlast­né pra­vid­lá, svoj vlast­ný svet a posta­vy, kto­ré sa vysky­tu­jú len a len na ňom. Pokúsim sa Ti však aspoň pri­blí­žiť aké mož­nos­ti na LARPe máš, akú posta­vu si môžeš vytvo­riť a čo s ňou môžeš pek­né­ho zažiť.

Chcem začať s LARPami, ale ako na to? A mám vôbec na to?

  • by

Na fórach sa už obja­vi­la nejed­na téma zalo­že­ná nová­či­kom, či nie je prí­liš mla­dý, prí­liš sta­rý, či je LARP pre neho to pra­vé či vhod­né. Odpoveď je jed­no­du­chá – pokiaľ chceš zažiť nie­čo zau­jí­ma­vé, pre­niesť sa do sve­ta fan­tá­zie, si ochot­ný nie­čo pre to aj uro­biť a nie­čo nové sa naučiť, potom ti nič nesto­jí v ceste.

Katar typu Guillotine

Návod na výro­bu kata­ru (ale­bo aj twin bla­des, ako to nie­kto­rí nazývajú).

Výchova alebo „ako komunitu zveľaďovati“

Pojednanie o tom, čo autor pova­žu­je za dôle­ži­té v súvis­los­ti s nábo­rom nových čle­nov, kto­ré fak­to­ry sa javia ako dôle­ži­té a kto­ré menej pri zve­ľa­do­va­ní komu­ni­ty a na kto­ré veci si pri tom hráč a org musí dať pozor.