Preskočiť na obsah

Čo je to LARP a ako to na ňom vyzerá?

  • by

Čo je to LARP sa píše na mno­hých iných mies­tach a zrej­me význam toh­to slo­va už poznáš. Ak nie, vedz, že LARP je skrat­kou odvo­de­nou od slov Live Action Role Playing. Ako LARP sa ozna­ču­jú akcie, na kto­rých sa vži­ješ do neja­kej posta­vy, pre­ží­vaš jej prí­beh, žiješ v jej sve­te a stre­tá­vaš sa s iný­mi posta­va­mi, kto­rých prí­be­hy zasa pre­ží­va­jú iní hrá­či. Typov LARPov je veľa a tak je ťaž­ké pove­dať ako pres­ne to na nich cho­dí, keď­že kaž­dý LARP má svo­je vlast­né pra­vid­lá, svoj vlast­ný svet a posta­vy, kto­ré sa vysky­tu­jú len a len na ňom. Pokúsim sa Ti však aspoň pri­blí­žiť aké mož­nos­ti na LARPe máš, akú posta­vu si môžeš vytvo­riť a čo s ňou môžeš pek­né­ho zažiť.

Aké posta­vy sa na LARPoch vysky­tu­jú? Akú posta­vu si môžem vytvoriť?

Vytvoriť si môžeš hoci­ja­kú posta­vu, akú Ti schvá­lia orga­ni­zá­to­ri dané­ho LARPu, na kto­rý chceš ísť. Odpoveď na prvú otáz­ku je teda podob­ná. Na danom LARPe sa v danom sve­te vysky­tu­jú posta­vy rôz­nych povo­la­ní (bojov­ní­ci, zlo­de­ji, mágo­via, alchy­mis­ti, lie­či­te­lia, sta­vi­te­lia, námor­ní­ci, ková­či, atď) rôz­nych rás (ľudia, elfo­via, trpas­lí­ci, gob­li­ni, trol­li, orko­via, atď), kto­ré schvá­li­li orga­ni­zá­to­ri a kto­ré by teda mali zapa­dať do dané­ho sve­ta. Poznať daný svet pri tvor­be posta­vy je dôle­ži­té. Ako dra­ko­bi­jec sa asi neuži­víš ak v danom sve­te dra­ka nikdo nikdy nevi­del. Ak je pod­sta­tou LARPu voj­na upí­rov a vlkod­la­kov, orko­via tam asi tiež nebu­dú mať svo­je najv­hod­nej­šie mies­to. Preto skôr než si začneš vytvá­rať posta­vu, pre­čí­taj si ako vyze­rá her­ný svet a aké bež­né povo­la­nia sa v ňom vyskytujú.

Na svo­jom prvom LARPe si skús rad­šej vybrať jed­no zo štan­dard­ných povo­la­ní uve­de­ných v pra­vid­lách. Je totiž pred­po­klad, že kaž­dú sku­pi­nu (cech, gil­du) mágov, alchy­mis­tov, zlo­de­jov, bojov­ní­kov, lie­či­te­ľov bude nie­kto viesť. Či sa k nej pri­dáš ale­bo nie, je len na Tebe, ale vre­lo Ti odpo­rú­čam sa na začiat­ku k nej pri­po­jiť. Vodca sku­pi­ny má väč­ši­nou isté skú­se­nos­ti a vie Ti pora­diť a pomôcť pocho­piť urči­té veci naprí­klad ako mágia na danom LARPe fun­gu­je. Ak nie­čo nevieš, pýtaj sa ho, ale zasa pamä­taj na to, že môže mať na sta­ros­ti aj 15 učňov a tak sa pýtaj na roz­um­né veci 🙂 To kde je stud­nič­ka či lat­rí­na Ti pora­dí aj hocik­to iný. Neboj sa zapo­jiť do nové­ho kolek­tí­vu, veď je to prí­le­ži­tosť zís­kať nových kama­rá­tov. Navyše Ti pomô­žu s tým, aby si mal o zába­vu počas celé­ho LARPu postarané.

Keď si budeš vybe­rať povo­la­nie, pamä­taj aj na svo­je záuj­my a schop­nos­ti. Ak si mal nie­ke­dy 2 zo sprá­va­nia za to, že si na ché­mii vyho­dil pol ško­ly do vzdu­chu, zrej­me je pre Teba vhod­ná alchý­mia a zmie­ša­va­nie kade­ja­kých eli­xí­rov si uži­ješ. Ak máš pre­čí­ta­né desiat­ky kníh o mágoch a kúzel­ní­koch, zrej­me máš pred­po­kla­dy na to, aby sa aj z Teba stal dob­rý mág. Ak sa bojíš, že svo­ju posta­vu dob­re nezah­ráš a rad­šej by si si len zabo­jo­val, skús sa ako bojov­ník dostať do osob­nej gar­dy panov­ní­ka. Čo ty vieš kam sa v jeho sprie­vo­de potom dosta­neš. Mnohí hrá­či spo­mí­na­li, že keď boli kúz­la­mi pre­me­ne­ní na iné bytos­ti, zvie­ra­tá, či im bolo zme­ne­né pohla­vie, mali prob­lém sa vžiť do posta­vy, kto­rú nepoz­na­li a o kto­rej neve­de­li, ako sa má sprá­vať. Pritom často­krát išlo o kva­lit­ných hrá­čov, kto­rí bez prob­lé­mov poba­vi­li svo­je oko­lie keď boli vo vlast­nej koži a žili svo­je vysní­va­né posta­vy. Preto si váž­ne skús vybrať posta­vu, kto­rú nebu­deš len hrať, ale budeš ju aj ŽIŤ. Keď Ťa s ňou bude veľa vecí spá­jať, urči­te si s ňou budeš dob­re rozumieť.

Ako je to s bojom? Veď nie­kto­ré posta­vy nema­jú v boji šancu… 

Nie kaž­dá posta­va musí bojo­vať. Existujú aj mie­ru­mi­lov­né posta­vy, kto­ré nema­jú radi zbra­ne a ťaž­ké zbro­je, kaš­lú aj na magic­kú ochra­nu a mož­no aku­rát tak dosta­li požeh­na­nie od všet­kých kňa­zov čo v krá­ľov­stve žijú. No keď sa pred nimi obja­ví taký troll, nie je im všet­ko jed­no (aj keď to nie je asi niko­mu). Problém je, že sa taká­to posta­va nemu­sí v boji ubrá­niť ani pred takým zlo­de­jom. Pričom ten istý zlo­dej by mohol dostať od čle­na krá­ľo­vej gar­dy pek­nú nakla­dač­ku. Tu samoz­rej­me vzni­ká otáz­ka či má zmy­sel tvo­riť si aj sla­bé posta­vy. Má. Neužiješ si síce boj, ale ak Ťa zaj­mú, môžeš vyjed­ná­vať, ponúk­nuť im výkup­né, nasľu­bo­vať únos­com hory doly a mož­no ich dostať aj do pas­ce. Samozrejme sa ale musíš spo­la­hnúť na to, že po úze­mí nebu­dú pobe­ho­vať hrá­či, kto­rí budú bez­dô­vod­ne zabí­jať koho chcú. A snaž sa neodô­vod­ne­né­mu zabí­ja­niu osob­ne vyhnúť. Niektorí hrá­či hra­jú svo­je posta­vy aj 3 – 4 roky a zaslú­žia si zomrieť pek­nou smr­ťou pri výko­ne svoj­ho povo­la­nia a nie rukou nie­ko­ho kto nevie čo so sebou (a zabí­ja kaž­dé­ho bez rozmýšlania).

No aj keď sa to na prvý pohľad nez­dá, slab­šia posta­va v boji môže výjsť z due­lu víťaz­ne. Možno z fil­mov poznáš scé­nu kde sa nie­kto zúri­vo ohá­ňa šab­lou a všet­ci pred ním ute­ka­jú kým sa nenaj­de nie­kto, kto vytiah­ne piš­tol a zastre­lí ho. Preto pred súbo­jom zváž sil­né a sla­bé strán­ky svo­jej posta­vy. Mág sa zrej­me nebu­de mečom ohá­ňať naj­lep­šie, ale ak doká­že súpe­ra dostať do bez­ve­do­mia, bude v bez­pe­čí. Ak dru­id využi­je svo­ju moc dob­re a zo zeme vyle­zú kore­ne, kto­ré súpe­rov spú­ta­jú, zrej­me sa nemu­sí báť ani on. Ak si si od alchy­mis­tov kúpil eli­xír, kto­rý doká­že roz­pus­tiť kov, vyšp­lech­ni ho na súpe­ra a zdr­haj! Ak si zasia­hol meč, po chví­li bude dosta­toč­ne osla­be­ný, aby sa počas súbo­ja zlo­mil. Zbroj môže tak­tiež oslab­núť a tak nebu­deš mať prob­lém súpe­ra defi­ni­tív­ne pora­ziť. Pamätaj ale na to, že kaž­dé kúz­lo a kaž­dý eli­xír účin­ku­je rôz­ne rých­lo a úči­nok trvá rôz­ne dlho. Preto zváž či ho pou­ži­ješ (ak Ťa na nie­čo pre­me­ní) a čo spra­víš po tom ako ho pou­ži­ješ (naprí­klad ute­kaj preč). Ak sa Ti ale ani napriek Tvojej sna­he nepo­da­rí súpe­ra defi­ni­tív­ne pora­ziť, poroz­mýš­laj nad tým, či si na neja­ký detajl neza­bu­dol (aký amu­let si mu to vlast­ne nechal po súbo­ji ďalej visieť na krku?). Nadávanie nie je vždy rie­še­nie. Niekedy je odpo­veď na to AKO ho pora­ziť veľ­mi blízko.

Závisia schop­nos­ti posta­vy od sku­toč­ných schop­nos­tí jednotlivca?

Zasa zále­ží od pra­vi­diel LARPu. Kým nie­kde vieš na začiat­ku len urči­té veci uro­biť sám a na ostat­né potre­bu­ješ pomoc ale­bo sa urči­té schop­nos­ti naučiť, nie­kde doká­že Tvoja posta­va sko­ro všet­ko čo Ty. Pritom ale pla­tí, že by schop­nos­ti posta­vy mali aspoň tro­chu zod­po­ve­dať schop­nos­tiam hrá­ča. Ak by si hral skú­se­né­ho šer­mia­ra a ešte len začí­nal so šer­mom, asi by si povesť skú­se­né­ho šer­mia­ra rých­lo stra­til. Ak ale už budeš mať so šer­mom boha­té skú­se­nos­ti a budeš hrať posta­vu, kto­rá nevie bojo­vať, nevym­láť osob­ne polo­vi­cu kráľovstva 😉

Taktiež pozor na prí­pa­dy ak sa zra­zu ocit­neš na bojo­vom poli a držíš v ruke zbraň, s kto­rou nevieš bojo­vať. Možno sa neskôr dozvieš, že si nie­ko­ho zasia­hol, ale rad­šej sa ňou len bráň a snaž sa nie­kam skryť kým nenáj­deš inú, pre Teba vhodnú.

Existujú leve­ly a ako sa postu­pu­je medzi nimi?

Sú akcie, na kto­rých sa schop­nos­ti posta­vy moc neme­nia a teda leve­ly nema­jú zmy­sel. Ak sa aj leve­ly na nie­kto­rej akcii vysky­tu­jú, nepo­čí­taj s tým, že to bude rých­le ako v počí­ta­čo­vej hre. Niektorí maj­stri ako naj­skú­se­nej­ší hrá­či dané­ho remes­la vedú­ci cechy a gil­dy býva­jú často­krát na 2. ale­bo 3. úrov­ni. Preto nepo­čí­taj s tým, že sa na svo­jej prvej akcii dosta­neš na vyš­ší ako 1. level. Veď nako­niec 1. level Ti nie­ke­dy úpl­ne sta­čí na to, aby si zvlá­dal veľa vecí.

Pri postu­poch medzi level­mi samoz­rej­me musí byť prí­tom­ný Tvoj maj­ster, kto­rý Ťa naučí nové schop­nos­ti. Pritom nie­kto­rí maj­stri na leve­ly ohľad moc klásť nemu­sia a pros­te Ťa naučia to, čo vidia, že doká­žeš zvlád­nuť. Budúcnosť je asi prá­ve v sys­té­me, kde sa od skú­se­ných hrá­čov naučíš to, čo chceš. Pritom pamä­taj, že učiť sa tre­ba postup­ne a tak nie­kto­ré nároč­né schop­nos­ti bez zákla­dov nezís­kaš. Ak si v neja­kom cechu, cech­maj­ster je ten, kto Ťa bude učiť a tak sa ho drž. Pritom za ním príď Ty, že sa nie­čo chceš naučiť, keď­že nemô­že pamä­tať na kaž­dé­ho a ešte ho aj zhá­ňať. A maj s maj­strom trpez­li­vosť. Ako naj­skú­se­nej­šía posta­va dané­ho povo­la­nia musí rie­šiť nie­kto­ré veci, kto­ré by nikto iný nez­vlá­dol. Som však pre­sved­če­ný, že dob­rý maj­ster sa nemá prob­lém so svo­jí­mi učňa­mi dohod­núť aj na výcvi­ku po zápa­de sln­ka či upro­stred noci :).

Riadi celú hru a celý svet jed­na osoba?

Na kaž­dej akcii pla­tí, že orga­ni­zá­tor je jej pánom a jeho tre­ba poslú­chať. Celú akciu pri­chys­tal pre hrá­čov a obe­to­val príp­ra­vám veľa času a ener­gie (nie­len svo­jej) a tak si zaslú­ži rešpekt a to, aby mal aj on z prie­be­hu akcie radosť. To, do akej mie­ry dá orga­ni­zá­tor ria­de­nie her­né­ho sve­ta do rúk hrá­čom, je na ňom. Veľakrát sú to však monar­cho­via, cech­maj­stri, vod­co­via vzbu­ry či veli­te­lia gárd, kto­rí výraz­ne ovplyv­ňu­jú dej. A tých môžeš ovplyv­ňo­vať aj Ty ako ich rad­ca ak si zís­kať ich pria­zeň 😉 Okolo nich sa tak­tiež dejú mno­hé zau­jí­ma­vé veci tak­že zváž ponu­ku vstú­piť do ich slu­žieb ak sa ti naskytne.

Ako vyze­ra­jú stav­by, celé mestá?

Keďže pomer­ne veľa LARPov je viac­dňo­vých, má zmy­sel na nich chys­tať stav­by, kto­ré ako tak vyze­ra­jú. Od cielt a látok sa pou­ží­va­jú koná­re či vet­vič­ky a nie­ke­dy aj poriad­né dre­ve­né koly. Skoro vždy sa však na kon­ci akcie musí všet­ko upra­tať a tak sa sta­via vrám­ci mož­nos­tí ako lac­no daný dom, vežu, hrad­bu posta­viť a pomer­ne rých­lo ju potom zbú­rať. Ak chceš ale sta­vať nie­čo špe­ciál­ne čo by malo byť aj her­nu loka­li­tou, dohod­ni sa dopre­du s orga­ni­zá­tor­mi. Oni vedia či sa tam taká loka­li­ta hodí a môžu Ti pora­diť, kde by bolo naj­lep­šie ju umiest­niť. Navyše ak sa ozvú via­ce­rí, že chcú sta­vať nie­čo podob­né, orga­ni­zá­tor im môže dať o sebe vedieť a tak sa nebu­dú trá­piť kaž­dý sám, ale budú môcť posta­viť spo­loč­ne veľ­ko­le­pú stavbu.