Preskočiť na obsah

Chcem začať s LARPami, ale ako na to? A mám vôbec na to?

  • by

Chcem začať s LARPami, ale ako na to? A mám vôbec na to?

Dovolím si začať s dru­hou otáz­kou. Na fórach sa už obja­vi­la nejed­na téma zalo­že­ná nová­či­kom, či nie je prí­liš mla­dý, prí­liš sta­rý, či je LARP pre neho to pra­vé či vhod­né. Odpoveď je jed­no­du­chá – pokiaľ chceš zažiť nie­čo zau­jí­ma­vé, pre­niesť sa do sve­ta fan­tá­zie, si ochot­ný nie­čo pre to aj uro­biť a nie­čo nové sa naučiť, potom ti nič nesto­jí v ces­te. Samozrejme ak pôj­deš na kon­krét­nu akciu, budeš musieť rešpek­to­vať pra­vid­lá a požia­dav­ky orga­ni­zá­to­rov (nie­kto­ré akcie sú od 10 rokov, iné od 15, ďal­šie pre vybra­né sku­pi­ny, tré­nin­gy pre všet­kých). Nič to ale neme­ní na fak­te, že ak budeš chcieť, urči­te si neja­kú akciu pre Teba vhod­nú nájdeš.

Skôr než začne­me, regis­trá­cia na SLADe

Tak ako Teba zau­jí­ma kde sa kedy aké LARPy kona­jú, ako to na nich pre­bie­ha a či sú pre Teba vhod­né, tak nie­kto­rých orga­ni­zá­to­rov môže zau­jí­mať kto si Ty, odkiaľ si a či môžu s Tebou rátať na svo­jej akcii. Každý orga­ni­zá­tor totiž dúfa, že na jeho akciu nie­kto aj prí­de. A pokiaľ naoko­lí nebý­va dosť hrá­čov, mož­no žiad­nu akciu nako­niec nezor­ga­ni­zu­je. Preto daj o sebe vedieť a zare­gis­truj sa na SLADe (www​.slad​.sk).

Nezabudni uviesť kde bývaš. Momentálne sa vybe­rá okres, nie mes­to. K také­mu­to kro­ku sa pri­stú­pi­lo po tom, čo via­ce­rí hrá­či uvá­dza­li mest­ské čas­ti. Ak pred­tým orga­ni­zá­tor hľa­dal hrá­čov naprí­klad v Bratislave, našiel 166 ľudí. Ďalších 23 hrá­čov síce býva­lo tiež v Bratislave, ale uvied­li mest­ské čas­ti, či skrat­ky. Navyše odha­dom do 100 hrá­čov z Bratislavy zare­gis­tro­va­ných vôbec nebo­lo. Ak s tým orga­ni­zá­tor nerá­tal, jeho oča­ká­va­nia boli skres­le­né. Preto sa pri­stú­pi­lo k spre­hľad­ne­niu toho, kto kde býva. Mohlo sa totiž stať, že orga­ni­zá­tor vzdal sna­hu nie­čo orga­ni­zo­vať prá­ve pre­to, že mal zlý odhad počtu hrá­čov na okolí.

Dúfam, že už vieš pre­čo je dôle­ži­té, aby sa o Tebe vede­lo 🙂 O tom, aké výho­dy Ti regis­trá­cia pri­ne­sie, budú zmien­ky aj neskôr.

Ako začať a čo potre­bu­jem mať a vedieť?

Najjednoduchší začia­tok majú zrej­me tí, kto­rí už pozna­jú skú­se­ných hrá­čov. Tí vedia pora­diť ohľa­dom výro­by kos­tý­mov, zbra­ní či zbro­jí, prí­pad­ne pora­diť ako bojo­vať či nebo­jo­vať, na čo si dávať pozor, akým hrá­čom sa v boji vyhý­bať, aby nedoš­lo k úra­zu a podob­ne. Skúsení hrá­či sú tiež dob­rým zdro­jom infor­má­cii. Majú veľa zážit­kov, o kto­ré sa radi pode­lia. Poznajú mno­ho akcií a vedia ako to na nich cho­dí a kto­ré sú vhod­né pre začia­toč­ní­kov. Navyše je dôle­ži­té vedieť, čo od akcie, na kto­rú ideš, máš a môžeš očakávať.

Ak nepoz­náš v svo­jom oko­lí žiad­ne­ho hrá­ča, kto­rý by na LARPy cho­dil, skús si vyhľa­dať neja­ký tré­ning v Tvojom mes­te. Ak žiad­ny nenáj­deš, skús v zozna­me hrá­čov na SLADe vyhľa­daj nie­ko­ho, kto už s LARPami neja­ké skú­se­nos­tí má. Hráči ochot­ní nová­či­kom pomôcť a pora­diť mož­no budú časom v zozna­me hrá­čov špe­ciál­ne ozna­če­ní. Slušne sa nie­kto­ré­mu ozvi a pop­ros ho o radu. Neozývaj sa hneď všet­kým 😉 Lebo klud­ne sa môže stať, že Ti odpo­ve­dia všet­ci a Ty nebu­deš stí­hať čítať.

Tréningy

Veľká akcia býva pek­ným a efekt­ným začiat­kom, ale nie­ke­dy je tiež dob­ré mať na svo­jej prvej akcii aspoň neja­ké skú­se­nos­ti s bojom či rolep­la­y­om. V nie­kto­rých mes­tách sa kona­jú tré­nin­gy, či už pra­vi­deľ­ne ale­bo menej pra­vi­deľ­ne. Na nich sa hra­jú rôz­ne hry, bojo­vé i zalo­že­né na rolep­lay. Záleží na kaž­dej sku­pi­ne hrá­čov, kto­rá sa stre­tá­va, čo upred­nost­ňu­je. Rozhodne však je tré­ning aj prí­le­ži­tos­ťou nájsť si nových pria­te­ľov, prí­jem­ne sa zaba­viť a dozve­dieť sa odpo­ve­de na mno­hé z tvo­jich otázok.

V kalen­dá­ri tré­nin­gov, kto­rý sa zrej­me pre­me­nu­je na kalen­dár stret­nu­tí, sú vypí­sa­né tré­nin­gy pra­vi­del­né i nepra­vi­del­né. Snahou je kalen­dár čo naj­viac napl­niť a spre­hľad­niť. Taktiež sa pokú­si­me dosiah­nuť, aby si z popi­su kaž­dé­ho tré­nin­gu zis­til, kde, kedy, ako, pre koho, ako čas­to, s aký­mi zbra­ňa­mi a kos­tý­ma­mi sa koná a kto ho orga­ni­zu­je a ako sa s ním spo­jiť. Nech sú všet­ky Tvoje otáz­ky dopre­du zodpovedané.

Ako zis­tím, že sa neja­ká akcia koná?

Väčšina hrá­čov sa dozve­dá o akciách z kalen­dá­ra akcií na hlav­nej strán­ke SLADu. V budúc­nos­ti by mali byť akcie v kalen­dá­ri fareb­ne ozna­če­né pod­ľa toho, pre akú sku­pi­nu hrá­čov sú urče­né. Budeš teda vidieť, kto­ré akcie sú pre Teba ako nová­či­ka urče­né a kto­ré sú urče­né pre skú­se­nej­ších hráčov.

Bez pri­hlá­se­nia je však vid­no len kalen­dár pre aktu­ál­ny rok. Ku kon­cu roka sa ale zíde aj kalen­dár na ďal­ší rok. Ten jed­no­du­cho uvi­díš, keď sa na hlav­nej strán­ke pri­hlá­siš. V kalen­dá­ri ti pri­bud­ne link na zoznam akcií z minu­lé­ho roka a na budú­ci rok.

Až budeš mať dosť pria­te­ľov medzi hráč­mi a orga­ni­zá­tor­mi, čoraz čas­tej­šie sa o nových akciách v kalen­dá­ri budeš dozve­dať prá­ve od nich. Sledovať kalen­dár akcií však nie je nikdy naško­du, keď­že sa v ňom môžu prie­bež­ne meniť infor­má­cie. Okrem infor­má­cií o zme­ne na strán­ke akcie či spus­te­ní pri­hla­so­va­nia sa zvyk­ne upres­ňo­vať popis ako náj­deš her­né úze­mie. A ten je výhod­né poznať ak nech­ceš celé hodi­ny nie­kde blúdiť.

Ako si vyro­bím zbrane?

PRESNE pod­ľa návo­du. Mnohé akcie majú svo­je návo­dy na zbra­ne ale­bo sa odvo­lá­va­jú na návo­dy iných akcií. Vďaka tomu vieš, že keď si vyro­bíš zbraň, pou­ži­ješ ju na via­ce­rých LARPoch či bojov­kách. Aby ti ale naozaj pre­šla kon­tro­lou, pamä­taj si pri výro­be zvý­raz­ne­né slo­vo PRESNE. Mnohí hrá­či bez dosta­toč­ných skú­se­nos­tí majú nepek­ný zvyk sa pár dni pred akci­ou pýtať na fórach či im prej­dú zbra­ne, kto­ré neuro­bi­li pod­ľa návo­du a nespĺňa­jú požia­dav­ky z pra­vi­diel. Väčšinou neprej­dú. Preto ak nech­ceš inves­to­vať do zbra­ne, kto­rú nebu­deš môcť pou­ži­vať, daj si zále­žať na tom, aby si sa držal návodu.

Pokiaľ si ideš vyrá­bať svo­ju prvú zbraň a poznáš neja­ké­ho hrá­ča, kto­rý má s ich výro­bou boha­té skú­se­nos­ti, požia­daj ho o radu či o pomoc pri samot­nej výro­be. Nezabúdaj tiež, že otáz­kou nie je či Tvoja zbraň prej­de kon­tro­lou, ale či ňou nie­ko­ho (reál­ne) neza­bi­ješ a či by si sám chcel svo­jou zbra­ňou v prí­pa­de pošmyk­nu­tia či pádu útoč­ní­ka schy­tať riad­nu šupu do zaká­za­nej oblas­ti. Na nezá­sa­ho­vé plo­chy je zaká­za­né úto­čiť, ale môže sa to žiaľ stať. Preto vyrá­baj svo­je zbra­ne a ští­ty tak, aby aj v naj­ne­bez­peč­nej­ších situ­áciach boli čo najbezpečnejšie.

Aký si mám pri­chys­tať kostým?

Na začia­tok sta­čí jed­no­du­chý. Dôležité je, aby Ťa prvých pár akcií oslo­vi­lo a aby si mal chuť cho­diť na ďal­šie. Preto si svo­ju prvú akciu dob­re zvoľ a nechoď na akcie, kde sa nebu­deš vedieť ako nová­čik aktív­ne zapo­jiť do deja. Potom, keď si budeš istý, že LARPy sú pre Teba to pra­vé, môžeš si zhá­ňať ďal­šie dopl­n­ky ku kos­tý­mu či celé nové kos­tý­my. Dôležité zo začiat­ku je, aby si do her­né­ho sve­ta na LARPe zapa­dol a na zákla­de Tvojho kos­tý­mu bolo jas­né, že do neho patríš.

Ako je to s dopravou?

Pokiaľ chceš ísť sám, môžeš. Len si dob­re pozri ces­tu, lebo ak zablú­diš, môžeš mať prob­lé­my so sig­ná­lom a len tak Ti nikto nepo­mô­že. Na fórach SLADu (v sek­cii vyčle­ne­nej pre danú akciu) sa ale hrá­či zvyk­nú doha­do­vať ohľa­dom spo­loč­nej ces­ty a prí­pad­ne sku­pi­no­vej zľa­vy. Neboj sa pri­po­jiť 🙂 Cesta na LARP je skve­lou prí­le­ži­tos­ťou sa spoz­nať, nájsť si nových pria­te­ľov a prí­pad­ne poke­cať o tom, ako to asi pre­bie­ha­lo na pre­doš­lých roč­ní­koch. Na fóra ale napíš, že ideš, nech vedia, že nie­kto prí­pad­ne chý­ba a majú ho na sta­ni­ci vyzerať.

Snáď som odpo­ve­dal na nie­kto­ré z Tvojich otá­zok. O tom ako to asi na takom LARPe či bojov­ke cho­dí, sa dozvieš viac v ďal­ších článkoch.