Preskočiť na obsah

Výchova alebo „ako komunitu zveľaďovati“

už neja­ký ten pia­tok sa so sku­pi­nou venu­je­me nábo­ru a výcho­ve nová­či­kov, pre­to som sa roz­ho­dol spí­sať ten­to náš know-how, aby bolo mož­né ho využiť aj v iných čas­tiach našej dra­hej rod­nej hrudy.

Najviac sa nám osved­či­la nasle­du­jú­ca postupnosť:
1.) Zber nováčikov
2.) Informácie, návo­dy, tmel
3.) Akcia pre nováčikov
4.) Akcie ostatné
5.) Samotná organizácia

1.) Zber nová­či­kov – pred­sta­vu­je samot­né naha­lu­ze­nie ľudí na tema­ti­ku LARPu.

Veľmi dôle­ži­té je vše­obec­né obo­zná­me­nie verej­nos­ti s tým­to poj­mom. Najľahšie sa totiž ver­bu­jú ľudia, kto­rí o takom­to nie­čom už nie­ke­dy číta­li, či poču­li od zná­me­ho. Preto nevá­haj­te a na svo­je akcie pozvi­te médiá – miest­na tele­ví­zia bude rada, že má čo vysie­lať a vy bude­te radi, že môž­te nie­koľ­kým tisíc­kam ľudí dávať na zná­mosť o čo ide (+ omno­ho lep­šie sa potom vyba­vu­jú veci – sta­ros­ta vidí, že robí­te nie­čo podob­né šer­mu a je vese­lý, že do jeho zapad­nu­tej dedi­ny doš­li šer­mia­ri; ľah­šie sa komu­ni­ku­je s verej­nos­ťou – ľudia si zvyk­nú mys­lieť, že sme sata­nis­ti atď. a roz­hod­ne rad­šej komu­ni­ku­jú s nie­kym, kto robí roz­práv­ko­vú akciu, kde sa ľudia hra­jú na rytie­rov a kúzel­ní­kov :-D).

Takže, prvot­né obo­zná­me­nie verej­nos­ti máte za sebou (pla­gá­ty v kniž­ni­ciach, fan­ta­sy-sho­poch, či na her­niach sú samoz­rej­mos­ťou 🙂 ), mož­no sa vám už pár ľudí ozva­lo. Avšak až teraz nastu­pu­je ten pra­vý útok – daj­te si ter­mín (cca. za mesiac, maxi­mál­ne 2) a začni­te hro­mad­ne pre­svied­čať celú svo­ju trie­du, pra­co­vis­ko, … 😀 (ber­te s rezer­vou, OK? 😉 ) – vaši kamo­ši sú naj­ľah­šie naver­bo­va­teľ­nou čas­ťou sve­ta a ako­náh­le sa sta­nú nad­šen­ca­mi oni (jo jo, slad­ký eutu­ziaz­mus), spus­tí sa laví­na. Totiž rov­na­ké pre­svied­ča­nie budú robiť aj oni a aj ich pre­sved­če­ní. Toto je však iba prvý krok, nastu­pu­je krok č.2 a tým je ano­nym­né pre­svied­ča­nie. Choďte na všet­ky mož­né fan­ta­sy, air­soft, šer­miar­ske, … fóra, choď­te na všet­ky mož­né cha­ty (pokec​.sk, …) a tam do ľudí prúď­te, prúď­te, a prúď­te. Krok č. 1 má pomer­ne vyso­kú úspeš­nosť, nevý­ho­dou je malý počet naver­bo­va­ných. Krok č. 2 má veľ­mi veľ­ké stra­ty, čas­to sa roz­prá­va­te s degeš­mi a len mini­mum ľudí pokra­ču­je v pro­ce­se, avšak tí, čo pokra­ču­jú vytvo­ria ďal­šie lavíny…

2.) Informácie, návo­dy, tmel – teraz sa pri­prav­te na hodi­ny strá­ve­né na ICQ, poke­ci, sky­pe, atď rie­še­ním prob­lé­mov s nová­čik­mi. Nepoznajú žia­den web ani komu­ni­tu, tak­že sa budú na všet­ko pýtať vás (zatiaľ to tak nechaj­te, neod­bí­jaj­te ich frá­zou „je to na SLADe“ ale­bo „opý­taj sa vo fórach“ – neve­dia čo od ostat­ných LARPistov čakať a až na svet­lé výnim­ky sa na fórach ani za živé­ho boha neopý­ta­jú). Trpezlivo im vysvet­ľuj­te, vyhľa­dá­vaj­te návo­dy a ser­ví­ruj­te pod nos. Konverzujte s nimi, upev­ňuj­te vzťa­hy (teda ak vám tie vzťa­hy za to sto­ja, uve­dom­te si však, že z dané­ho člo­ve­ka sa môže vykľuť pra­vi­del­ný hráč na vašich akciách a s tými sa opla­tí mať pria­teľ­ské vzťa­hy). Spravte si cez víkend čas a chod­ťe zašer­mo­vať, neja­ké tie zdru­žo­va­cie akti­vi­ty, … pre­to­že ako­náh­le adept uvi­dí, že to baví aj iných živých ľudí, stra­tí ostych a strach. Onedlho mož­no títo nová­či­ko­via spo­lu vytvo­ria nový klan :-).

3.) Akcia pre nová­či­kov – tak a dostá­va­me sa k akcii, kto­rej dátum ste vyho­di­li už v odse­ku čís­lo 1. Snažte sa ju pre­pra­co­vať čo naj­viac polo­pa­tis­tic­ky, nech sa nová­či­ko­via nestra­tia (a tomu ver­te, že stra­tia – nepo­cho­pia názna­ky, budú neroz­hod­ní, nebu­dú vo svo­jej koži – v tom­to ohľa­de žiad­ne ilú­zie), ale záro­veň zau­jí­ma­vo a zábav­ne. Na význam­né mies­ta (vod­co­via dru­žín, CP) podo­sá­dzaj­te skú­se­ných hrá­čov (nová­či­ko­via to nez­vlád­nu – opäť, žiad­ne ilú­zie; k tomu, keď nová­čik nebu­de vedieť, čo robiť, náš milý vete­rán ho môže šikov­ne naviesť na správ­nu ces­tu, popr. mu pora­diť). Ešte raz si prej­di­te, čo tam plá­nu­je­te a na papier si vypíš­te VŠETKY her­né zádr­he­le. Akonáhle to máte, tak pra­cuj­te na tom, aby ste VŠETKY obmä­dzi­li, lebo inak vám vaši rekru­ti budú cho­diť od jed­né­ho k druhému.

Čo sa týka samot­nej akcie, je blbosť učiť hrá­čov počí­tať živo­ty, či zása­hy. Z toho budú ešte viac ved­ľa. Nám sa osved­čil kom­bi­no­va­ný Šatrh (v pra­xi je to čis­to rolep­lay), kto­rý hrá­či pocho­pia omno­ho ľah­šie ako čís­la. Naučte ich naj­mä nepod­vá­dzať, pre­to­že powerp­la­y­eri nie sú pre komu­ni­tu sku­toč­ne ničím prí­nos­ní. Naučte ich nemunch­kin­diť, nech sa hra­jú a nevy­hľa­dá­va­jú v pra­vid­lách kľuč­ky a obchádz­ky. Naučte ich nehan­biť sa rolep­la­y­o­vať. Veďte ich k tomu, aby zapic­hnu­tý člo­vek kri­čal od boles­ti (atď), aby hra­li reál­ne svo­je posta­vy a aby nebo­li iba „pre­chádz­ko­vý­mi“ hráč­mi. Ukážte im rôz­ne her­né situ­ácie, dovoľ­te im zabo­jo­vať si, nech si akciu uži­jú aj samot­ným vybe­ha­ním. Avšak pred­tým, ako im dáte meč do ruky, daj­te im do hla­vy pod­rob­né inštruk­cie ohľa­dom boda­nia, úto­kov na hla­vu, či na geni­tá­lie (moh­li by sme pokra­čo­vať dlho – pre­bí­ja­nie kry­tov, podrá­ža­nie nôh, …).

4.) Akcie ostat­né – ako­náh­le vidí­te, že váš adept her­ne pod­rás­tol, pošli­te ho na akciu orga­ni­zo­va­nú nie­kym iným. Nie je prav­dou, že je jed­no, či cho­dí aj inde ale­bo nie, dôle­ži­tá je vyso­ká dife­ren­ciá­cia, pre­to­že inak her­ne zakr­pa­tie (bude zvyk­nu­tý iba na jeden sys­tém orga­ni­zá­cie a hry). Ak vás v tej­to chví­li napad­lo, že nebu­de­te zhá­ňať hrá­čov nie­ko­mu iné­mu, oham­ži­te si daj­te fac­ku a choď­te sa han­biť do kúta! Ak vám zále­ží na tom, aby sa z neho stal kva­lit­ný hráč, na tie akcie ho jed­no­du­cho posie­lať bude­te 🙂 neskôr, keď si zvyk­ne, bude cho­diť aj sám. V tej­to chví­li má naj­lep­šie pred­po­kla­dy na to, aby sa zara­dil medzi elitu ;-).

5.) Samotná orga­ni­zá­cia – ako­náh­le u nie­ko­ho zba­dá­te orga­ni­zač­né schop­nos­ti, sklo­ny a dosta­toč­nú kre­a­ti­vi­tu, jed­no­znač­ne ho tre­ba v tom­to pod­po­riť. V budúc­nos­ti z neho síce môže vyrásť orga­ni­zá­tor „kon­ku­renč­nej“ akcie, avšak keď sa nad tým zamys­lí­te, tak žiad­na akcia, kto­rá je v inom ter­mí­ne nie je kon­ku­renč­ná. Máte 2 možnosti:

1.) zobrať ho do svoj­ho orga­ni­zač­né­ho týmu
2.) pod­po­ro­vať ho v orga­ni­zá­cii svo­jej prvo­ti­ny. Akciu mu spri­po­mien­kuj­te, zhod­noť­te (tu si však odpus­ti­te men­tor­ské kecy, pre­to­že od toh­to oka­mi­hu je daný člo­vek rov­no­práv­ny orga­ni­zá­tor a pre­to nemá­te naj­men­šie prá­vo nepo­čú­vať jeho názo­ry, či silou pre­tlá­čať názo­ry svo­je. Mohol by to tiež zobrať osob­ne a to sa nikdy nevyp­lá­ca…), upo­zor­ni­te ho na veci a prob­lé­my, kto­ré už dáv­no máte za sebou (nie­kto­rí novo­or­go­via majú veľ­mi VEĽMI nere­ál­ne pred­sta­vy o robe­ní akcií. Avšak aj tu pla­tí pra­vid­lo, že jeho názor je rov­no­práv­ny s tým vašim). Akonáhle túto akciu zor­ga­ni­zu­je, zbav­te sa všet­kých manie­rov a zvy­kov, kto­ré ste mali voči nemu, on to totiž už nie je nová­čik, ale Pán orga­ni­zá­tor :-). Nechajte ho, nech si orga­ni­zu­je pod­ľa svoj­ho gus­ta, rieš­te iba veľ­mi nepek­né veci (ak orga­ni­zu­je typu 2 hodi­ny hry a zvy­šok chlas­tač­ka apod.), kto­ré by moh­li ohro­ziť dob­ré meno LARPistov, či reno­mé vašich vlast­ných akcií.

OnDro Lomipliaga

(pozn.: ten, kto nie je schop­ný spra­viť posled­ný krok a zba­viť sa svoj­ho men­tor­stva, je jed­no­znač­ne kom­ple­xy si rie­šia­ci blbec. Rozumný člo­vek totiž doká­že roz­um­ne argu­men­to­vať svo­je názo­ry aj bez pou­ži­tia toh­to pod­tó­nu, kto­rým sa zo seba aku­rát sna­ží robiť dôle­ži­té­ho. Ak ste sa v tom­to zba­da­li, vedz­te, že nič nenaz­na­ču­jem, píšem všeobecne :-). )