Preskočiť na obsah

(DArk)_OnDro#1

Reštrukturalizácia www​.slad​.sk

V rám­ci reštruk­tu­ra­li­zá­cie hlav­nej strán­ky boli zma­za­né všet­ky loka­li­zač­né úda­je u uží­va­te­ľov, kla­nov a akcií. Prosíme zadať nanovo.

Tordhan 2008

Pozvánka na pia­ty roč­ník stá­li­ce slo­ven­ských LARPov – pse­udo­his­to­ric­ký svet Tordhan.

Výchova alebo „ako komunitu zveľaďovati“

Pojednanie o tom, čo autor pova­žu­je za dôle­ži­té v súvis­los­ti s nábo­rom nových čle­nov, kto­ré fak­to­ry sa javia ako dôle­ži­té a kto­ré menej pri zve­ľa­do­va­ní komu­ni­ty a na kto­ré veci si pri tom hráč a org musí dať pozor.

Aprílové ťaženie

Zvláštna kom­bi­ná­cia hlav­né­ho orga­ni­zá­tor­ské­ho repor­tu a nie­koľ­kých hráčs­kych pohľa­dov, vytvá­ra doko­py zvlášt­nu a idi­lic­kú pred­sta­vu o jed­nej Aprílovej, stre­do­slo­ven­skej akcii.