Preskočiť na obsah

Tordhan 2008 – Prológ

Na zná­mosť sa dáva, že osvie­te­ný a všet­ký­mi vele­be­ný panov­ník Ríše Sedalenskej, ako aj všet­kých jej teri­tó­rií, Jeho Excelencia Zikmund I., sa nechá­va znať slo­vom aj skut­ka­mi, že slo­bo­du vyzna­nia obča­nom ríše zaru­ču­je a jej prak­ti­ko­va­nie, neod­po­ru­jú­ce záko­nom a dob­rým mra­vom, lega­li­zo­vať garan­tu­je. Každý pospo­li­tos­ti nábo­žen­skej pred­sta­vi­teľ, bez ohľa­du na národ, rasu, či titul, má povin­nosť voči štá­tu aj veria­cim, aby cir­kev svo­ju na úra­de urých­le­ne uzna­nou a regis­tro­va­nou nechal stať sa. Takejto pospo­li­tos­ti nábo­žen­skej nále­ží pla­tiť cir­kev­nú daň štá­tu v sta­no­ve­nej miere.

Kto by však vyzná­val a prak­ti­zo­val vie­ru svo­ju inou ces­tou, prí­pad­ne dane krá­tiť, či nepla­tiť sa pokú­šal, ten prá­vu útr­p­né­mu vyda­ný bez milos­ti bude a mocou svet­skou tres­ta­ný sa sta­ne. Štátnych orgá­nov povin­nos­ťou nechť sa sta­ne, v udr­žo­va­nia práv, slo­bôd a zákon­nos­tí zmys­le, potlá­čať aké­koľ­vek pre­ja­vy spol­kov vie­ry neregistrovaných


Mágia, ale­bo čaro­dej­níc­tvo, stri­gôn­stvo, boso­rác­tvo je jed­na zo základ­ných foriem osvo­jo­va­nia si sve­ta člo­ve­kom, v rám­ci kto­rej člo­vek numi­nóz­ne a s mani­pu­la­tív­nou sna­hou pre­ží­va trancendentno.

V magic­kom prí­stu­pe k sve­tu domi­nu­je ten­den­cia mani­pu­lo­vať silou mys­le ale­bo vôle, čize pro­stred­níc­tvom zaklí­na­nia, mod­li­tieb, amu­le­tov, masiek apod. bez toho však, aby sa na začiat­ku uvá­dza­li do cho­du kau­zál­ne série účin­kov. Slovo mágia pochá­dza z Kublaja. Mágovia tu boli pôvod­ne prí­sluš­ník­mi kňaž­skej kasty.

Podľa moder­ných zna­los­tí je mágia star­šia než ani­miz­mus (orien­tu­je sa na neosob­né sily) a ide o naiv­ný omyl prvo­byt­né­ho človeka.


Vedomie je základ­ný atri­bút bde­lé­ho živo­ta jedin­ca, v rôz­nej mie­re sa vysky­tu­je aj u vyš­ších živo­čí­chov. Vedomie integ­ru­je roz­ma­ni­té dušev­né, či men­tál­ne čin­nos­ti (vní­ma­nie, cíte­nie, vyjad­ro­va­nie, pamäť, pozor­nosť) a do istej mie­ry ich ria­di. Je zdro­jom vôle a tzv. voľ­ných aktov, roz­ho­do­va­nia a tým pádom aj ohnis­kom, či stre­dom oso­by jedin­ca. Podľa naj­nov­ších expe­ri­men­tov je nut­né pre kon­tro­lu jedin­ca ovlád­nuť naj­mä ten­to prvok jeho bytia.

V moder­nom chá­pa­ní tak­mer nahra­dzu­je pojem duše (viz. Pojednanie o pod­sta­te, Zherael, str. 614). Vedomie strá­ca­me v spán­ku, pri ťaž­kých cho­ro­bách a pri úra­zoch moz­gu, čo zna­me­ná, že nie je nezá­vis­lé na bio­lo­gic­kej pod­sta­te jedinca.

(výňa­tok z Všeobecného lexi­kó­nu Inštitútu Čiernej Mágie)


Dňa prvé­ho po novo­lu­ní začiat­kom jese­ne za zapo­ča­la jed­na z najk­ri­ti­zo­va­nej­ších ope­rá­cií štát­nej sprá­vy Sedalenskej ríše po odcho­de krá­ľa Radovana V., nazva­ná aj „Poner Fin“, kto­rá mala zna­me­nať koniec všet­kých národ­nost­ných prob­lé­mov v regi­ó­ne Sedalenskej a Chlimudskej ríše. Spočiatku neza­sta­vi­teľ­ná sila voj­sk pod vede­ním Bronibara Drumberga bola vďa­ka udat­nos­ti všet­kých, kto­rí brá­ni­li svo­je domo­vy zasta­ve­ná, rozdro­be­ná a zničená…


Proces, ver­dikt a exe­kú­ciu Bronibara Drumberga pova­žu­je väč­ši­na pse­udo­ob­jek­tív­nych his­to­ric­kých a osu­do­pi­sec­kých štú­dií za dôsle­dok ostra­ži­tos­ti štát­ne­ho apa­rá­tu po skon­če­ní vlá­dy Radovana V. Niektoré die­la, hlav­ne belet­ris­tic­kej­šie­ho raze­nia, pri­ná­ša­jú dokon­ca nepod­lo­že­né a navý­sosť nere­ál­ne hypo­té­zy o osob­nom účto­va­ní vo vyso­kých kru­hoch. Je naj­vyš­ší čas pri­znať prav­du, kto­rá je pre kaž­dé­ho seri­óz­ne­ho báda­te­ľa úpl­ne evi­dent­ná. Gróf Bronibar Drumberg velil ope­rá­cii „Poner Fin“ štý­lom, pre kto­rý je ozna­če­nie totál­na nekom­pe­ten­cia a dile­tan­tiz­mus ešte nad­mie­ru ohľa­du­pl­né. Napriek tomu, že na začiat­ku jese­ne bolo pre úče­ly „Poner Fin“ vyčle­ne­ných nie­koľ­ko vozov chli­mud­ské­ho zla­ta a oce­le, gróf Drumberg bez­dô­vod­ne otá­ľal pri­jať razan­tnej­šie kro­ky a svo­je sily rozp­ty­lo­val v bez­výz­nam­ných potýč­kach. Pritom sa jeho jed­not­ky dopúš­ťa­li neslý­cha­ných ukrut­nos­tí na civil­nom oby­va­teľ­stve. Výsledok bol rov­na­ko pred­ví­da­teľ­ný, ako nevy­hnu­teľ­ný: ak na začiat­ku zimy bolo insur­gen­tov ani nie pol tisíc­ky, na jar povs­ta­li v pod­sta­te všet­ky men­ši­ny krá­ľov­stva. Spojenec Sedalenskej ríše, náčel­ník sever­ských orks­kých kme­ňov bol zosa­de­ný svo­jim vlast­ným synom, prívr­žen­com tvr­dej reak­cie. Bronibar Drumberg sa v situ­ácii, keď bol núte­ný čeliť úto­kom orkov zo seve­ru, trpas­lí­kom zo zápa­du a v tyle ozb­ro­je­né­mu hnu­tiu ľudi, zaplie­tol do neu­spo­ria­da­ných a rozp­tý­le­ných bojov, v kto­rých ho stí­ha­la poráž­ka za poráž­kou. Tak doš­lo k zrú­te­niu plá­nu ope­rá­cie „Poner Fin“ spô­so­bom, kto­rý zna­me­nal pre vnút­ro­po­li­tic­kú aj zahra­nič­nú poli­ti­ku ríše doslo­va pohromu.

Drebigh, his­to­rik a osudopisec


Kajajte sa, hrieš­ni­ci, pre­to­že deň veľ­ké­ho hne­vu sa blí­ži! Slyšte slo­vá pro­ro­ka: »> Svet sa zra­zí s nebe­sa­mi a otvo­ria sa brá­ny pekel­né! Smrť sa bude pre­má­vať po kra­ji a démo­ni žože­rú to, čo pre­ži­je! Slnko bude zožra­né nebes­kým vlkom a nasta­ne več­ná temnota! «<

Ešte je však čas, hrieš­ni­ci, zme­niť svo­je úbo­hé živo­ty. Predtým, než prí­de ďeň več­né­ho stra­chu, bude­te s úzkos­ťou v srd­ci sle­do­vať dva­násť zna­me­ní: Brat sa obrá­ti pro­ti bra­to­vi, rodi­čia zavrh­nú svo­je deti a deti sa spik­nú pro­ti svo­jim rodi­čom. Objaví sa jedo­va­tá hviez­da šíria­ca náka­zu medzi ľudom pospo­li­tým bez roz­die­lu. Mágia čis­tá, či nečis­tá zmizne…“


Sedalenská ríša a oko­li­té regi­ó­ny zazne­ma­na­li výraz­nú hos­po­dár­sku rece­siu, kto­rú pod­ľa názo­rov pop­red­ných eko­nó­mov bude prob­lém dohnať ešte nie­koľ­ko desať­ro­čí. V kra­ji začiat­kom zimy pre­sta­la pôso­biť bež­ne uží­va­ná mágia vo väč­ši­ne podôb, v nie­kto­rých pôso­bia­cich „kumu­lač­ne“ sa výraz­ne osla­bi­la a osla­bu­je dote­raz. Všetky hos­po­dár­ske odve­tia súvi­sia­ce s mági­ou zápa­sia s kra­chom. Ríše Kublaja, Kama Reizei a Bin tan­goj zará­ba­jú veľ­ké finan­cie tým, že posky­tu­jú Sedalenu za nema­lú odme­nu náh­ra­dy výrob­kov tých­to odvet­ví. Avšak jed­na ríša si polep­ši­la tak, ako to nikto neča­kal – trpas­li­čie rody v Šedých horách na zápa­de obja­vi­li spô­sob ako nabiť rela­tív­ne bez­cen­né kryš­tá­ly mági­ou. V súčas­nos­ti je krí­zo­vý ten­to stav naj­mä kvô­li tomu, že Šedé hory využí­va­jú ten­to uni­kát­ny arti­kel na hos­po­dár­ske osla­be­nie Sedalenskej ríše ako reak­ciu na xeno­fób­nu ope­rá­ciu „Poner Fin“.


Boli ste skú­se­ným mágom a dnes ste troska?

Máte mno­ho rokov skú­se­nos­tí v prá­ci s mági­ou, kto­ré sú dnes nevyužiteľné?

Potrebujete živiť rodi­nu a manu­ál­na prá­ca nie je pre vás?

Chcete sa zno­va cítiť seba­ve­do­mo, ako predtým?

Práve pre vás je tu nový a uni­kát­ny pro­dukt Šedých hôr – !!! MATÉRIA !!!

Ide o neopa­ko­va­teľ­nú kom­bi­ná­ciu kryš­tá­lov ťaže­ných v tých naj­čis­tej­ších oblas­tiach Šedých hôr, vyso­ko kva­lit­nej mágie a nedo­ce­ni­teľ­né­ho umu reme­sel­ní­kov s nie­koľ­kos­to­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi, bez zbyt­ko­vých efektov!

Ak si objed­ná­te celý voz, zapla­tí­te len dva chli­mud­ské dená­re za kus!Sedem duší ku Mne smerom,
sme­rom ku Mne z kameňa,
Štyri živ­ly k mojím vnemom,
nasýť­te sa z prameňa,

Jedna myseľ, Jeden kruh
ten to všet­ko zvládne,
za tým všet­kým je Môj duch,
sila vo Mne vládne.