Preskočiť na obsah

Krátká zpráva o upířím plese

V sobo­tu 8. břez­na (mar­ca) byla vzkří­še­na více než půls­to­le­tí sta­rá tra­di­ce. Prestižní ples pro brněn­skou sme­tán­ku, kte­rý ovšem v lec­čems nebyl tím, čím se zdál. A ač to pro bul­vár­ní média byla udá­lost roku, repor­táž, kte­rá poté vyšla v novi­nách, byla více než stro­há. Tradice výroč­ních prvo­re­pub­li­ko­vých ple­sů byla obno­ve­na. Na této akci se seš­la spo­le­čen­ská eli­ta města.

Pro bul­vár šlo mož­ná jen o dvě věty, ale pro bez­má­la pade­sát hrá­čů se jed­na­lo o celo­ve­čer­ní larp z pros­tře­dí spo­le­čen­ských špi­ček. Ovšem moc a slá­va má i svou stin­nou stránku.

Na ser­ve­ru Larpy​.cz vyšel člá­nek orga­ni­zá­to­rů brněn­ské upír­ské kro­ni­ky Stezky krve o tom, jaký byl lar­po­vý ples, zasa­ze­ný mezi kapi­to­ly zmí­něné­ho lar­pu. Celý člá­nek nalez­ne­te pří­mo na por­tá­lu Larpy​.cz.