BE DARK

Pridal(a)
admin

Kedy
26. 3. 2011 - 27. 3. 2011
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Live Cafe, Zvolen

Čo

  • larpová hra

Na zná­mosť sa dáva, že sa vo Zvolene usku­toč­ní v pora­dí už pia­ty roč­ník najú­seš­nej­šie­ho Vampire LARPu na Slovensku s náz­vom BE DARK. O vyni­ka­jú­cu atmo­sfé­ru a zába­vu sa vám posta­rá orga­ni­zač­ný team Sympózium Temnoty. Nové pra­vid­lá, nový seting, nová éra. prí­pad­ný záu­jem­co­via môžu posie­lať regis­trá­cie na email bpohorelec@gmail.com prí­pad­ne na icq 482107966 bliž­šie infor­má­cie o akcii pri­bud­nú v blíz­skej dobe 🙂

Miesto

Live Cafe, Zvolen
Samotná hra sa bude pra­važ­ne odo­hrá­vať v pries­to­roch Live Cafe Zvolen.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry nevie­me to určiť
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia je to jed­no
Náročnosť na psy­chi­ku hra je hlav­ne o zába­ve
Očakávaný počet hrá­čov
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né posta­vy
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my si iba pred­sta­vu­je­me
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Live Cafe, Zvolen
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.