Nox Mortis

Pridal(a)
admin

Kedy
17. 8. 2006 - 20. 8. 2006
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Nitra

Čo

  • larpová hra

Nenápadné mes­to kúsok od Blavy, kde sa Camarila a Sabat navzá­jom trpia, zasia­hnu­té expan­zi­ou lupin­ské­ho kla­nu Strieborný Tesák. Táto váž­na situ­ácia prav­de­po­dob­ne vyús­ti do doho­dy medzi Camarilou a Sabatom, avšak nič nie je také jed­no­du­ché ako sa na prvý pohlad môže zdať. Situáciu kom­pli­ku­jú aj neus­tá­le ťaha­ni­ce medzi dvo­ma Staršími, sil­nou nábo­žen­skou základ­ňou v mes­te a medzi Nosferatmi sa pošep­ká­va aj nie­čo o akých­si zvášt­nych uda­los­tiach…

Miesto

Nitra
Mesto Nitra…
Pozbiera sa to na sta­ni­ci a odtial sa bude pokra­čo­vať na pozná­va­ciu pre­chádz­ku po mes­te.

Konkrétne her­né úze­mie bude ozná­me­né na mies­te

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry nevie­me to určiť
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia je to jed­no
Náročnosť na psy­chi­ku hra je hlav­ne o zába­ve
Očakávaný počet hrá­čov
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né posta­vy
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my si iba pred­sta­vu­je­me
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Nitra
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.