Stolen Lives (Vampire LARP)

Pridal(a)
eRGe

Kedy
7. 4. 2017 - 9. 4. 2017
začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 05:00

Kde
Staré mes­to, Bratislava

Čo

  • larpová hra

Stolen Lives je LARP podu­ja­tie, kto­ré dejo­vo aj reália­mi nad­vä­zu­je na Vampire LARPy kto­ré sa dia­ly v Bratislave pod náz­vom Vampire Chronicles ako aj všet­ky ostat­né Vampire LARPY na Slovensku.

Príbeh je zasa­de­ný do sta­ré­ho sve­ta World of Darkness a odo­hrá­va sa v Bratislave.

Bližšie infor­má­cie náj­de­te na www​.vam​pi​re​.bag​ras​.sk

O čom bude hra
Žáner Vampire larp
Prostredie World of Darkness
Téma Camarilla
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry mest­ská hra
Sériovosť hry nepretr­ži­tá hra (para­lel­ná rea­li­ta)
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na prí­beh)
Náročnosť na psy­chi­ku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dile­ma­mi
Očakávaný počet hrá­čov 40
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né posta­vy
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dob­re
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie 31.3.2017
Najnižšie vstup­né 15
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.