Preskočiť na obsah

Ultimus Arx

1. 11. 2007 - 4. 11. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

…Banská Bystrica. Mesto s boha­tou a tajom­nou his­tó­ri­ou. Mesto nachá­dza­jú­ce sa v blíz­kos­ti mno­hých mys­tic­kých a aj magic­kých miest. Dlhé stá­ro­čia fun­go­va­lo ako bari­é­ra pro­ti úto­kom vlkod­la­kov z divo­či­ny na seve­re aby sa zais­ti­la bez­peč­nosť juž­nej­ším mes­tám a ako tvr­dé kasár­ne pre sily Sabbatu.

dátum sa môže meniť. 

Vládne tu tichá voj­na. Masy voj­sk už vys­trie­da­li drob­né sku­pi­ny špi­ó­nov a zabi­ja­kov, no šta­tút posled­nej baš­ty Banskej Bystrici ešte ostal. Mnoho talen­tov sem bolo posla­ných na výcvik a mno­hí sa už nevrá­ti­li. Mestu od nepa­mä­ti vlád­li pia­ti Náčelníci, kaž­dý na svo­jom vyme­dze­nom prie­s­trans­tve a jed­not­ne bojo­va­li pro­ti hroz­bám pre mes­to, tak­že hoci to stá­lo množ­stvo obe­tí u bojov­ní­kov i Náčelníkov, postup­ne doš­lo k vytla­če­niu vlkod­la­kov na sever a tí už celé desať­ro­čia na mes­to neza­ú­to­či­li zo stra­chu pred ďal­šou kru­tou porážkou. 

V súčas­nos­ti však bola hra­ni­ca pre­lo­me­ná inde. Sabbat v Nitre, dlho­do­bo drža­ný pova­hou líš­ky a leva v jed­nej oso­be : Arpáda Németha padol pro­ti lupi­nom osla­be­ný prav­de­po­dob­ne stra­ta­mi v boji s Camarillou.
Ak sa situ­ácia v Nitre nezme­ni­la, lupi­ni by moh­li napad­núť juž­né mes­tá za obí­de­nia Bystrice a v koneč­nom dôsled­ku ju obkľúčiť.

A v tej­to situ­ácii do mes­ta priš­li sprá­vy o uda­los­tiach vo Zvolene a s nimi aj ute­čen­ci kto­rý hľa­da­jú útočisko.

Objavujú sa aj kle­be­ty, že cez mes­to pred nedáv­nom pre­šla arche­olo­gic­ká sku­pi­na , vra­ca­jú­ca sa z vyko­pá­vok na Krahuliach a že v stre­de Európy našli nie­čo čo malo rad­šej zostať neodkryté. 

Nezhody medzi Banskobystrickým Sabbatmi by nebo­li na mies­te, nakoľ­ko to vyze­rá, že aj Sovietsky Sabbat sa chys­tá na ťaže­nie aby toto úze­mie ovládol. 

Miesto

Banská Bystrica
Mesto„„

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Ultimus Arx

1. 11. 2007 - 4. 11. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Banská Bystrica, Banská Bystrica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.