Ultimus Arx

Pridal(a)
admin

Kedy
1. 11. 2007 - 4. 11. 2007
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Banská Bystrica

Čo

  • larpová hra

…Banská Bystrica. Mesto s boha­tou a tajom­nou his­tó­ri­ou. Mesto nachá­dza­jú­ce sa v blíz­kos­ti mno­hých mys­tic­kých a aj magic­kých miest. Dlhé stá­ro­čia fun­go­va­lo ako bari­é­ra pro­ti úto­kom vlkod­la­kov z divo­či­ny na seve­re aby sa zais­ti­la bez­peč­nosť juž­nej­ším mes­tám a ako tvr­dé kasár­ne pre sily Sabbatu.

dátum sa môže meniť.

Vládne tu tichá voj­na. Masy voj­sk už vys­trie­da­li drob­né sku­pi­ny špi­ó­nov a zabi­ja­kov, no šta­tút posled­nej baš­ty Banskej Bystrici ešte ostal. Mnoho talen­tov sem bolo posla­ných na výcvik a mno­hí sa už nevrá­ti­li. Mestu od nepa­mä­ti vlád­li pia­ti Náčelníci, kaž­dý na svo­jom vyme­dze­nom prie­s­trans­tve a jed­not­ne bojo­va­li pro­ti hroz­bám pre mes­to, tak­že hoci to stá­lo množ­stvo obe­tí u bojov­ní­kov i Náčelníkov, postup­ne doš­lo k vytla­če­niu vlkod­la­kov na sever a tí už celé desať­ro­čia na mes­to neza­ú­to­či­li zo stra­chu pred ďal­šou kru­tou poráž­kou.

V súčas­nos­ti však bola hra­ni­ca pre­lo­me­ná inde. Sabbat v Nitre, dlho­do­bo drža­ný pova­hou líš­ky a leva v jed­nej oso­be : Arpáda Németha padol pro­ti lupi­nom osla­be­ný prav­de­po­dob­ne stra­ta­mi v boji s Camarillou.
Ak sa situ­ácia v Nitre nezme­ni­la, lupi­ni by moh­li napad­núť juž­né mes­tá za obí­de­nia Bystrice a v koneč­nom dôsled­ku ju obkľú­čiť.

A v tej­to situ­ácii do mes­ta priš­li sprá­vy o uda­los­tiach vo Zvolene a s nimi aj ute­čen­ci kto­rý hľa­da­jú úto­čis­ko.

Objavujú sa aj kle­be­ty, že cez mes­to pred nedáv­nom pre­šla arche­olo­gic­ká sku­pi­na , vra­ca­jú­ca sa z vyko­pá­vok na Krahuliach a že v stre­de Európy našli nie­čo čo malo rad­šej zostať neod­kry­té.

Nezhody medzi Banskobystrickým Sabbatmi by nebo­li na mies­te, nakoľ­ko to vyze­rá, že aj Sovietsky Sabbat sa chys­tá na ťaže­nie aby toto úze­mie ovlá­dol.

Miesto

Banská Bystrica
Mesto„„

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry nevie­me to určiť
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia je to jed­no
Náročnosť na psy­chi­ku hra je hlav­ne o zába­ve
Očakávaný počet hrá­čov
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né posta­vy
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my si iba pred­sta­vu­je­me
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Banská Bystrica
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.