Preskočiť na obsah

2% z daní pre ViaCassa

  • by

Budeme vďač­ní, ak 2% zo svo­jej dane pris­pe­je­te na roz­voj mla­dé­ho šer­miar­ske­ho kolek­tí­vu, kto­ré­ho cie­ľom je štú­dium his­tó­rie, nácvik a pred­vá­dza­nie šer­miar­skych, diva­del­ných a iných ume­lec­kých vystú­pe­ní a podu­ja­tí, orga­ni­zo­va­nie kur­zov a záuj­mo­vých krúz­kov, urdžo­va­nie a roz­ši­ro­va­nie tra­dí­cie his­to­ric­ké­ho šer­mu a pou­lič­né­ho divad­la v Košiciach a pri­blí­že­nie boha­tej a krás­nej his­tó­rie toh­to mes­ta verejnosti.

Obchodné meno: Via Cassa, Československej armá­dy 7, 040 01 Košice

Právna for­ma: Občianske združenie

IČO: 355 66 450

web: www​.via​cas​sa​.sk