Preskočiť na obsah

Jarné Ťaženie 2007

V sobo­tu 21. aprí­la AD 2007 sa pri nená­pad­nej dedin­ke Dolný Moštenec (mest­ská časť Považskej Bystrice) odo­hra­lo v pora­dí už ôsme Ťaženie urče­né pre nová­či­kov. Počtom hrá­čov 30 sa zara­di­lo medzi prie­mer, čo však prie­me­rom už nebo­lo, bola cca. 50 per­cent­ná účasť abso­lút­nych nová­či­kov – pri­ví­ta­li sme novo­vznik­nu­tú sku­pi­nu „Bratstvo ses­tier“, ľudí zo šer­miar­skej sku­pi­ny „Wagus“, ako aj nová­či­kov – jednotlivcov.

Dej pre­bie­hal vo via­ce­rých rovi­nách, ale asi hlav­ná záp­let­ka bolo súpe­re­nie ľud­skej rasy pro­ti novo­vznik­nu­tej koló­nii kobol­tov. Po neús­peš­nej ofen­zí­ve na obchod­nú sta­ni­cu (brá­nia­cu sa záro­veň kobol­tom, ako aj záš­kod­níc­kym úto­kom ban­di­tov) sa kar­ta obrá­ti­la a koló­nia kobol­tov sa neús­peš­ne (posi­ly nedoš­li dosť sko­ro) obra­ňo­va­la pro­ti úto­ku kobol­to­bij­cov, regrú­tov a podob­ných indi­ví­duí – tí však nema­li dosť pros­tried­kov, aby mes­to trva­lo udr­ža­li a tak to násled­ne opäť pad­lo do rúk kobol­tov – kobol­to­bij­ci sa však zachrá­ni­li úte­kom cez pada­cie dvier­ka (cez kto­ré sa mimo­cho­dom pred­tým zachrá­nil kráľ kobol­tov 🙂 ). Medzitým si šaman s krá­ľom hria­li svo­je kakaf­ko a hra­ba­li na vlast­ný pie­so­ček, keď­že kaž­dý z nich sa sna­žil ovlád­nuť svo­ju rasu. Kráľova taj­ná služ­ba vs. šama­no­vi učni a ilú­zie súpe­ri­li na taj­ných bojis­kách („neho­dis­kách“ 🙂 ) tak­mer celú hru. Nakoniec však v tom­to súpe­re­ní vyhral šaman, kto­ré­mu sa poda­ri­lo vyvo­lať démo­na Fujtajbëla – ten šíril strach a „kobol­tiu osve­tu“ vša­de naoko­lo. Výsledok však nebol taký, ako si šaman pred­sta­vo­val, strach z tej­to pekel­nej potvo­ry spô­so­bil vznik Kristových gárd, kto­ré, keď už nena­ra­zi­li na samot­né­ho démo­na, tak aspoň poza­bí­ja­li kaž­dé­ho bez­bož­ní­ka, na kto­ré­ho nara­zi­li – a väč­ši­nou si to odnies­li ban­ské potvorky.

Hráči si zavjed­ná­va­li, zabo­jo­va­li, zabe­ha­li, zaťa­ži­li (heh), zaple­me­ni­li (heh heh), zahra­li a dúfam, že sa na nich aj nie­čo pozi­tív­ne nale­pi­lo – veci ako Šatrh (bez­ži­vo­to­vý a bez­pra­vid­lo­vý sys­tém hra­nia), fair-play apod. sú na Ťaženiach už samoz­rej­mos­ťou. Stále aktu­ál­na otáz­ka bez­peč­nos­ti zbra­ní je tiež pred­me­tom výcho­vy nová­či­kov, meče boli povo­le­né do jed­né­ho, avšak u lukov to až také jed­no­du­ché nebo­lo. V rám­ci bez­peč­nos­tí šípov máme v komu­ni­te stá­le veľ­ké medze­ry. Na záver akcie sa sku­pi­na Wagus roz­hod­la pomôcť lamám v boji a dôklad­ne ich pou­či­la o tak­ti­kách v súbo­joch, v radov­kách, … samot­ný tré­ning však, samoz­rej­me, odmietli.

Nuž, v pora­dí ôsme Ťaženie sa (pod­ľa môj­ho názo­ru, ako aj pod­ľa vyjad­re­ní účast­ní­kov) vyda­ri­lo, ľudia sa bavi­li. Dúfame, že tou­to akci­ou (ako aj sied­my­mi pred­chá­dza­jú­ci­mi) sku­pi­na Broterhood Of Steel & Sorcery svo­jim die­lom pris­pe­la k zlep­šo­va­niu komu­ni­ty a k zvy­šo­va­niu úrov­ne našich (tj. slo­ven­ských) LARPov – toto Ťaženie totiž bolo posled­né orga­ni­zo­va­né našou sku­pi­nou. Nezúfajte však :-), podob­né akcie pre­be­rá sku­pi­na Sever (sever​.larp​.sk, v kto­rej fun­gu­jú via­ce­rí orga­ni­zá­to­ri, včet­ne nás), kto­rá bude síce nová­či­kov vycho­vá­vať vo väč­šom – naj­mä vo väč­šom počte akcií a miest – avšak filo­zo­fia sa neme­ní. Preto, nechť nad nami nada­ľej bdie Helm a je nám nápo­moc­ný pri die­le vskut­ku ušľach­ti­lom – pri zlep­šo­va­ní akcií skrz hrá­čov a komunitu…