Preskočiť na obsah

Tordhan 2008

Na zná­mosť sa dáva, že v ter­mí­ne 20. 8. – 24. 8. 2008 sa bude konať už pia­ty roč­ník LARPu Tordhan.

Ide o roz­siah­ly pse­udo­his­to­ric­ký svet, v kto­rom majú účast­ní­ci mož­nosť hrať tie naj­roz­lič­nej­šie posta­vy (voja­ka, zlo­de­ja, bar­da, ale aj reme­sel­ní­ka, hro­bá­ra, ban­di­tu, ale i mno­ho iných). Nie je núdza o vyso­kú poli­ti­ku, no ani o zákon sil­nej­šie­ho v tem­ných ulič­kách. Máte mož­nosť zaro­biť si zlat­ky obcho­do­va­ním či sta­toč­nou služ­bou v armá­de. Nuž a keď­že v správ­nom sve­te nechý­ba mož­nosť zlat­ky míňať, ani vo sve­te Tordhan vám táto mož­nosť nebu­de odo­pre­tá, a pre­to bude­te môcť svo­je ťaž­ko (ale­bo aj ľah­ko) zaro­be­né penia­ze roz­ha­dzo­vať – či už v hos­tin­ci, kasí­ne, obcho­doch s nespo­čet­ným množ­stvom tova­ru, ale­bo aj za naj­roz­ma­ni­tej­šie služ­by pod­ľa svo­jej chu­ti a gusta…

Ak máte rad­šej vlast­nú hla­vu, zdra­vý roz­um a schop­nosť hrať sa, než pev­ne nalin­ko­va­né a zlo­ži­té pra­vid­lá, je pre vás Tordhan jas­ná voľ­ba. Pravidlá sú totiž inšpi­ro­va­né Shatrhom a sú vede­né k maxi­mál­nej jed­no­du­chos­ti a tomu, aby vás v her­nom roz­le­te v ničom neob­me­dzo­va­li. Aj pre­to sú všet­ky efek­ty „tla­če­né“ k čo naj­väč­šej rea­li­te (súbo­je, krá­de­že, obcho­do­va­nie, rituály…).

Tento rok sa môže­te tešiť na akciu nebý­va­lej kva­li­ty a roz­me­rov. Kostýmová a her­ná úro­veň je posu­nu­tá ešte o čosi vyš­šie, než to bolo dote­raz. Blízky zdroj napí­le­né­ho dre­va zna­me­ná, že stav­by roz­hod­ne nebu­dú špa­gá­to­vé, ale čo najk­raj­šie a naj­re­ál­nej­šie. Ak si chce­te do sýtos­ti zahrať posta­vu pod­ľa vašich pred­stáv a spl­niť si sny (stať sa vlád­com ale­bo rene­gá­tom, zboj­ní­kom či tem­ným kúzel­ní­kom, ale­bo hoci len far­má­rom, ková­čom, miest­nym pova­ľa­čom), chce­te sa zlep­šiť v šer­me pria­mo v krva­vom boji, vybláz­niť sa pri pre­pa­doch plných adre­na­lí­nu a napä­tia, pri dip­lo­ma­tic­kých polo­prav­dách, stret­núť sa s ľuď­mi rov­na­kej krv­nej sku­pi­ny, zaspie­vať si pri ohni, ale­bo iba jed­no­du­cho unik­núť pred ste­re­oty­pom do iné­ho sve­ta, nevá­haj­te a prij­mi­te naše pozva­nie na LARP Tordhan…

Podrobnejšie infor­má­cie náj­de­te na strán­ke tord​han​.larp​.sk. Prípadné otáz­ky adre­suj­te, pro­sím, na email: tordhan@seznam.cz .