Preskočiť na obsah

Larpové stretko v Novej Dubnici 2016

Ubehol už neja­ký čas od lar­po­vé­ho stret­ka kto­ré sme orga­ni­zo­va­li v Novej Dubnici. Stretnutia sa zúčast­ni­lo pri­bliž­ne dvad­sať lar­pis­tov. Po krát­kom úvo­de a vrúc­nych zví­ta­niach sa rozp­rú­di­la búr­li­vá deba­ta o aktu­ál­nom sta­ve lar­pov na Slovensku.

Výsledkom tej­to plod­nej deba­ty boli nasle­dov­né zhod­no­te­nia. Za naj­väč­ší prob­lém účast­ní­ci ozna­či­li čoraz pre­mr­š­te­nej­šie ceny za vstup­né na lar­py, kto­ré v koneč­nom dôsled­ku v cene neza­hŕňa­jú tak­mer nič. Organizátori nie­kto­rých lar­pov si z nich výslov­ne spra­vi­li biz­nis a nie je im han­ba pýtať od ľudi za jed­no­dňo­vý larp kľud­ne aj 20–30 euro, pri tých viac­dňo­vých to samoz­rej­me naras­tá ešte viac. Ako by ľudia zabud­li, že lar­py sa kedy­si orga­ni­zo­va­li pre zába­vu, stret­nu­tia a boli urče­né pre všet­kých, nie­len pre tých bohat­ších.  Kvôli tým­to pre­mr­š­te­ným cenám, kto­ré si veľa mla­dých ani nemô­že dovo­liť zapla­tiť, lar­po­vá komu­ni­ta pri­chá­dza o nových a nádej­ných hráčov.

Lapová komu­ni­ta dlho­do­bo stag­nu­je, resp. upa­dá.  Akcií je čoraz menej a nových ľudí prí­bú­da len veľ­mi málo. Organizátori namies­to toho aby spoup­ra­co­va­li, si hádžu pole­ná pod nohy. Na dru­hej stra­ne samot­ní hrá­či sú veľ­mi nezod­po­ved­ní a čas­to im je jed­no, či sa vôbec včas regis­tru­jú ale­bo pre­čí­ta­jú potreb­né infor­má­cie k samot­nej hre.

Za veľ­ké pozi­tí­vum hod­no­tí­me zno­vu­ob­no­ve­nie lar­po­vej inter­ne­to­vej strán­ky, kto­rá snáď nano­vo pomô­že k tomu, aby sa lar­po­vá komu­ni­ta posta­vi­la opäť na nohy.

Po tej­to deba­te sme pre­šli k jed­not­li­vým pre­zen­tá­ciam lar­po­vých akcii na rok 2017. Janči Doms a Martin Gallo pred­sta­vi­li svoj mest­ský larp z pro­stre­dia mafie, kto­rý by sa mal konať nie­ke­dy na jar. RG nás uvie­dol do sve­ta vam­pi­re lar­pov, kto­ré sa v súčast­nos­ti kona­jú naj­mä v Bratislave a svo­ju akciu plá­nu­je tak­tiež na jar. Bibiana Zelíková pre­zen­to­va­la Pochod Hraničirov kto­rý v minu­los­ti už nie­koľ­ko­krát úspeš­ne zor­ga­ni­zo­va­la. My samot­ni (Ragnar a Lokern) sme pred­stav­sta­vi­li dve akcie a to jed­no­dňo­vý fan­ta­sy larp naj­mä pre nová­či­kov, Moriel (12.5.) a viac­dňo­vý larp zo sve­ta Sapkowskeho Zaklínača, pod náz­vom Tiene Torrenu (bliž­šie info pri­bud­ne čosko­ro). Moriel by sa mal konať na jar a Tiene Torrenu v lete.

Týmto ofi­ciál­na časť stret­nu­tia skon­či­la a pokra­čo­va­lo sa už len vo voľ­nej debate.

20 názorov na “Larpové stretko v Novej Dubnici 2016”

 1. Ahoj, vieš to aj roz­viť, čo sa týka cene­nia a pro­ti­hod­nôt? Keďže v nasle­dov­nom odstav­ci podá­vaš zas pro­ti­chod­nú informáciu…

  Pretože ak už som v život­nej situ­ácií, kedy si nemô­žem dovo­liť zapla­tiť vstup­né vo vyš­šej hod­no­te, tak ak už idem na LARP v podob­nej hod­no­te, tak si tie pra­vid­lá a set­ting pre­čí­tam, keď­že sa pre mňa jed­ná o inves­tí­ciu do zába­vy na úrov­ni kúpe­nia si indie hry, ale­bo náv­šte­vy 3D kina.

  Tiež by som uví­tal aj prí­kla­dy, čo chý­ba­lo a kde, pre­to­že kon­štruk­tív­na kri­ti­ka pomá­ha zlep­šo­vať LARP ako taký, pre­to aj vstup­né na akciu by malo odrá­žať to, čo budem od hry oča­ká­vať, napr.:

  • zadar­mo: obleč­te si kos­tý­my a hraj­te sa, že ste nie­čo iné… orga­ni­zá­to­ri sú iba pre­to, že nie­kto ohlá­sil orgá­nom, že sa bude hra diať
  • pla­tí sa: na orga­ni­zá­to­rov sa môže hráč kedy­koľ­vek obrá­tiť s veca­mi ohľa­dom hry
  • do 5€: akcia je kama­rát­sky pro­jekt a účast­ník pla­tí za prá­cu orga­ni­zá­to­ra čo sa týka písa­nia sce­ná­ru a pod.
  • do 10€: komor­ná akcia, mies­to je na hru vyhra­de­né, kom­fort je v komu­ni­ká­cií a príp­ra­ve postáv z hráčs­kej aj orga­ni­zá­tor­skej stra­ny, prí­beh má hla­vu aj pätu, je mož­ný works­hop ohľa­dom sveta/pravidiel
  • do 15€: hry na pokra­čo­va­nie, komu­ni­ká­cia s orga­ni­zá­tor­mi je mož­ná hoci­ke­dy, hrá sa pra­vi­del­ne, svet aj pra­vid­lá sa vyví­ja­jú na zákla­de činov hrá­čov ako postáv, pra­vid­lá fun­gu­jú a v prí­pa­de, že sa náj­de die­ra, orga­ni­zač­ný tím sa posta­rá o to, aby hra fun­go­va­la a pokra­čo­va­la ďalej… ide­ál­ne ponú­ka orga­ni­zá­tor aj neja­ké občerstve­nie, ale­bo iný kom­fort, v rám­ci mož­nos­tí a sve­ta, tak aby bola ilú­zia čo naj­me­nej naru­še­ná… od tej­to ceno­vej kate­gó­rie sme v úze­mií, kto­ré je vhod­né sa zamys­lieť, či je daná akcia pre vás a čo sa na nej bude od účast­ní­ka vyžadovať
  • 20–30€: Väčšinou akcia na kto­rej si od orga­ni­zá­to­ra poži­čia­va­te aj kos­tým, oča­ká­val by som vyš­ší kom­fort v rám­ci slu­žieb, ako aj dej na úrov­ni, ale­bo stvár­ne­nie sve­ta… Jednoducho pla­tím za služ­bu a oča­ká­vam, že ju dosta­nem, rov­na­ko ako aj pod­po­ru kto­rú v rám­ci služ­by mám obdržať.
  • oko­lo 50€: ide o akciu kto­rá si podob­né služ­by vyža­du­je a teda aj násled­nú cenu, naprí­klad vo fan­ta­sy vyža­du­je stav­bu kulís, v mest­skom ide o rezer­vá­ciu sto­lov v pod­ni­koch, zaria­de­nie tran­s­port­nej taxi služ­by pre hrá­čov, reqi­zi­ty na úrov­ni = vyso­ká úro­veň efek­tov, pre­pra­co­va­ný pra­vid­lo­vý a roz­prá­vačs­ký sys­tém, ak sa má rie­šiť drak, na hre reál­ne aj drak bude a bude mať cez 12 met­rov a podobne.
  • 100 a viac €: pro­fe­si­onál­na hra, na kto­rú keď pozvem šéfa kor­po­rá­cie a prí­de, bude si pri­pa­dať ako keby bol naozaj posta­vou vo filme

  Takže áno, LARP má byť aj pre štu­den­tov a začia­toč­ní­kov, ale pre­čo by nemo­hol byť aj pre aktív­ne zará­ba­jú­cich ľudí prah­nú­cich po zážit­ko­vej turistike?

 2. Mne to sko­rej zavá­ňa tým, že z jed­né­ho exep­lá­ra robím vše­ob­jí­ma­jú­ce záve­ry plat­né pre všet­ky lar­py. Toto by im u moj­ho ško­li­te­ľa v dip­lom­ke teda nepreš­lo 😛 Autorom člán­ku by som odpo­ru­či­la nav­šte­vo­vať iné lar­py (áno, aj tie za hra­ni­ca­mi náš­ho zaprd­nu­té­ho SR), aby zis­ti­li koľ­ko lar­po­vej vody ubeh­lo, na koľ­ko ino­vá­cií sa už priš­lo a budem dúfať, že naprí­klad spo­mí­na­ný Moriel bude urče­ný pre dneš­né­ho hrá­ča a nebu­de robe­ný z nos­tal­gie za dáv­ny­mi dob­rý­mi čas­mi, kedy sys­tém spo­mí­na­né­ho lar­pu bol roky rov­na­ký len vyme­nil kabát (vikin­go­via, pirá­ti, atd). A toto všet­ko napriek tomu, že mam radosť z pla­no­va­nych akcií na ten­to rok…

  btw. kedy bolo stret­ko pri­da­né do kalen­dá­ra?? vobec som o nom nevedela

 3. Niekolko postre­hov ku pre­bie­ha­ju­cej deba­te na FB, kto­rej do fla­mu vyraz­ne nako­pol Mosko, tym ze uce­lo­vo odstra­nil z vyro­ku o orga­ni­za­to­roch, ze sa jed­na o orga­ni­za­to­rov „nie­kto­rych lar­pov“ a ze za pre­mrs­te­ne ceny (t.j. bez­do­vod­ne dra­he) nepo­nu­ka­ju „tak­mer“ nic:
  1. Ked ste cla­nok (=report zo stret­ka) neci­ta­li, co vas moti­vu­je rea­go­vat a minat svoj cas? Trollenie? Rozputavat fla­me? Aspon pozi­tiv­ne, ze ste sa k tomu, ze ste to neci­ta­li, nie­kto­ri pri­zna­li. Na dru­hej stra­ne tu vidim kopu neak­tiv­nych ci vel­mi spo­ra­dic­kych hra­cov a byva­lych organizatorov.
  2. Stretko som neor­ga­ni­zo­val, ale osob­ne som sa ho zucast­nil ako rado­vy ucast­nik. Udajna kon­tro­ver­zia zda sa tkvie v nie­kto­rych tvr­de­niach, kto­re sa zjav­ne nie­ko­ho dot­kli. Pre nie­ko­ho to vyvo­la­lo kon­fron­ta­cia typu “Trafena hus zaga­ga­la“ ale­bo zeby: “Iniciativny blbec hor­si ako tried­ny nepriatel“.
  3. Citacia: “Za naj­väč­ší prob­lém účast­ní­ci ozna­či­li čoraz pre­mr­š­te­nej­šie ceny za vstup­né na lar­py, kto­ré v koneč­nom dôsled­ku v cene neza­hŕňa­jú tak­mer nič.” Takmer nic sa da cha­pat roz­ne. Da sa to inter­pre­to­vat aj tak, ze tak­mer nic navy­se opro­ti hram, kto­re nara­ba­ju s men­sim roz­poc­tom vyzbie­ra­nym od hra­cov. Priestori, dre­ve­ne kuli­sy, pod­sa­dy, han­ga­re sa daju pre­na­jat ci zohnat za roz­ne ceny a cas­to samot­ni hra­ci neve­dia ako bolo s roz­poc­tom nara­ba­ne. Napriklad, ak zor­ga­ni­zu­jem LARP s tema­ti­kou hor­ro­ro­ve­ho hote­la a pries­to­ri pen­zi­onu mam cez brat­ran­ca z dru­he­ho kole­na moj­ho stry­ka zadar­mo no dam vstup­ne 200 eur, tak jas­ne, ze si hra­ci budu mys­liet, ze tie penia­ze isli na pries­to­ri, ak tam okrem toho uz nic take extra nebu­de, no a hra­ci budu spo­koj­ni. Rovnako ak pou­zi­jem kuli­sy z pre­dos­le­ho roc­ni­ka, kto­re mi zapla­ti­lo vstup­ne z pred­cha­dza­ju­ce­ho roc­ni­ka, tak novi hra­ci toho­to roc­ni­ka nebu­du vediet, ze penia­ze z ich vstup­ne­ho nebo­li pou­zi­te na vec uz zapla­te­nu a budu spo­koj­ni 🙂 To je vec moral­ky a eti­ky orga­ni­za­to­rov. Alebo ak si dam vyso­ke vstup­ne za kto­re si dam uro­bit pro­fi­kos­tym demo­na, kto­re na dany LARP az tak nepot­re­bu­jem, ale vzdy som ho chcel mat, tak pre­co to nevy­uzit. Ten isty kos­tym pou­zi­jem na dal­som roc­ni­ku ci inych LARPoch a sta­le si pytam vyso­ke stup­ne, kto­re neref­lek­tu­jem, pri­pad­ne si za hracs­ke stup­ne dam spra­vit iny pro­fi­kos­tym, po kto­rom tuzim. Druha vec je,ci je nara­ba­ne s roz­poc­tom neefek­tiv­ne, ale co s tym hra­ci spra­via? V konec­nom dosled­ku, vset­ci sa teraz odvo­la­va­me, ze ked je dopyt je aj ponu­ka, kde je prob­lem? To je prav­da, ale dopyt je aj po Danielle Steelovej a tech­no­par­ty. RoSzomak sa pyta, co je zle, ze si na tom nie­kto robi biz­nis? Nic, ale pat­ri­lo by sa to aspon pri­znat pred hrac­mi, v tom­to pri­pa­de kli­en­ta­mi ci zakaz­nik­mi. Co je zle, ak sku­pi­na ludi na to pou­ka­ze? Nic, len to moz­no kazi tro­chu biz­nis. Pointa tej­to cita­cie, z moj­ho pohla­du a z dis­ku­sie, kto­ra tam pre­bie­ha­la nespo­ci­va v tom, ze by sa nema­li robit vyso­ko­roz­poc­to­ve LARPy s vyso­kym vstup­nym, pokial to na hre je vidiet a penia­ze su pou­zi­te efek­tiv­ne. Toto tam ani nikto nek­ri­ti­zo­val. Je to zda sa mie­re­ne skor ako kri­ti­ka hier, kde je vyso­ke vstup­ne a niz­ka pro­ti­hod­no­ta (= cena je pre­mrs­te­na), cim sa odra­dza­ju poten­ci­onal­ni novacikovia-hraci.
  4. Citacia: “Organizátori nie­kto­rých lar­pov si z nich výslov­ne spra­vi­li biz­nis a nie je im han­ba pýtať od ľudi za jed­no­dňo­vý larp kľud­ne aj 20–30 euro, pri tých viac­dňo­vých to samoz­rej­me naras­tá ešte viac.”
  4A: Zjavne maju nie­kto­ri ludia prob­lem s pou­zi­tim sprav­ne­ho vyzna­mu slov v danom kon­tex­te. Ked sa povie biz­nis tak sa sice moze mys­liet obchod­na cin­nos­ti ci pod­ni­ka­nie, ale biz­nis zahr­na aj vyzna­mi ako zisk ci naha­na­nie sa za nim. Z moj­ho pohla­du zisk nemu­si byt len financ­ny, aj dob­ry kos­tym, “kto­ry som potre­bo­val pre NPCcko” a zostal mi, “vel­ko­ry­se obcer­stve­nie” pre staff roz­umej pija­ti­ka a pod. je for­mou zis­ku. No nebu­de­me naiv­ni, zisk na LARPoch vie byt aj financ­ny. Nie sice taky, aby sa to opla­ti­lo robit na plny uva­zok (na lar​py​.cz je o tom cla­nok a to hovo­ri Claus Raasted co stal za CoW ci FM), nie je to ani dob­ra kom­pen­za­cia za vyna­lo­ze­ny cas (ved v TESCU za poklad­nou by som za ten cas moz­no zaro­bil aj viac), ale ak cis­to teore­tic­ky bude viac podOrganizatorov robit upl­ne ci sko­ro zadar­mo, tak ten kolac pre hlavnehoOrga vie byt aj vac­si. Pri tom­to tre­ba pri­pus­tit, ze zisk nie je vel­ky, ale je vo vse­obec­nos­ti mno­ho ludi kto­ri rad­sej menej zis­ka­ju cin­nos­tou, kto­ra ich bavi (orga­ni­zo­va­nie a hra­nie LARPu), ako by mal zis­kat viac, ale cin­nos­tou, kto­ra ich nebavi.
  4B:20–30 eur za jed­nod­no­vy resp. par hodi­no­vy LARP pri­pus­ti­li v tej­to dis­ku­sii a dokon­ca sa aj uva­dzal pri­klad. Ciastka teda nie je vymys­le­na. A takych akcii je viac, nie je to teda tak, ako uva­dza Alcielle, ze sa jed­na o jeden exem­plar, kto­rym sa zovse­obec­nu­je. A to o zahra­ni­ci ani nehovorim.
  5. Citacia: „Ako by ľudia zabud­li, že lar­py sa kedy­si orga­ni­zo­va­li pre zába­vu, stret­nu­tia a boli urče­né pre všet­kých, nie­len pre tých bohat­ších. Kvôli tým­to pre­mr­š­te­ným cenám, kto­ré si veľa mla­dých ani nemô­že dovo­liť zapla­tiť, lar­po­vá komu­ni­ta pri­chá­dza o nových a nádej­ných hrá­čov.“ Vedel som ze sa tu obja­vi argu­ment typu „Za fes­ti­val dam viac! V pube s kamos­mi pre­c­hlas­tam za dve hodi­ny troj­na­so­bok!“, ale zabu­da­te, ze pop­ri hra­coch, kto­ri cho­dia za rok na jed­nu akciu v lete, su aj taki, kto­ri cho­dia na vela akcii a to aj medzi neza­ra­ba­ju­ci­mi stu­dent­mi. Ked som bol stu­dent ja, obra­cal som kaz­du korunu/euro, aby som mohol cho­dit na co naj­viac LARPov, naj­vac­sie polo­zky pri LARPoch bolo ces­to­va­nie na LARP a pri vyso­kom vstup­nom to o to viac odra­dza­lo od ucas­ti. Aj na SLADe, lar​py​.sk, face­bo­oku ci na SHL sa narie­ka­lo, ze je prob­lem, ak mame malo novych hra­cov. Este lep­sie novych a kva­lit­nych. Akosi sa zabu­da, ako ten „vol, co tela­tom bol“, ze mno­ho kva­lit­nych hra­cov, sa sta­lo kva­lit­ny­mi pra­ve pre to, ze zis­ka­va­li mnozs­tvo sku­se­nos­ti na mnozs­tve LARPov. Kazdy ORG chce len zli­zat smo­ta­nu. Chce aby mu na LARP pri­sli len hra­ci co su herec­ky nada­ni rolep­la­y­eri v per­fet­knych kos­ty­moch s pre­sved­ci­vym her­nym pre­ja­vom. Chce, aby mal na hre len takych­to hra­cov a to vo vel­kom mnozs­tve. Ale kde sa to hra­ci maju naucit? Argumentuje sa tu tym, ze sa zdvi­ha vstup­ne ‚aby na hre nebo­li „plach­ta­ci s hokej­ko­vy­mi mec­mi“ ale vec sa ma tak, ze mno­hi z nas, pres­ne tak­to zaci­na­li. Kto z vas by vte­dy, ked sme zaci­na­li pri­siel na LARP na vte­daj­siu menu v roku 2005 pove­dz­me za 500 SK (v roku 2005 pytat 100SK za viacd­no­vy let­ny LARP na Slovensku bolo vcel­ku dost) a do kos­ty­mu vra­zil tak 1000 SK (latka+krajcir) a zbra­ne tak 400 SK, a to by ste ani neve­de­li, ci vas to bude bavit. Tu je ta para­le­la so sucas­nos­tou: Teraz sa pyta od nadej­ne­ho hra­ca, co doma drti RPGcka a na LARPe este nebol, aby dal za LARP 20–30 eur a dal­sich 50–100 dal do kos­ty­mu, aby nejak vyze­ral, ide­al­ne si kupil zbran z Hurky za 30 eur, lebo vsak nema sku­se­nos­ti a jeho pokus o zbran by dopa­dol kata­stro­fal­ne a na LARP nepou­zi­tel­ne. Teraz nikto, nech­ce byt na rov­na­kej akcii s plach­tak­mi a hokej­ka­mi, lebo sa posu­nul pomy­sel­ny stan­dart. Tak a teraz sa podr­z­te, da sa spra­vit aj pre­pra­co­va­ny, kva­lit­ny LARP, kto­ry je za malo pena­zi s dob­ry­mi kos­ty­ma­mi hra­cov a to dokon­ca zadar­mo a opa­ko­va­ne. Felder ( rok 2010) bola akcia bez vstup­ne­ho, kto­ra pri­nies­la mno­he ino­va­tiv­ne mecha­ni­ky a pod­la spat­nej vaz­by, kto­ra bola sucas­tou akcie a nasle­do­va­la bez­pro­stred­ne po LARPe mala znac­ny uspech. Preto Felder mal aj pokra­co­va­nie (rok 2011). Dalsi pri­klad Sfery Osudu – stvord­no­vy LARP s dre­ve­ny­mi kuli­sa­mi (roz­umej hrad­by, stav­by), pre­pra­co­va­nym sve­tom, pri­be­hom a mnozs­tvom dob­ro­druzs­tiev = cena 6 eur (rok 2013). Simon Dogyno Kravar toto ti moze tiez z moj­ho pohla­du uka­zat, co si sa pytal na cene­nia a pro­ti­hod­no­ty. Teda rov­ni­ca, ze LARP zadar­mo ci za cca 5 eur = plach­ta­ci s hokej­ka­mi ci sla­by, neprep­ra­co­va­ny LARP nepla­ti. Rovnako ako nepla­ti rov­ni­ca, ze dra­hy LARP je dob­ry LARP.
  6. Citacia: „Na dru­hej stra­ne samot­ní hrá­či sú veľ­mi nezod­po­ved­ní a čas­to im je jed­no, či sa vôbec včas regis­tru­jú ale­bo pre­čí­ta­jú potreb­né infor­má­cie k samot­nej hre.“ Povedal som to v dis­ku­sii aj na stret­ku a hovo­rim to aj teraz, takych­to hra­cov co sa nesko­ro regis­tru­ju by pod­la svoj­ho uva­ze­nia ORGanizator nemal na hru pus­tit, pri hre kde su pod­stat­ne pres­ne pra­vid­la opat zaviest preskusanie.
  Alcielle: mal som pocit cla­nok na LARPy​.sk bol report zo stret­ka a nie dip­lo­mov­ka. Tiez by som im odpo­ru­cil zucast­nit sa aj na inych LARPoch (nez­die­lam vsak tvoj nazor ze SR je zapr­de­ne), rov­na­ko ako ake­mu­kol­vek ine­mu ORGanizatorovi pre vse­obec­ny pre­hlad o tren­doch, co nezna­me­na, ze sa im tre­ba pod­ria­do­vat. Spolupracoval som v minu­los­ti na tvor­be na via­ce­rych seriach LARPov aj s Ragnarom ako napri­klad Narkantes, Garmen a aj na Moriel 11. Kazda z nich mala pre svo­ju seriu typic­ky for­mat, ale jed­not­li­ve serie boli odlis­ne (Garmen bol svet a jed­not­liv­coch zatial co Moriel bol o sku­pi­nach). Neviem aky bude spo­mi­na­ny Moriel, ani ci bude pre dnes­ne­ho hra­ca, ale ak ma nie­kto rad clas­sic rock a poj­de na kon­cert takej kape­ly, tak asi neoca­ka­va, ze budu hrat tech­no, pokial to nebu­de dopre­du avi­zo­va­ne. I ked pama­tam si, ze som sa ucast­nil aj serie LARPov, kde ORGovia upl­ne pre­ko­pa­li for­mat svoj­ho LARPu z jed­ne­ho die­lu na dru­hy a moc to nefun­go­va­lo. Skor som mal pocit, ze si chce­li uchra­nit svo­ju „obchod­nu znac­ku“ a pod rov­na­kym menom ponu­kat upl­ne inu hru.

  Nie som na FB , ale ak chce­te nie­kto o tom­to pode­ba­tit, tak moze­me nie­ke­dy osobne.
  Terro

  1. Ahoj Terro, áno, úče­lo­vo som para­frá­zo­val, aby som pod­nie­til dis­ku­siu, nie fla­me. Ale to nie je pod­stat­né. Mám dopl­ňu­jú­ce otázky:

   1. Pri kto­rých hrách ste na stret­nu­tí zhod­no­ti­li, že nepo­nú­ka­jú za vlo­že­né penia­ze adek­vát­nu protihodnotu?
   2. O kto­rých orgoch na SVK si mys­lí­te, že na LARPoch zarábajú?
   3. Prečo neuvá­dzaš prí­pad, že od brat­ran­ca som pries­tor na hru nezoh­nal a nepou­ží­vam rek­vi­zi­ty z minu­lé­ho roku? Ten je z hľa­dis­ka ceno­tvor­by ove­ľa zaujímavejší.
   4. O tom­to som sa už bavil na Starých Majstroch s Aďom Masárom. Ale asi to neuzav­rie­me, kým neuro­bí­te jed­nu základ­nú vec. Prosím ťa, napíš člá­nok v kto­rom zve­rej­níš, čo všet­ko ste zohna­li na Sféry osu­du zadar­mo, a ako ste nará­ba­li s roz­poč­tom, keď sa vám poda­ri­lo uro­biť štvor­dňo­vú nestra­to­vú (ak bola) akciu so vstup­ným 6€. Všetci sa radi inšpirujeme.
 4. Hallo,
  Vsuvka1:
  Na via­noc­nom stet­ku som mala roz­ho­vor s MiSOOm a musim pove­dat, ze pozna­me­nal jed­nu vel­mi zasad­nu vec co sa tyka porov­na­va­nia SK LARPov so zahranicinymi.
  V skrat­ke: V zahra­ni­ci si desiat­ky rokov odcho­va­va­li hra­cov na LARPoch, kot­re nebo­li az tak financ­ne naroc­ne a obo­zna­mo­va­li siro­ku verej­nost s tym co je LARP a vytva­ra­li si tak zivu hracs­ku zaklad­nu, kto­ra im potom moh­la chodi/t na vyso­ko­roz­poc­to­ve LARPy s parad­ny­mi kuli­sa­mi, aj ked ty hra­ci zostar­li a mali uz rodiny.
  U nas je to prob­lem, po tej nasej ‚kri­ze’ sa o cosi spo­ma­lil pri­ro­dze­ny vyvoj a poten­ci­onal­ni hra­ci sa utiah­li. Preto nemo­ze­me cakat, ze sa u nas hned a zaraz uchy­tia dra­he lar­py. Nemozeme zaci­nat od vrchu, ked musi­me zacat od spo­du a postup­ne ‚oboznamovat/vychovavat’ ano, viem, nepo­cu­va sa to lah­ko, pre­to­ze to nie je teraz moc inn. Ale zober­te si pri­klad take­ho 30ni­ka-40ni­ka, naozaj si mys­li­te ze by z prvej supy vyso­lil ja neviem 100–200 euro za nie­co o com nevie nic? Ak ano, kol­ko je takych. Mozno by mi star­si dali za prav­du, ze v tom veku (pokial nie som zbo­hat­lik a mam neja­ke zavaz­ky) uz pre­mys­lam, kam inves­tu­jem a rad­sej idem na isto­ty (esca­pe room (obrov­ska pro­pa­ga­cia), wha­te­ver). Ake by to bolo keby v puber­te, na vyske hra­val LARPy, vedel by aspon do coho ide.
  Preto si mys­lim, ze tre­ba sta­vat na LARPoch kto­re tu vzdy budu a nie hla­diet moc do nebies a sna­zit sa nie­co budo­vat bez zakla­dov nema moc per­spek­ti­vu. Ja viem ze Cechy a ine kra­ji­ny a je to vset­ko super cool, ide im to, ale naozaj si tre­ba uve­do­mit tie roky pra­ce zatym. Nezatracujme pre­to akcie, kto­re pod­po­ru­ju tych menej financ­ne zdat­nych, aby potom v buduc­nos­ti moh­li byt pre inych orgov ‚zla­tym dolom’ (mys­le­ne pozitivne)
  Servus

  1. Ahoj,

   1. Hry za 100–200€ zatiaľ na SVK nikto nero­bí a o tých nebol ani report. Hovori o hrách za cenu 20–30€. A pre­to naň tvor­co­via tak­to nace­ne­ných hier reagovali.
   2. Nikto nezat­ra­cu­je lac­né lar­py. Jediné, čo som si vši­mol, že sú ľudia, kto­rí zatra­cu­jú dra­hé lar­py. Väčšina ľudí, kto­rí pre­fe­ru­jú dra­hé lar­py hovo­ria, že aj lac­né akcie musia existovať.
   3. Ja stá­le nero­zu­miem jed­nej veci. Prečo má naj­väč­ší prí­ras­tok prvoh­rá­čov ten najd­rah­ší larp na Slovensku – Kráľovstvo vína?

   Moško

 5. Pôvodne som ani nech­cel na toto fórum rea­go­vať, kedže na repor­te som sa len spo­lu­po­die­lal a tak­tiež som bol len spo­lu­or­ga­ni­zá­to­rom stret­nu­tia, ale keď už ma do toho Alcielle nepria­mo zatiah­la tak sa ozvem aj ja.
  Najpr by som bol rád keby pán Moško nevy­tŕhal naše slo­vá z kon­teks­tu, nakoľ­ko my netvr­dí­me že sa to týka všet­kých orga­ni­zá­to­rov na Slovensku. No smut­né je, že nie­kto­rý sa s tým ešte otvo­re­ne chvá­lia. Vtipné na tom celé je, že na FB pol­ka zvás tvr­dí, že nič take sa na Slovensku nede­je a dru­há pola zase vra­ví že je to v poria­ku. Tak ako to tede je, nede­je sa to ale­bo je to v poriad­ku?! Sami si tým­to pro­ti­re­čí­te. Taktiež nevi­dí­me nič kon­tro­verz­né na záve­roch toho­to lar­po­vé­ho stret­nut­nia, na zamys­le­nie je mož­no to, pre­čo ste si z celé­ho repor­tu vybra­li prá­vé toto a nehľa­dá­te na ňom nič pozi­tív­ne. Zrejme to bude tým že sme nie­ko­mu zaťa­li do živé­ho. Do budúc­na vás teda pop­ro­sim keby ste nám vopred pove­da­li aké zave­ry si pred­sta­vu­je­te a kto­ré môže­me zve­rej­niť. Alebo ešte lep­šie by bolo keby ste si ich rov­no napí­sa­li sami aspoň by sme teraz nebo­li vašim tŕňom voku. Prípadne môž­me aj kla­mať ak bude­te chcieť. Report som nepí­sal len ja ale podie­lal som sa na ňom. Čo sa týka záve­rou stret­nu­tia na tých sa zhod­lo tak­mer 20 ľudí, ako hrá­čov tak aj samot­ných orga­ni­zá­to­rov, tak by som bol nerád keby ste celé zhod­no­te­nie pri­pi­so­va­li len mojej oso­be. Ak ste chce­li pre­ja­viť svoj názor, mali ste na to mož­nosť na stret­ku. Samozrejme že nikto z tých čo teraz naj­viac vykri­ku­jú naň nepri­šiel! Ale už roz­umiem pre­čo, zrej­me vás odra­di­lo níz­ke vstupné…
  Taktiež mi prí­de úpl­ne absurd­ne vytvá­rat akú­si tabul­ku toho, čo môže člo­vek od lar­pu oča­ká­vať na zákla­de výš­ky vstup­né­ho. Ale mys­lím že všet­ci veľ­mi dob­re pocho­pi­li kam si tým sme­ro­val (dogy­no), hlav­ne v spo­ji­tos­ti „50 euro – drak“. A vôbec si nemys­lím že sme poda­li neja­kú pro­ti­chod­nú infor­má­ciu, to je jed­no­du­cho fakt kto­rý sa obja­vu­je na lar­poch naj­mä pri hrá­čoch kto­rým penia­ze nechýbajú.
  Ja osob­ne som zará­ba­jú­ci člo­vek a nemám prob­lém zapla­tiť za viac­den­ný larp 30–40 euro pokiaľ vidím že penia­ze boli naozaj pou­ži­té na hru. Ale pre nová­či­ka, kto­rý ide na svo­ju prvú akciu a nie­je zárob­ko­vo čin­ný a mal by dať 30 euro za vstup + dopra­vu, jed­lo, pitie, kos­tým a zbraň doko­py oko­lo 60 euro, tak jed­no­du­cho na takú­to akciu nepôj­de. Sami si tak­to odpi­su­je­me nová­či­kov kto­rý by neskôr moh­li byt dob­rý­mi hráč­mi či nádej­ný­mi orga­ni­zá­tor­mi. Na larp s vyso­kým vstup­ným hráč kto­rý na to nemá penia­ze neprí­de, ale na tie lac­ne lar­py môže prí­sť aj ten, kto ma pena­zí dost, a toto si tre­ba uvedomiť.
  Ako písal vyš­šie Terrodaun tak sa dá spra­viť aj dob­rý pre­pra­co­va­ný larp s kuli­sa­mi za pár euro. Pred dva­nás­ti­mi rok­mi som za viacd­no­vý larp aj s kuli­sa­mi pýtal 50 SK. Jasné že v tedy som býval vo veľ­kej stra­te, ale neva­di­lo mi to, lebo som to robil pre ostat­ných a teši­lo ma to. A teraz si skús­te pop­re­mýš­ľať kto­rý z vás už v tej dobe boli zárob­ko­vo čin­ný,. Pravdepodobne nikto, ale­bo vás bolo veľ­mi málo.
  Čo sa týka Morielu, tak ten bol vytvo­re­ný výslo­ve­ne pre nová­či­kov a bol aj tak nasta­ve­ný, pre­to vôbec nero­zu­miem tomu na čo tým Allciele nará­žaš?! Tu je citát zo samot­nej strán­ky Morielu:
  „Moriel je jed­no­dňo­vý LARP, urče­ný pre nová­či­kov, ale i skú­se­ných hrá­cov. Ak ste však nová­čik, nevá­haj­te prí­seť, pre­to­že ide o sku­pi­no­vú akciu. Hráči sú vopred roz­de­le­ní do sku­pín, pri­čom budú roz­de­ľo­va­ní tak, aby už pri regis­trá­cii bol v kaž­dej sku­pi­ne aspoň jeden skú­se­ný hráč. Preto sa nová­či­ko­via nemu­sia báť, že sa nebu­dú vedieť zorien­to­vať a vymo­tať z her­ných situácií“.
  Napriek tvo­jej kri­ti­ke to asi nebol až tak odve­ci larp keď sa kona­lo 11 jeho pokra­čo­va­ni a na kaž­dé priš­lo dosť ľudi, kto­rý sa dob­re bavi­li. Navyše mno­ho dneš­ných lar­pis­tov vyras­ta­lo prá­ve na takých­to larpoch.
  Taktiež vstup­né na túto nová­či­kov­skú akciu bolo veľ­mi ľudo­vé a to 1 euro.
  Za tých 12 rokov čo sa venu­jem lar­pom som orga­ni­zo­val ale­bo spo­lu­or­ga­ni­zo­val viac než 35 lar­pov rôz­nych typov. Ale zrej­me stá­le nie­ko­mu moja oso­ba leží v žalúdku.…
  Samozrejme že lar­py a ich učast­ni­ci sa sta­le menia a urči­te tre­ba sle­do­vať ich aktu­ál­ne trendy.
  Na bez­pred­met­né a uráž­li­vé prís­pev­ky na FB kto­ré tam pri­dá­va­li zjav­ne neja­ký zakom­ple­xo­va­ný ľudia, kto­rý v živo­te žiad­ne lar­py neor­ga­ni­zo­va­li sa vyjad­ro­vať nebudem.
  Viac prís­pev­kov odo mňa ani neča­kaj­te, nemám potre­bu totiž zabí­jať čas nad vaší­mi rane­ný­mi ega­mi, lebo zjav­ne to nikam nepovedie.
  Čo je však na tej­to celej deba­te najs­mut­nej­šie a naj­viac zará­ža­jú­ce, že nás kri­ti­zu­je­te, že pou­ka­zu­je­me na to, že lar­py by mali byť pre všet­kých a nie­len pre tých zarábajúcich.…

  1. Ospravedlňujem sa za to, že som sa opý­tal orgov, čo si mys­lia o tom, že ich nie­kto pova­žu­je za zará­ba­jú­cich na lar­pe. Keďže ste neuvied­li kon­krét­ne prí­kla­dy, tak som sa opý­tal orgov vše­obec­ne. Pokiaľ viem, tak väč­ši­na ľudí, kto­rí sa zapo­ji­li do dis­ku­sie, niko­ho neurá­ža­la, ale rea­go­va­la na zve­rej­ne­né výstu­py z váš­ho stret­nu­tia. Rovnako, keď som si spät­ne pozrel zoznam reak­cií, môžem potvr­diť, že väč­ši­na reak­cií je od aktív­nych ale­bo býva­lých orga­ni­zá­to­rov lar­po­vých hier. Či sú zakom­ple­xo­va­ní, to neviem posú­diť. Ale nemal som z nich taký pocit.

   A teraz k naozaj dôle­ži­tým veciam. Toto je dis­ku­sia a nikto niko­ho nech­ce ura­ziť. Napísali ste váš názor a ľudia napí­sa­li tie svo­je. Neboli to osob­né invek­tí­vy, ale pohľa­dy na prob­le­ma­ti­ku nace­ňo­va­nia lar­po­vých hier. Čo je super, lebo nemé­mu die­ťa­ťu ani vlast­ná mať nerozumie.

   Výsledok? Z váš­ho repor­tu je jas­né, že vám chý­ba­jú lac­nej­šie hry. Super, sta­čí ich robiť. Ak sa na to cíti­te, nech sa páči. Z reak­cie orga­ni­zá­to­rov, kto­rí rea­go­va­li na fcb je jas­né, že lac­né hry sa im robiť nech­ce. Chcete ich k tomu nútiť? K čomu sa dostá­va­me? K tomu, že tu budú aj dra­hé a lac­né hry. Nie je to super? Je, lebo tu bude viac hier pre väč­šiu cieľovku.

   P. S. V roku 2016 sa okrem váš­ho stret­nu­tia udia­li ešte ďal­šie dve – pod náz­vom SHL (slo­ven­ské hovo­ry lar­po­vé, prvá z nich mala vstup­né, tá dru­há nie – a ľudia priš­li na obe). Tiež boli obe akcie s pred­sti­hom ozná­me­né v kalen­dá­ri lar­pov. Ak sa k vám info nedos­ta­la, mrzí nás to. Ak áno, tiež by sme sa moh­li pýtať, pre­čo ste nepriš­li. Ale nebu­de­me sa. Máte prá­vo neprísť kam­koľ­vek, kam prí­sť nech­ce­te. Ak by ste tam však boli, stret­li by ste sa s pres­ne opač­ným názo­rom, na akom ste sa zhod­li na vašom stret­nu­tí. Aj s argu­ment­mi, z kto­rých sa mno­hé zopa­ko­va­li aj vo vašom repor­te. A rov­na­ko by sme sa pýta­li, kto­rá jed­no­dňo­vá akcia na Slovensku si pýta 30€. Jediná, o kto­rej vie­me my ostat­ní, je Zimný larp Kráľovstva vína, kto­rý (a) bol plný (b) stál 30€ iba po termíne.

   P.S.S. Ja by som za nor­mál­nych okol­nos­tí na vaše stret­nu­tie rád pri­šiel, ale man­žel­ka bola v 9. mesia­ci teho­ten­stva, tak som vás pop­ro­sil o report. Za ten naozaj úprim­ne ďaku­jem. Rozšíril mi obzory.

 6. Je zau­jí­ma­vé ako sa to tu vyví­ja. Pre ujas­ne­nie spo­lu s Ragnorom som orga­ni­zo­val toto stret­nu­tie a tak isto som spo­lu autor tak pál­či­vé­ho repor­tu, kto­ré ako vidieť veľa ľudí pobú­ri­lo. Keď sa na to tak pozriem tak vid­no že si vybe­rá­te len isté veci a kon­krét­ne slo­vá z reportu.
  Písali sme že poda­kto­rý orga­ni­zá­to­ri si nevá­ha­jú pýtať 20–30 eur, vy ste si z toho uro­bi­li to že sme pove­da­li že si orgo­via pýta­jú 30+, ale neva­dí. Keď sa pozrie­me na minu­lo­roč­né akcie tak naprí­klad Príbehy z pohra­ni­čia mali vstup­né na hru 15 eur a týž­deň pred akci­ou 30 eur, také zim­né krá­ľov­stvo vína malo via­ce­ro ceno­vých mož­nos­tí a to 10, 20, 30, 40 eur a to tých 30 eur bolo nece­lý mesiac pred akci­ou. Ale tak ako som správ­ne pocho­pil, ešte aj to bolo málo keď­že taký drak by mal byť pri hod­no­te 50 eur za akciu.
  A naopak také Máchové povied­ky mali vstup len 7 eur a týž­deň pred akci­ou 10 eur, a aj napriek tomu že tam mož­no nebo­li až tak nama­ka­né kuli­sy im priš­lo cez 40 ľudí a vede­li sa zabaviť…
  Ono nie­ke­dy je ove­ľa väč­ší prí­nos na larp a cel­ko­vo do komu­ni­ty nie­kto v tep­lá­koch a len s neja­kým tabar­tom, kto­rý si hru uží­va a dokon­ca ju svo­jím hra­ním dotvá­ra (v budúc­nos­ti to je nádej­ný skve­lý hráč), ako nie­kto kto si pokú­pi za 200 eur kos­tým a dopl­n­ky a potom len na hre žun­dre že tam nie­kto behá v tep­lá­koch a že to by sa isto nesta­lo na jed­no­dňo­vom lar­pe za 20 eur.…
  No neviem či reak­cie na FB sú neja­ké návrhy na dis­ku­siu, pre­to­že pod­ľa mňa to skôr vyze­rá tak že poda­kto­rý si potre­bo­va­li robiť z nás sran­du a urá­žať. Neviem, mož­no Moško vidí nie­čo iné, pre­to­že to musí byť jas­né aj slepému.
  To že ste robi­li SHL v považ­skej, tak to sme sa dozve­de­li až dlho potom, inak by sme radi priš­li, keď­že sme to mali na skok.
  Ono ťaž­ko pove­dať či má táto dis­ku­sia vôbec ešte zmy­sel, keď­že ako Moško napí­sal „Z reak­cie orga­ni­zá­to­rov, kto­rí rea­go­va­li na fcb je jas­né, že lac­né hry sa im už robiť nech­ce.“ Z toho je jas­né že vy o také­to akcie nemá­te a ani nebu­de­te mať záujem.
  Ešte taká malič­kosť, je zau­jí­ma­vé že náš report ste drža­li nie­koľ­ko dní kým ste ho uve­rej­ni­li a násled­ne na to ste hneď vyho­di­li člá­nok o mar­ke­tin­gu krá­ľov­stva vína, ale tak chá­pem že ste sa potre­bo­va­li neja­ko pri­pra­viť na to a neja­ko reagovať.

  1. člá­nok o mar­ke­tin­gu je len moja chy­ba: ja som ho sľu­bo­val Moškovi už v decem­bri ale až keď sa roz­pú­ta­la voj­na juhu pro­ti seve­ru som si vši­mol, že už je strán­ka plno funkč­ná a že ja som nespo­ľah­li­vý chuj…

  2. Za to, že sa váš člá­nok pozdr­žal sa ospra­vedl­ňu­jem ja. Ešte to nie je cel­kom vymys­le­né a nepriš­la mi žiad­na noti­fi­ká­cia, že ste ho sem naho­di­li. Musím to ešte pre­ko­pať. Inak to fun­gu­je tak, že člá­nok sa nor­mál­ne pub­li­ku­je ako­náh­le požia­da­te o schvá­le­nie. Potom sa už len čaká na to, kým nie­kto opra­ví gra­ma­ti­ku, a člá­nok posu­nie na front­pa­ge. Takýto postup sme schvá­li­li na posled­nom SHL – boli tam ľudia zo star­šej gene­rá­cie, aktu­ál­nej aj najm­lad­šej, z výcho­du, seve­ru aj zápa­du. Necenzúruje sa tu, iba sa udr­žia­va gra­ma­tic­ký štan­dard, nech na front­pa­ge nič neko­le oči.

   Zdržanie ma mrzí.

  3. Ahojte,

   som rád, že sa tu rozp­rú­di­la dis­ku­sia aj keď by som sa do nej tak­to onli­ne nerád zapájal.

   Ale nakoľ­ko sa v deba­te obja­vi­la aj akcia náš­ho občian­ske­ho zdru­že­nia, v krát­kos­ti sa vyjadrím.

   Pri Príbehoch z Pohraničia sa sústreď­me na štan­dard­nú cenu, 15€. Najdôležitejšie je uve­do­miť si, že bez ohľa­du na to, aký má na to kto názor, roz­hod­li sme sa zabez­pe­čiť našim hrá­čom tep­lé jed­lo a pitie v cene LARPu.
   Ten zvy­šok roz­poč­tu, kto­rý po tej­to neza­ned­ba­teľ­nej polož­ke osta­ne je oto­če­ný späť do akcií, kuli­sy, kos­tý­my, rek­vi­zi­ty. To snáď nemu­sím vysvetlovať. ?

   Čo sa týka ceny tes­ne pred akci­ou, 30€, ak ťa odra­di­la sme veľ­mi radi! Presne na to slú­ži. Epizodický LARP sa pri­pra­vu­je troš­ku inak ako jed­no­roč­ná akcia, kde je na všet­ko čas pokiaľ si ho člo­vek dob­re roz­plá­nu­je. Hráči regis­tru­jú­ci sa krát­ko pred akci­ou su pre nás kom­pli­ká­cia a prá­ve zdvoj­ná­so­be­ná cena je mecha­niz­mus, kto­rý hrá­ča donú­ti rozmys­lieť si, či to mys­lí váž­ne a naprí­klad aj či sa teda posna­ží a bude orgom odpi­so­vať prompt­ne pri tvor­be postavy.

   Snáď som to za našu stra­nu objas­nil dosta­toč­ne. Kto by o tom chcel poke­cať osob­ne, nech ma pokoj­ne kon­tak­tu­je ale­bo prí­de na jar­né SHL (info čosko­ro ? ), radi vás na ňom privítame.

 7. Hallo,

  Zaverom by som chce­la podot­kut, ze z repor­tu asi (pls oprav­te ma) nema­lo vypli­vat ze chy­ba­ju lac­ne hry (lebo všet­ky chy­ba­ju), ako Mosko pozna­me­nal. Skor z cas­ti o penia­zoch malo vyplivat:
  1. Nech sa robia hry vset­ke­ho dru­hu, vset­kych ceno­vých kate­go­rii ALE nesú­hla­sí­me s tym pokial sa kva­li­ta (hry cel­ko­vo) nerov­na s cenou akcie, pre­to sa pou­ka­zu­je na tie drah­sie pre­to­ze clo­vek si pena­zi vac­si­nou vazi a nie je mu jed­no kam ich vra­zi. Preto lac­nej­šie akcie, kto­re su lep­sie ako tie drah­sie (po vset­kych stran­kach) mozu byt pod­ne­tom na zamyslenie.
  2. Ano, zakaz­nik roz­ho­du­je ci pri­de ale­bo nie to je prav­da, ALE vadi nam ked si org zauc­tu­je za nie­co co real­ne nado­bu­dol zadar­mo (nech si klud­ne uctu­ju aj za vytvo­re­nie posta­vy, sce­nar, dra­ka… za vset­ko, ale nech ti ludia vedia real­ne za co pla­tia a nech sa za to orgo­via neham­bia – real­na suma) tak­ze prin­cip urci­tej moral­ky, kto­ru sem-tam zacu­jem ze sa nerie­si – seri­oz­nos­ti k zakaz­ni­ko­vi. Toto je vsak otaz­ka na kaz­de­ho indi­vi­du­al­ne a pokial nie­kto ini nez­die­la rov­na­ke hod­no­ty netre­ba o tom­to bode ani diskutovat.
  3. Ustretovost kaz­dej stra­ny o pomoc s hoci­cim. Nikto nie je nad­ra­de­ny, nikto pod­ra­de­ny. Pretoze naozaj nezna­me­na, ze ked robím akcie za viac pena­zi tak to mam auto­ma­tic­ky taz­sie. Prave naopak. Vzajomna pro­pa­ga­cia akcii na LARPoch, nie sme kon­ku­ren­cia, ci? Ochota sa naucit nie­co od dru­hych a nemys­liet si o sebe, ze ja to viem naj­lep­sie a pod. Pozyvat sa navza­jom na stret­ka a sna­zit sa dis­ku­to­vat s pro­ti­stra­nou roz­um­ne, nie pomo­cou sar­kaz­mu a iro­nie. Naplanovat si stret­ka tak, aby kaz­da stra­na v nom mala zastu­pe­nie ci uz v Ba, ND, Za a real­ne na to stret­ko aj pri­st, nevy­ho­va­rat sa (vse­obec­ne) a pod. – To bolo k bodu vza­jom­na spo­lu­pra­ca orgov samoz­rej­me. Ktora by moz­no vyus­ti­la k dis­ku­sii o nápra­ve dis­cip­li­ny hra­cov ale aj samot­nych orgov a pod.

 8. Takto keby boli zhr­nu­te body aj v clan­ku o to pro­duk­tiv­nej­sie by sa diskutovalo.
  Ja napri­klad osob­ne neviem z orga­ni­za­to­rov o nikom, kto by hadzal dru­he­mu pole­na pod kole­na (naopak za posled­ny rok sa ako vidim min. 3x stret­li orga­ni­za­to­ri aby si vyme­ni­li sku­se­nos­ti a know-how, za vase stret­nu­tie nemo­zem hovo­rit, ale z nasich vysla aj spo­lu­pra­ca (prog­ram na conoch, navs­te­vo­va­nie si lar­pov a vypo­moc)). Ak mate opac­ne sku­se­nos­ti, bolo by fajn, aby ste nam pre­do­stre­li kon­kret­ne pri­pa­dy, aby sme sa poucili.
  Proti lac­nym lar­pom nikto z nas nie je, cim viac lar­pov en gene­ral tym lepsie.
  To co som ja mal pocit, ze vyvo­la­lo roz­hor­ce­nie, je ze jed­no z vasich tvr­de­ni bolo, ze nepo­nu­ka­ju nie­kto­re lar­py kva­li­tu za danu cenu. Kedze ste neuvied­li zia­den kon­kret­ny pri­pad, nevie­me o co sa jed­na, moz­no by sme s vami aj suhlasili.
  Cena neod­ra­za vzdy kva­li­tu, to nepo­pie­ram, aj ked kaz­dy este bude­me mat ine oca­ka­va­nia pod tym co by mali byt atri­bu­ty kvality.
  Bojim sa vsak, ze tvr­de­nie, ze si nie­kto­ri orga­ni­za­to­ri z podu­ja­ti spra­vi­li biz­nis bez toho, aby to komu­ni­ko­va­li hra­com, su bez sku­ma­nia kon­kret­nych pri­pa­dov, vel­mi dale­ko od prav­dy a nie­ko­mu by sa moh­lo zdat i urazlive/nepodlozene/smiesne. Nepoznam niko­ho, kto by si daval do nakla­dov okrem naku­pov a slu­zieb od tre­tich stran, aj svo­je sluz­by ako orga­ni­za­to­ra. Ak aj nie­co zosta­ne navy­se, pou­zi­je­me to na to, aby sme dal­sie podu­ja­tie moh­li spra­vit o to lep­sie. (v nasom pri­pa­de to mozem potvrdit)
  Nepoznam niko­ho, kto robi lar­py, ze by ich robil inak, ako nad­se­nec a maso­chis­ta. Ak sa vsak vysled­ny larp zda neadek­vat­ny, z mojich sku­se­nos­ti to nie je pre­to, ze by ho orga­ni­za­tor nech­cel mat dob­ry, ale aj ked sa sna­zil, nako­niec to bol len clo­vek (ale­bo este hor­sie sku­pi­na ludi) Tak ako pred­tym, moz­no mate ine sku­se­nos­ti, ale bez kon­kret­nych pri­pa­dov sa nijak nepoucime.
  Dufam, ze sa vam poda­ri sa na to pozriet aj z lep­sej stran­ky. Podla mna uz je ta stag­na­cia za nami, veci sa roz­hy­ba­li, ved sa pozri­te na tom­to webe(ze zno­va exis­tu­je), ze sa chys­ta kopec akci, u nas, u vas, na vycho­de a kto­vie kde este. Rozprudili sme deba­tu, tro­chu ohna, ale to k tomu pat­ri, a aj ked som to neza­zil, verim ze sa tak­to hore­lo aj v minu­los­ti. Tak odloz­me mece, vytiah­ni­me spe­kac­ky a hod­me rec, ci ako to bolo.

 9. Neviem ci to bolo, ale vset­ci, pred­tym, nez bude­te dalej posto­vat, si pre­ci­taj­te (klud­ne opä­tov­ne, ak ste ho uz cita­li) ten­to cla­nok ohla­dom ceny (a zvy­so­va­nia ceny) larpov
  https://​medium​.com/​@​c​l​a​u​s​r​a​a​s​t​e​d​/​4​3​-​t​h​e​r​e​-​i​s​n​t​-​m​o​r​e​-​m​o​n​e​y​-​f​o​r​-​l​a​r​p​-​o​r​g​a​n​i​s​e​r​s​-​j​u​s​t​-​b​e​c​a​u​s​e​-​y​o​u​-​p​a​y​-​m​o​r​e​-​8​1​f​1​0​f​1​1​d​b​7​e​#​.​1​y​1​g​s​x​gm5
  Clanok pisal Claus Raasted, oso­ba kto­ra sa venu­je lar­pom full-time neja­ky ten rok (ale­bo 10) a podie­lal sa na tvor­be via­ce­rych vel­kych lar­pov (pri Witcher lar­pe si nie som isty, ale z tych zna­mej­sich Convention of Thorns, Fairweather Manor, College of Wizardry, v decem­bri mali vel­ky pro­jekt v Saudskej Arabii ak sa nemylim 🙂 )

 10. Ja som na lar­po­vom stret­ku bola. Páčilo by sa mi udr­žať roz­ma­ni­tosť slo­ven­skej scé­ny, ponú­kať vizu­ál­ne krás­ne lar­py s množ­stvom ved­ľaj­ších atrak­cií, klásť dôraz na pre­ve­de­nie, pre­na­ja­té pries­to­ry, ponu­kať služ­by ako pre­daj v stán­koch, …) a tiež pre menej majet­ných, kto­rým neva­dí niž­ší kom­fort lac­né akcie (kto­ré sú obsa­ho­vo výbor­né). TN kraj má his­tó­riu lac­nej­ších akcií, kde je viac na hrá­čo­vi ako pris­pe­je na dotvo­re­nie atmo­sfé­ry (kos­tý­my, sta­no­vý tábor…), resp. ako zvlád­ne pre­brať zod­po­ved­nosť za svoj vplyv na hru. Ale mám roky pocit, že vďa­ka tu cho­dia­cej komu­ni­te sú akcie atmo­sfé­ric­ky vyni­ka­jú­ce a noví hrá­či sa v tom­to rodia. Poklona tu pat­rí vo veľ­kej mie­re Ragnarovi. Tu nej­de o to kto spra­ví naj­lac­nej­ší ale­bo najd­rah­ší larp, pre­to­že ja by som šla napr. na 100eurovú jed­nod­nov­ku ak by daný larp mal byť záži­tok po kto­rom túžim, ale aj na 2eurovú hru v lese ak ma nad­chne tema­ti­ka a prí­stup orga­ni­zá­to­rov. A k prí­le­vu nových lar­pis­tov – ako som spo­mí­na­la, dosta­la som (aj s ďal­ší­mi) mož­nosť podie­ľať sa na Erazmus+ pro­jek­te poria­da­nia lar­po­vých hier na 7 ško­lách v TN kra­ji, dátu­my sú rozo­bra­né, hry ško­la­mi objed­na­né a my pri­chys­ta­ní, tak dúfam že budú čosko­ro ďal­šie larpáčatá 

Napísať odpoveď pre Vizi Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.