Preskočiť na obsah

Tipy pre hráčov

Ako vyhrať LARP

  • by

Na väč­ši­ne works­ho­pov pred hrou, či už som sa ich zúčast­ňo­val, ale­bo som ich orga­ni­zo­val, sme tvr­di­li jed­nu jed­no­dú­chú vec: „LARP sa nedá vyhrať!“ Avšak to nie je prav­da. Pretože čím ďalej tým viac, mám pocit, že LARP sa dá vyhrať, ale nie v tom zmys­le slo­va, ako sa dá vyhrať sto­lo­vá, či počí­ta­čo­vá hra. LARP ale­bo hoci­ja­ká iná rolo­vá hra, sa dá vyhrať aj bez toho aby mala jas­ný cieľ a pod­mien­ky pre víťazs­tvo. A dokon­ca aj keď neraz má jas­ne urče­ný cie­le pre vaše posta­vy, ich dosia­hnu­tie vôbec nemu­sí byť výhrou.Čítať viac »Ako vyhrať LARP

Čo je to bojovka a ako to na nej vyzerá?

  • by

Bojovka je veľ­mi špe­ci­fic­ký druh LARPu. Cieľom nie je ani tak zaba­viť sa pri pre­ží­va­ní prí­be­hu a osu­du neja­kej kon­krét­nej posta­vy, ale dalo by sa pove­dať neja­kej celej kra­ji­ny. Zažiť voj­nu, kto­rá sa v nej roz­pú­ta­la, pre­niesť sa na bojo­vé pole a byť tým 43. voja­či­kom v dru­hej bojo­vej línii zľa­va. Alebo tým ved­ľa neho.

Čo je to LARP a ako to na ňom vyzerá?

  • by

Typov LARPov je veľa a tak je ťaž­ké pove­dať ako pres­ne to na nich cho­dí, keď­že kaž­dý LARP má svo­je vlast­né pra­vid­lá, svoj vlast­ný svet a posta­vy, kto­ré sa vysky­tu­jú len a len na ňom. Pokúsim sa Ti však aspoň pri­blí­žiť aké mož­nos­ti na LARPe máš, akú posta­vu si môžeš vytvo­riť a čo s ňou môžeš pek­né­ho zažiť.

Chcem začať s LARPami, ale ako na to? A mám vôbec na to?

  • by

Na fórach sa už obja­vi­la nejed­na téma zalo­že­ná nová­či­kom, či nie je prí­liš mla­dý, prí­liš sta­rý, či je LARP pre neho to pra­vé či vhod­né. Odpoveď je jed­no­du­chá – pokiaľ chceš zažiť nie­čo zau­jí­ma­vé, pre­niesť sa do sve­ta fan­tá­zie, si ochot­ný nie­čo pre to aj uro­biť a nie­čo nové sa naučiť, potom ti nič nesto­jí v ceste.

Čo to o šerme

  • by

Čo to o šer­me na dre­vár­ňach z pohľa­du kovo­vé­ho šermiara.