Preskočiť na obsah

Ako vyhrať LARP

  • by

Na väč­ši­ne works­ho­pov pred hrou, či už som sa ich zúčast­ňo­val, ale­bo som ich orga­ni­zo­val, sme tvr­di­li jed­nu jed­no­dú­chú vec: „LARP sa nedá vyhrať!“ Avšak to nie je prav­da. Pretože čím ďalej tým viac, mám pocit, že LARP sa dá vyhrať, ale nie v tom zmys­le slo­va, ako sa dá vyhrať sto­lo­vá, či počí­ta­čo­vá hra. LARP ale­bo hoci­ja­ká iná rolo­vá hra, sa dá vyhrať aj bez toho aby mala jas­ný cieľ a pod­mien­ky pre víťazs­tvo. A dokon­ca aj keď neraz má jas­ne urče­ný cie­le pre vaše posta­vy, ich dosia­hnu­tie vôbec nemu­sí byť výhrou.

Keďže už prvý odsta­vec je jem­ne pro­ti­chod­ný, poď­me na to postupne.

Prvým kro­kom, tak ako vždy, je regis­trá­cia, v nej sa dozvie­me čo môže­me od dané­ho LARPu oča­ká­vať. Prečítať si aktu­ál­nu situ­áciu, kto­rá nás na hre bude čakať a teda si pri­pra­viť adek­vát­ne svo­je hráčs­ke oča­ká­va­nia, ako aj posta­vu, kto­rá bude v danom sve­te a prí­be­hu dávať zmysel.

Otvorený fantasy svet

Dobrým prí­kla­dom prvé­ho LARPu je otvo­re­ný fan­ta­sy svet. Takmer kaž­dý čítal nie­čo z kla­sic­kej fan­tas­ti­ky, kde je mož­né stret­núť magic­ké a les­né bytos­ti, elfov, orkov a podob­né huma­no­id­né rasy hovo­ria­ce tak­mer vždy spo­loč­nou rečou. Inými slo­va­mi – všet­ko čo neja­ko pra­me­ní z diel Tolkiena.

Dobrým prí­kla­dom také­ho LARPu je Kráľovstvo Vína. Ide o ľah­kú fan­tas­ti­ku zasa­de­nú do oko­lia hra­du Červený Kameň a dedin­ky Vlčie Skaly. Svet je inšpi­ro­va­ný die­la­mi Terryho Pratchetta. Takže pale­ta, čo môže­te hrať, je fakt široká.

Tvorca vlastného šťastia, ktorý po šťastí aj túži

Najpodstatnejšia časť pri tom, keď sa ide­me pokú­siť LARP vyhrať, je uve­do­miť si, čo pre nás ten LARP je, ako pre hrá­čov. Ja osob­ne ho beriem ako inte­rak­tív­ny prí­beh. Seriál, film, ale­bo divad­lo v kto­rom hrám vlast­nú posta­vu bez pre­dom urče­né­ho osu­du. Moje posta­vy sa sna­žia dosiah­nuť svo­je cie­le a byť šťastné.

Takáto širo­ká defi­ní­cia je dob­rá, pre­to­že to sme ešte iba pri hrá­čo­vi. Ak chce­te mať na kon­ci LARPu pocit, že ste ho vyhra­li, defi­nuj­te si, čo chce­te hrať. Pod člán­kom náj­de­te aj ďal­šie príklady.

Temný prorok, potencionálny vodca kultu.

Ste plne pre­sved­če­ný, že ten­to LARP vyhrá­te. Viete čo ako hráč chce­te a potre­bu­je­te k tomu posta­vu kto­rá bude na danej hre fun­go­vať a bude schop­ná napl­niť vaše hráčs­ke oča­ká­va­nia. Pokračujme teda s tým, že ja ako hráč chcem hrať nie­ko­ho seba­ve­do­mé­ho, kto sa nebo­jí ísť za svo­jím cie­ľom. Ako prí­klad môže­me uviesť tem­né­ho pro­ro­ka Rubika, kto­rý je už mŕt­vy. Rubik veril v tem­né bož­stvo záhad, osu­du a mágie. Sám však nebol obda­re­ný darom čaro­dej­níc­tva, no bol kňa­zom a keď­že bol ver­ný, dostal dar videnia.

Tu vidí­me, že tvo­riť si vlast­né šťas­tie sa dá, aj keď spa­dá­te pod neja­kú auto­ri­tu a záro­veň aj to, že nie je prob­lém hrať za tých „zlých“ keď­že aj oni vidia samých seba ako tých dob­rých. Keďže v tem­no­te je pred­sa dob­re, krv je horú­ca a čaro­dej­ní­ci neraz utlačovaní.

Vždy sa snažím vyzerať tak, ako by mala vyzerať moja postava

Keď už sme zare­gis­tro­va­ní je tre­ba si pri­pra­viť adek­vát­ny kos­tým. Otrhaný sed­liak v spod­nej koše­li nebu­de uzna­ný ako šľach­tic a nie­ko­mu v dra­hom a vyžeh­le­nom oble­ku asi neuz­ná­te, že je žob­rá­kom. Kostýmy sa dajú poži­čať, ale je lep­šie si ich zohnať vlast­né, keď­že neraz počas hry môže­te skon­čiť vo veľ­mi nepek­nej situ­ácií, hlav­ne ak hra na kto­rú ide­te je zná­ma čas­tým bojom a pohy­bom von­ku, v bla­te, v rie­ke, voľ­nom ves­mí­re, v márnici…

V mojom prí­pa­de pôj­de o tajom­né, či tem­né róby. Použil som na kos­tým čier­ne ľano­vé noha­vi­ce bez ozdôb, dlhý kože­ný kabát vo fan­ta­sy stri­hu, čier­nu kapuc­ňu a démo­nic­kú mas­ku. Niekoľko opas­kov, meš­cov a mno­ho amu­le­tov. Na nohy som si obul pev­nú neru­ši­vú obuv, keď­že som nemal k dis­po­zí­cií nič his­to­ric­ké­ho, hruď som si nechal nahú a pre­pá­sal si ju krí­žom opas­ka­mi. Na jeden, kto­rý som mal nor­mál­ne oko­lo pása, som si zave­sil mas­ku. Obvešal som sa amu­let­mi oko­lo krku a rúk, dal si na hla­vu kapuc­ňu a pre­ho­dil cez seba kabát. Kapucňu som si stia­hol hlbo­ko do tvá­re a zhod­no­til som: Môže byť.

Nastáva tá naj­ťaž­šia časť. Blíži sa hra, kos­tým a posta­vu máme nachys­ta­nú. Prídeme na hru a po úvod­nej scé­ne, čo v tom­to prí­pa­de bol prí­chod posta­vy, je čas dať sa do prá­ce. Hrať svo­ju posta­vu a napl­niť naše oča­ká­va­nia. Stvárniť posta­vu tak ako sme si ju vymys­le­li, zahrať ju a napl­niť jej osud.

To to sú vodítka ktoré mi pomôžu dosiahnuť môj cieľ

Netreba sa však báť, nechaj­te sa viesť orga­ni­zá­tor­mi, isto pre vás pri­pra­vi­li záp­let­ku kto­rá sa vás aspoň okra­jo­vo týka. V prí­pa­de môj­ho pro­ro­ka, som sa dozve­del o tom, že som mal vízie. V oko­lí tej­to dedi­ny sa skrý­va magic­ká moc, kto­rá pad­la z neba. Lesné bytos­ti spô­so­bu­jú prob­lé­my a bosor­ky tu vraj zavraž­di­li posled­né­ho starostu.

vystupovanie pomáha hráčom reagovať na vašu postavu a lepšie hrať ich vlastné

Patrične natem­ne­ný sa teda vydá­vam na svo­ju ces­tu, upra­vím si môj bež­ný krok na pomal­ší a „vzná­ša­vý­mi“ pohyb­mi krá­čam lesom.

A naj­dô­le­ži­tej­šie, nevy­chá­dzať z posta­vy pokým to sku­toč­ne nie je nut­né. A ak už aj, tak to robiť neru­ši­vým štý­lom. Napríklad počas tajom­né­ho ritu­álu na pagan­skom stol­ci, som zlo­žil moju krvi­prí­saž­ni­cu bez ruky na sto­lec. Položil jej usek­nu­tú ruku na mies­to kde by mala pri­rásť a nechal čaro­dej­ní­kov náš­ho kul­tu pri­pra­viť magic­ké kru­hy oko­lo jej tela. Sám som šiel po obet­né pred­me­ty, medzi kto­rý­mi bolo čer­ve­né víno. Ohlásil som jed­né­mu z orga­ni­zá­to­rov pre­bie­ha­jú­ci ritu­ál a jeho bož­ské hod­no­te­nie som zapra­co­val do situácie.

Začal ritu­ál. Požehnal som byli­ny, víno, krv aj moju ver­nú nasle­dov­níč­ku. Tento moment som využil na to, aby som sa ku nej naklo­nil a spý­tal sa, či ju môžem vínom aj pokro­piť. Predsa len, mať his­to­ric­ké šaty od vína, môže byť začiat­kom škan­dá­lu. Ale súhla­si­la – chce­la si užiť show.

Podstatné pri kaž­dej jed­nej hre je vedieť na akej úrov­ni hrá­te. Pamätajte, že na hre nie ste sami a neraz pokým posta­vy sa môžu báť, trpieť a zomie­rať, hráč je stá­le iba člo­ve­kom, kto­rý nie je v sku­toč­nos­ti vaším nepriateľom.

A kedy sa dostaneme k tomu vyhrávaniu?

Už v momen­te kedy tem­ný pro­rok Rubik mal vlast­ný kult a vie­dol ritu­ál, bol pre mňa ten­to LARP vyhra­tý. Pretože som hral svo­ju posta­vu a dosia­hol jej ide­ál­ny stav. Našiel som mies­to moci, čaro­de­jov kto­rý sa necha­li zlá­kať moji­mi kul­tis­tic­ký­mi reča­mi a stá­li sme spo­loč­ne pro­ti inkvi­zí­cií, kto­rej vlast­ný čaro­de­ji sa násled­ne po číta­ní mojej mys­le pri­da­li. Zistili, že nie sme ani dob­rí, ani zlí. Ide nám o osud a slo­bo­du mágie, kto­rá bude vlád­nuť všetkému.

Bežní ľudia sa nás báli ako aj les­né bytos­ti. Černokňažníci, dru­idi, ako aj svet­lí mágo­via spo­lu zalo­ži­li kabal mágie. Môj cieľ sa napl­nil pri veľ­kom ritu­áli kde sme obe­to­va­li krv a živo­ty sla­bých. Rubik sa cítil šťast­ne, keď­že pote­šil bož­stvo mágie a osu­du. Sám dostal ďal­ší dar. Dar nesmr­teľ­nos­ti. Toto mies­to poslú­ži­lo svoj­mu úče­lu a on odišiel ďalej do sve­ta za svo­jím osudom.

Napriek tomu sa mu neskôr (iný roč­ník) poda­ri­lo umrieť na to, aby zno­vu obno­vil kolo­beh smr­ti a živo­ta. Pretože iba jed­na vec je več­ná a to je mágia, mágia kto­rú nikdy neo­vlá­dal, no roz­umel jej.

Dúfam, že vám ten­to člá­nok pomô­že lep­šie si užiť hry na kto­ré pôj­de­te. A nasle­du­jú prí­kla­dy ako kto môže rôz­ne vyhrá­vať LARP.

1. Hra: Starí majstri

apo­ka­lyp­tic­ké fantasy
Hráčka: Chcem sa baviť a zažiť nie­čo šia­le­né, ako mi o tom spo­mí­na­la kamarátka.
Postava: Alchymistka posad­nu­tá bezpečnosťou.
Cieľ: Skúmať tajom­stvá alchý­mie, ale bez­peč­ne, hlav­ne bezpečne!
Úspešnosť: Vysoká. Kto pri­šiel do alchy­mis­tic­ké­ho stán­ku, keď tam bola ona, dozve­del sa hro­ma­du drbov a veľa nebez­pe­čí alchý­mie a mes­ta a lesa a všet­ké­ho, čo stret­la a počula…2: Hra: Prešporské hliadky
Ponaučenie: Nehanbite sa a aj keď to môže byť veľ­mi ule­te­né, ak to má byť, bude to fun­go­vať. Fantasy nie je iba krás­ne a prí­jem­né… Sú to sve­ty, kde sú sku­toč­né príšery.

2. Hra: Prešporské hliadky

mest­ský epi­zo­dic­ký LARP inšpi­ro­va­ný Ljukanienkovými Hliadkami o byrok­ra­tic­kých čarodejoch.
Hráč: Chcem rie­šiť ťaž­ké prí­pa­dy a chcem aby moja posta­va trpela.
Postava: Temný čaro­dej­ník, alko­ho­lik, žijú­ci ako noir detek­tív na okra­ji bankrotu.
Cieľ: Dostať sa do hliad­ky a vyhnúť sa svoj­mu kon­cu, nech už je cena za to vyso­ká ako len chce. Ja im uká­žem, že nie som vtip.
Úspešnosť: Po nie­koľ­kých mra­zi­vých nociach von­ku v kabá­te, pre­pa­doch, kto­ré nemu­sel pre­žiť a stra­chu o život, hovo­ril úsmev na tvá­ri hrá­ča za všetko.
Ponaučenie: Aj utr­pe­nie vie byť zábava.

3. Hra: Príbehy z pohraničia

epi­zo­dic­ké fan­ta­sy odo­hrá­va­jú­ce sa v ústred­nej dedi­ne pohra­ni­čia medzi Divočinou a Kráľovstvom.
Hráč: Chcem si zažiť nie­čo epické.
Postava: Som mla­dý dob­ro­druh, skôr bojov­ník, kto­rý počul, že ak sa nie­kto vrá­ti z Divočiny, neraz má úžas­né prí­be­hy ale­bo arte­fak­ty, tak­že kde sa na to lep­šie pri­pra­viť ako tu na jej okraji?
Cieľ: Byť naj­lep­ším a najmocnejším.
Úspešnosť: Nezvyčajné a tajom­né ho stret­lo, no nez­ľa­kol sa, budo­val svo­je meno a stal sa súčas­ťou jed­né­ho z naj­moc­nej­ších rodov v mes­teč­ku. Dostal sa k mno­hým víťazs­tvám, no keď stre­tol miest­ne­ho čer­no­kňaž­ní­ka, jeho život sa už na vždy zme­nil a už nikdy nebol ďalej ako krok od več­né­ho zatra­te­nia. Dokonca napí­sal sám o sebe epos.
Ponaučenie: Nemusíte byť skú­se­ný hráč, sta­čí aj jed­no­du­chý kon­cept a odhod­la­nie. Všetko sa dá.

4. Hra: Stolen Lives

Bratislavskí upí­ri zo sve­ta Vampire the Masquerade
Hráč: Chcem si zahrať arci­má­ga krva­vých čarodejov.
Postava: Je to rela­tív­ne čerstvý arci­mág krva­vých čaro­de­jov, kto­rý milu­je Vianoce a poria­dok. Vystupuje ako pod­ni­ka­teľ na úrov­ni, kto­rý má vždy pri­pra­ve­né neja­ké tie zmluvy.
Cieľ: Viesť túto magic­kú vežu upí­rov a byť gentleman.
Úspešnosť: Zatiaľ veľ­mi vyso­ká, z nema­lej mie­ry vďa­ka na prvý pohľad šia­le­nej kombinácii.
Ponaučenie: Experimentovať sa opla­tí, tre­ba ale mys­lieť na to, aby to bolo uveriteľné.

5. Hra: Kráľovstvo Vína

Ľahká fan­tas­ti­ka.
Hráč: Chcem byť hrdi­na, kto­rý zachrá­ni krás­nu elfs­kú princeznú.
Postava: Náhodný dob­ro­druh, kto­rý bol do celé­ho biz­ni­su dob­ro­dru­ho­va­nia zatia­hnu­tý par­ti­ou kamarátov.
Cieľ: Náhodne sa stať hrdinom.
Úspešnosť: Zachránil krč­má­ra, kto­rý sa dostal v zlom čase na zlé mies­to a ten ho z popu­du vďač­nos­ti a šet­re­nia na finanč­nej odme­ne pre­hlá­sil za hrdi­nu. Čo som počul, poda­ri­lo sa mu umrieť a pocho­va­li ho aj s jeho mečom pri stro­me, v kto­rom bola zaklia­ta spo­mí­na­ná elfs­ká prin­cez­ná. Z jeho hro­bu začal rásť veľ­mi podob­ný strom.
Ponaučenie: Spoliehať sa na náho­du vie byť zábav­né, ale keď prí­de prí­le­ži­tosť, tre­ba po nej skočiť.

A takto nejako sa dá LARP aj nevyhrať

Pozrime sa ale aj na prí­kla­dy neús­peš­ných poku­sov vyhrať LARP. Nie vždy to výj­de a neraz sú už plá­ny vyslo­ve­ne zlé. Napriek tomu, že mno­ho by moh­lo fun­go­vať, nie­ke­dy sta­čí už len to, že zle odhad­ne­te, čo doká­že­te pre­sved­či­vo zahrať. Poučte sa z toho a najb­liž­šie tvor­te posta­vu už z nový­mi skúsenosťami.

1. Hra: Starí majstri

Hráč: Chcem byť straš­ne tajom­ný a ovlád­nuť cech zlodejov.
Postava: Majster pre­vle­kov, kto­rý v stáv­ke vyhral vede­nie cechu.
Cieľ: Doraziť spú­ta­ný do Ravensburgu s kľú­čom na krku. Kľúč je od truh­li­ce v kto­rej je zodej­ská zmlu­va a finan­cie cechu, kto­rá ho má usta­no­viť za nové­ho vodcu.
Úspešnosť: Po dora­ze­ní do mes­ta sa zlo­de­ji pozre­li do truh­li­ce, odvied­li spú­ta­né­ho maj­stra pre­vle­kov do lesa a vrá­ti­li sa bez neho… Stráže ho ráno našli v plyt­kom hro­be pri potoku.
Ponaučenie: Ak sa plá­nu­je­te zve­riť do rúk iných hrá­čov, buď­te ku nim úprim­ní, ide­ál­ne si ešte pred hrou dohod­ni­te spo­jen­cov. Vytvorí to lep­ší záži­tok pre vás aj pre ostat­ných. A neboj­te sa, ľah­ké to aj tak mať nebudete.

2. Hra: Príbehy z Pohraničia

Hráčka: Chcem hrať výni­moč­nú posta­vu, kto­rá bude mať blíz­ko k mágii a prírode.
Postava: Učenkyňa bylin­kár­ky. Nemanželská dcé­ra z dvoch súpe­ria­cich rodov.
Cieľ: Priviesť ľudí biž­šie k Divočine a skú­mať tajom­stvá mágie.
Úspešnosť: Keď sa o ňu rodi­čia, čo ju odvr­h­li, zača­li zno­vu zau­jí­mať, zobra­la si do hla­vy, že ako diev­ka z dedi­ny isto bude súca na to aby vlád­la a dosta­la sa silou mocou na Vladykovský sto­lec. A tak mies­to plne­nia svo­jich cie­ľov a túžieb trpe­la… Čo sama ako hráč­ka nechcela.
Ponaučenie: Zmeniť túž­by a cie­le posta­vy sa dá, rov­na­ko ako aj tie hráčs­ke si môže­te rozmys­lieť. Avšak aj napriek tomu, že mala moc a roz­ho­do­va­cie prá­vo, vide­la, že ju to neba­ví. Neplnila túž­by svo­jej posta­vy a tvrdo­hla­vo v tom pokra­čo­va­la. A ver­te, že mala via­cej ako jed­nu pri­le­ži­tosť sme­ro­va­nie svo­jej posta­vy zmeniť.

3. Hra: Vampire Chronicles

Hráč: Moc sa vo sve­te nevy­znám, tak­že zahral by som si nie­čo vhod­né pre začia­toč­ní­ka, naprí­klad Brujahovia sa mi páčia.
Postava: Organizátor pri­pra­vil posta­vu voja­ka z dru­hej sve­to­vej voj­ny, aj s celou sku­pi­nou hrá­čov, kto­rý mali byť vzá­jom­ne prepojení.
Cieľ: Pomstiť posta­vu, kto­rú pred tým ešte orga­ni­zá­tor hral ako hráč.
Úspešnosť: Problémy sú dob­ré a vďa­ka nim sú aj hry zábav­né, no mať prob­lé­my s tým, že hrá­či nechá­pu svo­je posta­vy a orga­ni­zá­to­ri im neve­dia pomôcť, nie je zába­va… Hlavne ak hrá­te posta­vy pri­pra­ve­né orga­ni­zač­ným tímom, A ten je prek­va­pe­ný, že naozaj hrá­me to, čo nám ku nim napí­sal, a tak sa roz­hod­ne nám neumož­niť si vyro­biť výbuš­ni­ny… Lebo vete­rá­ni a tech­ni­ci z dru­hej sve­to­vej isto neve­dia ako namie­šať Molotovov coc­ktail… Celé to to faux pas skon­či­lo smr­ťou postáv a reor­ga­ni­zá­ci­ou orga­ni­zač­né­ho tímu k lepšiemu.
Ponaučenie: Komunikujte. Pokým sa vám nie­čo nez­dá, neba­ví­te sa, ale­bo vlast­ne čokoľ­vek, choď­te za orga­ni­zá­tor­mi hry a pove­dz­te im o tom. Môže sa stať, že si s nie­kým, kto vás má na sta­ros­ti, nebu­de­te roz­umieť, ale­bo sa vzá­jom­ne nepo­cho­pí­te. LARP je služ­ba a zába­va. Ale aj orga­ni­zá­to­ri sú len ľudia. Netreba na to zabú­dať. A chy­by, ako bola táto, je dob­ré si pamä­tať a pou­čiť sa z nich.

4. Hra: Kráľovstvo Vína

Hráč: Chcem byť hrdi­nom na úrov­ni Altaira z Assasins Creed.
Postava: Rytier assa­sin bez mena.
Cieľ: Byť sláv­ny a uznávaný.
Úspešnosť: Jedna z prvých vecí, čo sa dopo­čul, bola o les­ných bytos­tiach kto­ré spô­so­bo­va­li prob­lé­my miest­nej dedi­ne. Tak sa roz­ho­dol najať si žold­nie­rov, kto­rý mu pove­da­li cenu za svo­je služ­by, no nemal dosť na to aby si ich najal. Tak sa roz­ho­dol vylú­piť ban­ku. Stráže ho zabi­li a tak sa vrá­til ako duch ničiť žold­nie­rom tábor. Čo vyús­ti­lo do mimo­her­nej kon­fron­tá­cie, keď­že reál­ne šiel poško­diť his­to­ric­ké stany.
Ponaučenie: Neúspech, či nez­ho­dy medzi posta­va­mi, nesmú byť aj nez­ho­da­mi medzi hráč­mi. A ak vaša posta­va zomrie, dva­krát si pre­mys­li­te, či vaša ďal­šia bude iba pokra­čo­vať v tom, čo robi­la vaša pred­chá­dza­jú­ca. Či už by to bol duch, ale­bo brat, klon… Čokoľvek. Kazí to dojem. Zážitok aj vašu repu­tá­ciu ako hrá­ča. Našťastie sme to aj jemu vysvet­li­li a prob­lé­my tak vyriešili.

5. Hra: Ľubovoľná, hlavne však fantasy.

Hráč: Ja budem hrať moju obľú­be­nú postavu.
Postava: Rovnaké meno ako minu­le, rov­na­ké názo­ry ako minu­le, rov­na­ký kos­tým ako minu­le, rov­na­ké zamest­na­nie a aj rov­na­ká smrť ju asi čaká.
Cieľ: Hrať moju obľú­be­nú postavu.
Úspešnosť: Prežiť aspoň jed­nu hru… Ale nie, zase tak ako minule.
Ponaučenie: Je super nájsť nie­čo, čo vás baví a v čom sa náj­de­te. Ale ak vám to nevýj­de na prvý­krát… Dajte tomu pau­zu. Hlavne ak nemá­te mož­nosť moc alter­no­vať váš kos­tým. Pretože ak by vás nie­kto pod­ra­zil a pre­piek­lo sa mu to, ver­te, že pod­ra­ze­ný si nebu­de ove­ro­vať, či hrá­te novú posta­vu. Hlavne ak to je hrd­lo­rez a uvi­dí vás od chrbta.

Zhrnutie v bodoch:

  • Pripravte sa na hru.
  • Rozhodnite sa, aká má vaša posta­va byť.
  • Pripravte si posta­vu, kto­rá doká­že ten­to účel splniť.
  • Technicky sa na hru pripravte.
  • Hrajte svo­ju posta­vu a aj keď neus­pe­je­te v cie­ľoch posta­vy, uspe­je­te v cie­ľoch hráča.

Hranie žob­rá­ka s posled­ný­mi drob­ný­mi doká­že byť rov­na­ko zábav­né ako hra­nie mili­oná­ra. Obe posta­vy musia rie­šiť úpl­ne iné prob­lé­my vo svo­jich živo­toch. Avšak nie kaž­dá posta­va je pre kaž­dé­ho. Niekde sa hodí dvor­ný šašo a inde zas troll čo vyhral inter­net… Takže s čím sa pokú­si­te najb­liž­ší LARP vyhrať vy?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.