Preskočiť na obsah

IRC

Čo to vlast­ne je?

IRC (skrat­ka Internet relay chat) je for­ma okam­ži­tej komu­ni­ká­cie cez inter­net. Je urče­ný hlav­ne na komu­ni­ká­ciu sku­pín (via­ce­rí-via­ce­rým) v dis­kus­ných fórach zva­ných chan­nels (kaná­ly), ale tiež umož­nu­je komu­ni­ká­ciu jed­né­ho s jedným.
zdroj: wiki­pe­dia

Ako sa tam pripojím?

Ak to chceš mať sko­ro bez prá­ce, ale v men­šom pohod­lí, môžeš využiť web roz­hra­nie pre naše IRC, kto­ré nám naho­dil Morgoth. Tam napí­šeš nick, kto­rý by si rád pou­ží­val a jed­no­du­cho sa pripojíš.

Ak si chceš vychut­nať pohod­lie IRC kli­en­ta pria­mo v počí­ta­či, môžeš si stiah­nuť kva­lit­ný prog­ram mIRC ale­bo alter­na­tí­va X‑Chat pre Linux. Keď máš kient spus­te­ný, napí­šeš adre­su ser­ve­ru (irc​.nex​tra​.sk) a svoj nick (a ak chceš aj ostat­né polia). Keď sa pri­po­jíš k ser­ve­ru napí­šeš prí­kaz /join #slad a už si na tom správ­nom kaná­li, aby si sa mohol porozprávať.

V prí­pa­de, že si chce­te cez IRC zahrať neja­ké to RPG, pri­poj­te sa na kanál #slad-rpg. Tam dosta­ne Game Master (po skon­tak­to­va­ní mňa ale­bo iné­ho ope­rá­to­ra) Operátorské prá­va. Tento kanál je navy­še mode­ro­va­ný, čiže kto nedos­ta­ne hlas, nemô­že hovo­riť. To zna­me­ná, že ten kto aktu­ál­ne neh­rá do hry nemô­že zasa­ho­vať, môže ju len sledovať.

Návod na naste­va­nie prog­ra­mu mIRC vám Morishort napí­sal tu.

Kanály majú aj šta­tis­ti­ky akti­vi­ty, jed­nu pre #slad a jed­nu pre #slad-rpg.