Preskočiť na obsah

Annun

Stretnutie fanúšikov fantastiky v Košiciach

  • by

Po viac ako dvoj­roč­nej odml­ke sa zopa­ku­je nie­čo, čo už leža­lo mŕt­ve a zabud­nu­té v kaná­li. Nechutným a násil­ným spô­so­bom som bol donú­te­ný, aby som vám ozná­mil, že dňa 7. aprí­la o 16:00 sa v mes­te Košice, kon­krét­ne v pod­ni­ku menom Kohút ((Hrnčiarska 23), usku­toč­ní tre­tie veľ­ké stret­nu­tie fanú­ši­kov všet­ké­ho fan­tas­tic­ké­ho, sci­fis­tic­ké­ho, stra­ši­del­né­ho a inak mysteriózneho.

Kto sme

  • by

Myslím, že naj­jed­no­duch­šie bude zobrať to pek­ne jeden po dru­hom a to od počiat­ku vzniku.

Čo sme

  • by

Čo sme to vlast­ne za „Spoločnosť“?