Preskočiť na obsah

Čo chceme dosiahnuť?

  • by

Našou hlav­nou sna­hou je zozbie­rať a uspo­ria­dať čo naj­väč­šie množ­stvo infor­má­cii týka­jú­cich sa LARPov a dre­vár­ní a v rám­ci tej­to strán­ky tak pris­pieť k roz­ší­re­niu pove­do­mia o tom­to dru­hu zába­vy na Slovensku. Dúfame, že sa nám tak poda­rí zvý­šiť počet účast­ní­kov na jed­not­li­vých akciách a pre­dov­šet­kým zvý­šiť samot­ný počet akcií.

Ďalšou našou sna­hou je napo­má­hať pri pro­pa­gá­cii a orga­ni­zá­cii jed­not­li­vých akcií a sna­žiť sa rozp­rú­diť dis­ku­sie na témy, kto­ré pove­dú k zvý­še­niu kva­li­ty akcií ako takých.

V rám­ci našej strán­ky fun­gu­je kalen­dár LARPov a dre­vár­ní a je tu mož­nosť regis­trá­cie hrá­čov, čím chce­me napo­môcť hlav­ne orga­ni­zá­to­rom. Radi by sme na Slovensku vytvo­ri­li akú­si komu­ni­tu hrá­čov a orga­ni­zá­to­rov a záro­veň im umož­ni­li jed­no­du­chú komu­ni­ká­ciu medzi sebou.

Musíme si pri­znať, že naše ambí­cie v tom­to sme­ru sú naozaj veľ­ké (vlast­ne úpl­ne neho­ráz­ne), ale verí­me, že spo­loč­ný­mi sila­mi sa nám poda­rí dosiah­nuť všet­ky naše vytú­že­né ciele.