Preskočiť na obsah

Čo je to LARP?

  • by

Zdravím Ťa, pút­nik hľa­da­jú­ci dob­ro­druž­stvo a zážitky!

Pochytí Ťa po pre­čí­ta­ní kniž­ky, zhliad­nu­tí fil­mu, či po zahra­ní RPG hry chuť ocit­núť sa na mies­te dia­nia aspoň na krát­ky oka­mih? Túžiš sa stať hrdi­nom zachra­ňu­jú­cim svet? Alebo zlo­du­chom, kto­rý sa vyží­va v pod­vo­doch? Či azda obchod­ní­kom, kto­ré­mu je chod sve­ta ľahos­taj­ný a zmys­lom jeho živo­ta sú penia­ze, penia­ze a ešte raz penia­ze? Túžiš po tom, vyskú­šať si život takých­to ľudí? Pochopiť lep­šie ich pocity?

Nazdávaš sa, že toto všet­ko nave­ky osta­ne len snom?

Nebúchaj v zúfals­tve hla­vou o ste­nu, nemá­čaj van­kúš slza­mi, neutá­paj žiaľ v alko­ho­le. Pýtaš sa pre­čo? Nuž, exis­tu­je rie­še­nie. Riešenie, kde toto všet­ko môžeš sku­toč­ne pre­žiť. Riešenie, kto­ré­mu pod­ľah­li tisí­ce duchom mla­dých ľudí po celom sve­te. Riešenie, kto­ré­ho meno je LARP! Dobrodružné a atmo­sfé­ric­ké hry naživo.

V tých­to hrách sa staň kým len chceš, zará­baj zlat­ky rie­še­ním úloh, obcho­do­va­ním, bojom, mági­ou či krá­de­ža­mi, či ‘iba’ pomá­haj sla­bým a utla­čo­va­ným. Len na LARP‑e máš jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť zalo­žiť si svo­ju zlo­dej­skú gil­du, stať sa sta­toč­ným obran­com mes­ta, za penia­ze roz­vra­cať štát­nu sieť, skrý­vať sa v šere ako upír, viesť dru­ži­nu elfov hlbo­ko v tyle za nepria­teľ­skou líni­ou, či v nároč­nej­ších hrách zažiť, aké to je, keď sa Tvoja posta­va dosta­ne do kraj­ných medzí z ľubo­voľ­né­ho dôvo­du. A ver, že nebu­deš sám, budeš v kon­tak­te s ostat­ný­mi tvor­mi toh­to sve­ta, pre­to­že aj iní, Tebe podob­ní mla­dí ľudia, budú posta­va­mi s cieľ­mi a plán­mi nie vždy totož­ný­mi s tými Tvojimi. To z vás môže spra­viť spo­jen­cov, ale aj nepria­te­ľov na život a na smrť. Ako sa bude prí­beh vyví­jať, zále­ží už len a len na vás. V kaž­dom prí­pa­de zaži­ješ množ­stvo poci­tov a zážit­kov, kto­ré v nor­mál­nom sve­te nemô­žeš a budeš vedieť pocho­piť veci, kto­ré si dote­raz nechá­pal. Pochopíš svoj­ho hrdi­nu z kniž­ky, pocho­píš pre­čo hrdi­na z fil­mu konal ako konal a dokon­ca pocho­píš aj svo­jich najb­liž­ších o to via­cej, o koľ­ko via­cej sa vži­ješ do úlo­hy svo­jej posta­vy na hre.

Zdá sa Ti, že sa LARP podo­bá na divad­lo? Máš pravdu.

LARP je nie­čo ako druh divad­la. Tu sú však her­ci záro­veň aj divák­mi, kaž­dý, kto sa hry účast­ní, pred­sta­vu­je urči­tú posta­vu. Organizátori pri­pra­via pro­stre­die, reálie a úvod do prí­be­hu. Na roz­diel od divad­la tu hrá­či nema­jú sce­nár, všet­ko závi­sí od ich impro­vi­zá­cie a roz­hod­nu­tí. Ako sa spo­mí­na­lo vyš­šie, dej prí­be­hu si vytvá­ra­jú sami. Hráči sa pooblie­ka­jú do kos­tý­mov a začnú hrať …

Čože? Že nemáš kos­tým, zbraň ani iný kus výba­vy? Nemaj strach, ich výro­ba je viac než jed­no­du­chá (na začia­tok Ti bude sta­čiť tuni­ka zo sta­rej posteľ­nej plach­ty) a na inter­ne­to­vých strán­kach o LARP-och je mož­no nájsť množ­stvo návo­dov. Je bež­nou pra­xou, že si vyba­ve­nie poži­čiaš od nie­kto­ré­ho zo skú­se­nej­ších hráčov.

Že ani herec­tvo si neštu­do­val? Ale to tak­mer nikto z nás. Ver mi je to také zábav­né, že sa na Teba hneď na prvej hre nale­pí toľ­ko, že budeš sám zo seba prek­va­pe­ný, ako vieš vlast­ne dob­re hrať.

LARP‑y na celom Slovensku hrá­va­jú stov­ky hrá­čov všet­kých veko­vých sku­pín, bez roz­die­lu pohla­via, finanč­né­ho zabez­pe­če­nia, vzde­la­nia. Dôležitá je len a jedi­ne dob­rá nála­da a chuť baviť seba i ostatných.

Presvedčili sme Ťa? Rozhodol si sa zúčast­niť sa LARP‑u? Gratulujeme! Získavaš mož­nosť stre­tá­vať ľudí rov­na­kej krv­nej sku­pi­ny z celé­ho Slovenska, vybu­du­ješ si nové kama­rát­stva, spoz­náš nové lás­ky, naučíš sa posta­rať sa o seba aj bez pomo­ci rodi­čov či star­ších súro­den­cov, pre­nik­neš do tajom­stiev dre­ve­né­ho šer­mu, zlep­šíš si teles­nú kon­dí­ciu a mno­ho ďal­šie­ho. Čo je však pod­stat­né a v dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe neza­ned­ba­teľ­né, aktív­ne si oddých­neš a zaba­víš sa pri hra­ní LARP-ov s priateľmi.

Ak sa chceš LARP‑u zúčast­niť, ale­bo dozve­dieť o tej­to for­me zába­vy viac, odpo­rú­ča­me Ti nav­šte­vo­vať nasle­du­jú­ce stránky:

www​.slad​.sk – strán­ka komu­ni­ty slo­ven­ských LARPistov, náj­deš tu naj­mä kalen­dár slo­ven­ských LARPov, zoznam hrá­čov, člán­ky a prí­be­hy. Taktiež je tam fórum, na kto­rom môžeš jed­no­du­cho nájsť odpo­ve­de na svo­je otáz­ky. Určite oce­níš roz­siah­lu galé­riu foto­gra­fií z rôz­nych LARPových akcií.

www​.larp​.sk – strán­ka obsa­hu­jú­ca pod­rob­ný a aktu­ál­ny zoznam akcií, ponu­ku pod­po­ry začí­na­jú­cim i ostrie­ľa­ným orga­ni­zá­to­rom a hrá­čom a hlav­ne veľ­ký počet zau­jí­ma­vých člán­kov, kto­ré Ti pomô­žu k tomu, aby si si LARP správ­ne vychut­nal a stal sa kva­lit­ným a obľú­be­ným hráčom.

www​.ucw​.cz/​p​a​l​mir – tu náj­deš množ­stvo rád a návo­dov pre nová­či­kov, od výro­by kos­tý­mu, zbra­ní, až po eti­ku na akciách.

Preto vitaj, pút­nik, nech sú Tvoje kro­ky ľah­ké a opäť Ťa pri­ve­dú k našim dve­rám, kto­ré sú vždy otvorené.

(DArk)_OnDro#1

P.S: Pomáhali, kori­go­va­li, opra­vo­va­li gra­ma­tic­ké, či šty­lis­tic­ké chyby:
Alcielle, Alex, Eowyn, Isilote, Meluzina, MISOO, Radament, Sachmet, Shade, Shadow, Terrodaun, Vilko, Vratko (ak som nie­ko­ho zabu­dol spo­me­núť, nech sa mi pro­sím ozve, rád ho pridám)…