Preskočiť na obsah

Stretnutie fanúšikov fantastiky v Košiciach

  • by

Po viac ako dvoj­roč­nej odml­ke sa zopa­ku­je nie­čo, čo už leža­lo mŕt­ve a zabud­nu­té v kaná­li. Nechutným a násil­ným spô­so­bom som bol donú­te­ný, aby som vám ozná­mil, že dňa 7. aprí­la o 16:00 sa v mes­te Košice, kon­krét­ne v pod­ni­ku menom Kohút ((Hrnčiarska 23), usku­toč­ní tre­tie veľ­ké stret­nu­tie fanú­ši­kov všet­ké­ho fan­tas­tic­ké­ho, sci­fis­tic­ké­ho, stra­ši­del­né­ho a inak mys­te­ri­óz­ne­ho. Akcia nemá pev­ne sta­no­ve­ný koniec, limi­to­va­ní sme len záve­reč­nou v Kohútovi.

Osobne som z toho znač­ne nešťast­ný a budem samoz­rej­me veľ­mi rád, ak sa tam neuká­že­te. Najlepšie bude, ak hneď v tom­to momen­te pre­sta­ne­te čítať a zabud­ne­te, že sa nie­čo také vôbec udeje.

A urči­te, ale naozaj urči­te nek­li­kaj­te na dis­ku­siu k tomu­to člán­ku na hos­tin­cov­ských fórach a nepo­kú­šaj­te sa nám dať vedieť, že by ste radi priš­li, lebo vás tam nech­ce­me. Nechceme tam niko­ho a taj­ne dúfa­me, že z toho celé­ho nič nebude.

Keby ste totiž priš­li, čaka­li by vás rôz­ne nud­né veci ako spo­lo­čen­ské hry, deba­ty o fil­moch, lite­ra­tú­re a ume­ní, stret­nu­tie s kade­ja­ký­mi viac aj menej zná­my­mi osob­nos­ťa­mi slo­ven­skej fan­tas­tic­kej scé­ny, popí­ja­nie, kon­zu­má­cia jedál a spo­loč­né výle­ty na toaletu.

Nechutné, viem.

Och a ešte poznám­ka: ak by vás ten­to text pred­sa len neod­ra­dil, vy by ste sa z nezná­me­ho dôvo­du pred­sa len roz­hod­li prí­sť no nevie­te, kde je Kohút, je mož­né stret­núť sa skôr, kon­krét­ne o 15:45 pred Dómom sv. Alžbety na Hlavnej uli­ci. Treba ale prí­sť načas, pre­to­že sa čakať na niko­ho nebude.

Za celý orga­ni­zá­tor­ský tím v zlo­že­ní Nage, Alef0, Annun sa s vami lúčim a dúfam, že sa tak sko­ro neuvidíme.

Pekný deň,
Annun,
hos­ti­nec U sta­ré­ho elfa