Preskočiť na obsah

Čo sme

  • by

V dneš­nej dobe plnej elfov, víl, trpas­lí­kov, hob­bi­tov a iných omy­lov prí­ro­dy sa my stá­le cíti­me byť ľudia, kto­rí sa jed­né­ho krás­ne­ho dňa nad pohá­rom piva roz­hod­li spo­jiť sily a vytvo­riť mies­to, kde by si poj­my ako LARP, dre­vá­reň, či Role Playing našli na Slovensku svo­je stá­le mies­to a tak­tiež svo­jich stá­lych priaz­niv­cov. Samotná Spoločnosť Larpov a Drevární je zatiaľ neofi­cál­nym zdru­že­ním nad­šen­cov z radov hrá­čov, orga­ni­zá­to­rov a vlast­ne všet­kých, kto­rých ten­to druh fan­tas­tic­kej zába­vy neja­ko oslo­vil a majú záu­jem podie­ľať sa na ich neus­tá­lom zlepšovaní.