Preskočiť na obsah

Spolupráca

  • by

V prvom rade, ak máte vlast­nú strán­ku veno­va­nú lar­pom či dre­vár­ňam, uve­rej­ni­te na nás lin­ku. Čím viac ľudí o nás bude vedieť, tým rých­lej­šie sa nám tu poda­rí vyro­biť akú­si komu­ni­tu podob­ne zmýš­ľa­jú­cich ľudí.

Ak by ste mali záu­jem o naše ikon­ky, tu sú:
(2 kb)
(2 kb)

Ak by ste mali radi o hlb­šiu for­mu spo­lu­prá­ce (pre­po­je­nie strá­nok, výme­na člán­kov a podob­ne), kon­tak­tuj­te pro­sím admi­nis­trá­to­rov na admin@slad.sk – urči­te sa s vami neja­ko dohodneme.

Nové články

Máme veľ­ký záu­jem o auto­rov člán­kov a radi zve­rej­ní­me pozván­ky na vaše akcie, či pra­vid­lá, kto­ré pou­ží­va­te. Stačí nám ich poslať na adre­su redakcia@slad.sk v neja­kej roz­um­nej for­me (*.odt, *.rtf, *.html, *.doc) a dať nám tro­chu času.

Tak sa ozvite!

Finančná spolupráca

S.L.A.D je voľ­ne dostup­ná strán­ka. Jej chod však nie­čo sto­jí. Preto víta­me aký­koľ­vek prís­pe­vok, kto­rý sa hocik­to­rý z uží­va­te­ľov roz­hod­ne poskyt­núť na jej chod.
V prí­pa­de, že sa S.L.A.D. roz­hod­ne­te pod­po­riť, pro­sím kon­tak­tuj­te Shade, kde sa dohod­nú pres­né detaily.