Preskočiť na obsah

Kto sme

  • by

Myslím, že naj­jed­no­duch­šie bude zobrať to pek­ne jeden po dru­hom a to od počiat­ku vzniku.

* * * * * * * * * * * * * * * * * „In Memoriam“ * * * * * * * * * * * * * * * * *

Annun: Už od ran­né­ho det­stva má svo­ju rezi­den­ciu v maleb­nom mes­te menom Košice, kde mu je >pod­ľa jeho slov< dob­re a tep­lo. V súčas­nos­ti sa drie na tech­nic­kej uni­ver­zi­te. Dlhé roky fun­gu­je ako web­mas­ter Hostinca U Starého Elfa (www​.annun​.sk) a má na sve­do­mí aj SLAD, kde fun­go­val ako prvý admin. Samozrejme, celá komu­ni­ta je mu dodnes vďač­ná za ten­to web a vzý­va jeho meno kedy­koľ­vek je to len možné.

Ganjalf: ako býva­lý vod­ca Spoločenstva Tolkiena a šéf­re­dak­tor strán­ky tol​kien​.sk má Ganjalf dlho­do­bé skú­se­nos­ti s vede­ním ľudí, kto­rí ho vlast­ne majú na háku a vo sve­te fan­tas­ti­ky má obrov­ské množ­stvo kon­tak­tov. Na SLADe fun­go­val ako šéf­re­dak­tor. Okrem záľu­by vo všet­kých veciach fan­tas­ti­ky a v stvár­ňo­va­ní múd­rych bie­lych mágov na vše­mož­ných akciách nikdy nepo­hr­d­ne ani pozva­ním na piv­ko či dve. Podobne ako Annun tiež milu­je emai­ly od fanú­ši­kov, tak mu neja­ký rých­lo pošli­te. Momentálne zastá­va fun­kciu spra­vo­da­ja z akcií na kto­rých sa zúčastní.

Vratko: Aktívny fanú­šik sve­ta fan­tas­tik a lar­pov a správ­ca domé­ny www​.larp​.sk. Od aprí­la roku pána 2007 pre­bral zod­po­ved­nosť a admi­no­va­nie domé­ny slad​.sk, lebo tí pred ním to nestí­ha­li robiť. Kúpil domé­nu www​.slad​.sk a aktív­ne sa podie­ľal na jej finan­co­va­ní. Neskôr vede­nie SLADu posu­nul ďalej.

(DArk)_OnDro: V rám­ci civil­né­ho živo­ta štu­dent vyso­kej ško­ly. V rám­ci komu­ni­ty LARPový nad­še­nec a závis­lák, orga­ni­zá­tor a občas aj hráč. Funguje ako web­mas­ter a pomoc­ník pri mno­hých LARPových strán­kach (www​.slad​.sk, www​.larp​.sk, …). Medzi jeho záuj­my pat­rí kri­ti­zo­va­nie a nespra­vod­li­vé zdr­bá­va­nie uží­va­te­ľov. Má rád dob­rú hud­bu, prí­jem­nú spo­loč­nosť, a v pod­sta­te všet­ko, čo je v živo­te prí­jem­né, všakže :).

* * * * * * * * * * * * * * * * * V súčasnosti: * * * * * * * * * * * * * * * * *

Shade: V bež­nom živo­te je oby­čaj­ným štu­den­tom stred­nej ško­ly vo svo­jom voľ­nom čase je však admi­nis­trá­to­rom nie­koľ­kých fór (mimo­cho­dom, jed­no z nich je prá­ve to naše 😉 ), web­mas­ter zopár strá­nok, člen Spoločenstva Tolkiena, nad­še­nec pre fan­tas­ti­ku, LARPy, prí­jem­nú spo­loč­nosť, hud­bu a LARPistky 😀 . Nenávidí pri­ve­ľa robo­ty, nedos­ta­tok voľ­né­ho času a otrav­ných uží­va­te­ľov, čo sa pýta­ju na kaž­dú hlú­posť (takých odka­zu­je na strán­ku www​.fuc​king​go​og​le​it​.com ). Zo všet­kým zmie­ňo­va­ným sa však pra­vi­del­ne stre­tá­va a zatiaľ žije.

Alcielle: V súčas­nos­ti štu­du­je poma­tu­rit­né štú­dium, ale keď­že tam nie je až toľ­ko prá­ce, tak v posled­nej dobe venu­je väč­ši­nu času LARPom. Veľmi ochot­ne pomá­ha viesť a udr­žo­vať SLAD, jej prí­no­som pre komu­ni­tu je aj blíz­ky kon­takt s nová­čik­mi. Má rada LARPy, samoz­rej­me, a tak­tiež fan­ta­sy, sci-fi, rock a podob­ne stre­le­ných ľudí, ako je ona sama.

Ak máte vlast­ný prís­pe­vok, kto­rý tu pod­ľa vás chý­ba, pošli­te ho pro­sím vo for­má­te *.doc, ale­bo *.rtf ako prí­lo­hu k emai­lu na túto adre­su (aké­koľ­vek obráz­ky pri­poj­te ako samos­tat­né prí­lo­hy): durikova.lenka@gmail.com