Preskočiť na obsah

Warhammer ťaženie

Správa zo sever­ných zemí Kisleva

Nech nás Sigmar ochra­ňu­je. Naše hliad­ky pri­nies­li sprá­vy o vypá­le­ných mes­tách a dedi­nách na seve­re. Predpokladá sa, že ide o prá­cu voja­kov cha­osu a ľudí, kto­rí sa pri­da­li ku zlu! Na jed­nej odľah­lej pla­ni­ne neďa­le­ko lesa pri úze­miach cha­osu, seve­ro­vý­chod­ne od isté­ho síd­la kis­lev­ské­ho šľach­ti­ca, kto­ré sme zazna­či­li na pri­da­nej mape, bolo náj­de­né telo mága z Middenheimu, Herberta Schilda. Jeho den­ník je zdro­jom zau­jí­ma­vých infor­má­cii a vyjas­ňu­je mno­hé nejas­nos­ti, no dví­ha nové otáz­ky. Prikladáme ho pre­to ku správe.

dneš­ný deň asi pre­beh­ne bez väč­ších prob­lé­mov, mes­teč­ko sice napad­la men­šia hor­da orkov, no spo­lu s domob­ra­nou sme ich rozp­rá­ši­li. Čas pobrať sa na juh.

Okolo 11-stej
Stretli sme sku­pin­ku ľudí, ako boju­je pro­ti trol­lo­vi, našu pomoc vďač­ne pri­ja­li a potom som pop­ro­sil Damona Darka, aby ho spá­lil. Zistili sme, že sa jed­ná o šľach­ti­ca a jeho sprie­vod. Za prí­sľub zla­ta sme sa k nemu pri­da­li. Odvedieme ho k jeho síd­lu a dosta­ne­me zapla­te­né. Ľahká práca …

Skoro obed
No … knie­ža­cie síd­lo je vypá­le­né, pre­hľa­dá­va­me tros­ky, knie­ža ako­si zbledol.

Neskôr
Nenašli sme niko­ho … teda, niko­ho živé­ho. Knieža sa sťa­žo­val na ukrad­nu­tý poklad. Klasický šľach­tic, nor­mál­ne som ľuto­val, že ho nezož­ral troll.

Šľachtic nám ponú­kol penia­ze, ak mu pomô­že­me nájsť jeho poklad, prí­pad­ne pomstiť smrť jeho ľudí a tak ďalej. Ponúka sluš­né penia­ze, tak reku pre­čo nie. Na juhu sa aspoň dobře naje­me za dob­ré penia­ze! … no, až na Darka a Kiza.
Kizo to pre­pi­je a Da< —

ten­to úsek je zmá­ča­ný krvou a nečitateľný

—>é polud­nie
Natrafili sme na sku­pin­ku orkov. Po tom, čo zom vykúz­lil oko­lo kaž­dé­ho voja­ka základ­ný bin­do­va­cí pri­lie­ha­vý štít, ten na kto­rý som tak hrdý, keď­že toto jem­ne zlo­ži­té kúz­lo som sa za tie časi pri Darkovi a Kizovi naučil tak­mer doko­na­le, rých­lo a spo­ľah­li­vo, zača­la rých­la bit­ka. Orkovia boli rozp­rá­še­ný nád­her­ne rýchlo.

Strana 635

Popoludnie, oko­lo pol dru­hej hodiny
Čoskoro sa dosta­ne­me ku spo­mí­na­nej dedin­ke. Dúfam, že tam to bude lep­šie ale mám pochyb­nos­ti. Najprv sme nara­zi­li na akých­si žold­nie­rov a keď sme vyšli z lesa, tak nás napad­li lap­ko­via. Zlodeji boli doslo­va a do pís­me­na rozmlátení.Máme ale jed­né­ho zra­ne­né­ho, Dark sa o neho posta­ral, uplat­nil svo­je bylin­kár­ske skú­se­nos­ti a ošet­ril mu ruku. Vyzerá to, že aj knie­ža nie­čo schy­tal, vyze­rá dosť ble­do, ale nako­niec sa posta­vil zo zeme, že mu nič nie­je. Akože jeho prob­lém. Už vstá­va­me, a ideme.

Onedlho
Došli sme do dedi­ny, v nej bola aká­si samoz­va­ná domob­ra­na, nikto nič netu­šil, nikto ich nepoz­nal. Mali sme s Kizom a Darkom odstrá­niť strá­že a poslať do dedi­ny zvy­šok oddie­lu, nech si pora­dí s nimi. Dark ale nemô­že ľudí zabiť a záro­veň —atra­ment je roz­ma­za­ný a neči­ta­teľ­ný—> pre­to pou­ži­tím tele­ki­né­zy odho­dil ľudí do stre­du mes­ta, tam už naklusal<rozmazaný atra­ment> a pobi­li ich. Poklad nenáj­de­ný a pre­to ide­me ďalej. Hádam Dark —- roz­ma­za­ný atrament —>

Popoludnie, oko­lo pol tre­tej hodiny
Napadli nás ďal­ší lap­ko­via. Kde sa tu berú? Zaútočili aj na Darka, ten ich ale tele­ki­né­zou odho­dil. Jedného lap­ka zabi­li voja­ci. Druhého som odhá­ňal od Darka, nako­niec sa nás pokú­sil obísť no sko­čil medzi voja­kov, kto­rý z neho uro­bi­li … Tretí úto­čil na Darka. Dostal som strach, keď­že on ľudí nemô­že zabiť. Ten ho odha­dzo­val tele­ki­né­zou, a keď nepo­má­ha­lo, rozdr­vil mu kos­ti v nohách a nehal ho na zemi. Potom sme sa zba­li­li a išli ďalej. Kniežaťu sa do tvá­ri vrá­ti­la čer­ve­ná far­ba, bol totiž­to chví­ľu preč a nemu­sel sa poze­rať ako sa tu mlá­ti­me. Asi mu to pros­pe­lo. Vojaci začí­na­jú ako­si pozo­ro­vať Darka, vysvet­ľu­jem im, že je to špe­ciál­ne vycvi­če­ný sil­ne veria­ci mních, kto­ré­mu boh doži­čil magic­ké sily, aby mohol bojo­vať pro­ti cha­osu. No verí aj, že ľudia sú dob­rí a tak ich neza­bí­ja. Vojaci tomu uve­ri­li a< —

ten­to úsek je zmá­ča­ný krvou a nečitateľný

—>mi zdô­ve­ril, že sa mu nez­dá knie­ža. Vraj zba­dal, jako mu z úst tie­kol pra­mie­nok krvi, kto­rý si zlí­zol … som mu vysvet­lil, že mu prask­la pera.

Strana 636

Popoludnie, 3 hodiny
Sigmar nech nás chrá­ni! Armáda! Jednú před ňou sme zni­či­li a rani­li toho cha­osá­ka, čo ju vie­dol, no teraz, tu má cele voj­sko a sú dva­ja! Knieža aj s veli­te­ľom zmi­zol! Dark sa pri­pra­vu­je … toto bude ťaž­ký boj.
Už sa boju­je, Dark najprv odho­dil časť armá­dy a boju­je s cha­osák­mi, straš­ná trma vrma.
Hodil som pár ští­tov. Vedľa mňa nie­kto zare­val. Stratil som Kiza z dohľa­du, odra­zil som útok, vzdia­lil som sa. Čo teraz? Jeden cha­osák boju­je s Darkom, kde je druhý?

Všimol si ma ten dru­hý cha­osák! Dopr

< —

Zvyšok stra­ny je od krvi. Toto je posled­ná zapí­sa­ná strana.

—>

<Dodatočný lís­to­ček, písa­ný inou rukou, kto­rý zjav­ne nepat­rí ku denníku.>
Telo bolo náj­de­né pri lese, pod­ľa stôp mág ute­kal pred nie­kym, padol na zem zra­ne­ný a ako­si sa odko­tú­ľal ďalej. Na pla­ni­ne bolo pomer­ne veľa krvi, ale nenaš­li sme žiad­ne telá. Túto záha­du vyrie­ši iba čas.

Fridrich Strassenwald
Kapitán pries­kum­nej čaty