Preskočiť na obsah

Yoshi Snipo

Warhammer ťaženie

Nech nás Sigmar ochra­ňu­je. Naše hliad­ky pri­nies­li sprá­vy o vypá­le­ných mes­tách a dedi­nách na seve­re. Predpokladá sa, že ide o prá­cu voja­kov cha­osu a ľudí, kto­rí sa pri­da­li ku zlu! Na jed­nej odľah­lej pla­ni­ne neďa­le­ko lesa pri úze­miach cha­osu, seve­ro­vý­chod­ne od isté­ho síd­la kis­lev­ské­ho šľach­ti­ca, kto­ré sme zazna­či­li na pri­da­nej mape, bolo náj­de­né telo mága z Middenheimu, Herberta Schilda. Jeho den­ník je zdro­jom zau­jí­ma­vých infor­má­cii a vyjas­ňu­je mno­hé nejas­nos­ti, no dví­ha nové otáz­ky. Prikladáme ho pre­to ku správe.