Preskočiť na obsah

Hrdinovia III

  • by

Dovoľujeme si Vás pozvať na tre­tí roč­ník lar­pu HRDINOVIA!!!

11.7.2008- 13.7.2008

Jedná sa o kves­to­vý larp s REGISTRÁCIOU VOPRED. Hra sa bude odo­hrá­vať pri obci Divín na juhu Slovenska, na mino­riad­ne zau­jí­ma­vom mies­te ( zrú­ca­ni­na hra­du , lesy, hora, lúky, cin­to­rín , kop­ce, rovi­ny, doli­ny, kame­ňo­lom, sad, množ­stvo jedi­neč­ných zákutí,to všet­ko na roz­um­ne veľ­kom her­nom úze­mí, všet­ko prí­stup­né ) …prieh­ra­da Ružiná kde sa môže­te neher­ne okúpať…všetko na skok od dediny
Môžete hrať Hrdinu (t.j. posta­va zná­me­ho mena , rasy a povo­la­nia, kto­rá plní rôz­ne úlo­hy a vyvý­ja sa ) ale­bo posta­vu bez „osu­du na papie­ri“ teda pros­té­ho oby­va­te­ľa, reme­sel­ní­ka, ale­bo zvie­ra, prí­pad­ne inú potvo­ru. Po kon­zul­tá­cii s nami prak­tic­ky hoci­čo čo Vám napadne.
Platí kos­tý­mo­vá povin­nosť, váš cel­ko­vý vzhľad bude nále­ži­te oce­ne­ný, tak­že nešetrite.

Z ďal­ších dôvo­dov pre­čo sa hry zúčast­niť uve­diem napríklad:
Prehľadný nový systém
Priaznivé pod­mien­ky pre nová­či­kov (kaž­dé povo­la­nie má maj­stra, kto­rý je ochot­ný a má čas)
Možnosť naučiť sa aj vlast­nos­ti iné­ho povolania
Prepracovaná aréna
A mno­ho iného

Do diví­na sa naj­lep­šie dosta­ne­te tak, že sa dove­zie­te vla­kom do neďa­le­kej obce Mýtna ( sto­ja tu aj rých­li­ky) a odtiaľ buď miest­nou auto­bu­so­vou lin­kou, ale­bo cca 25 minú­to­vou ležér­nou chô­dzou. Nemôžete zablú­diť, lebo sa potre­bu­je­te dostať na hrad a ten je vid­no odvšadiaľ

Registrácia a bliž­šie info : hrdinovia@post.sk

Organizátori : Anaron, Lindagor, Sabbas ( prí­pad­né otáz­ky môže­te sme­ro­vať aj na nás)