Preskočiť na obsah

Nox Mortis vol.2

  • by

Rok po pochyb­ných uda­los­tiach v Nitre sa dáva­jú do pohy­bu nové sily a mno­hé sa zmenilo.

Vďaka vnú­tor­ným spo­rom upí­rov pre­vza­li vlá­du nad mes­tom lupi­ni. No však bolo to iba zdan­li­vé víťazs­tvo. Svorkou zmie­ta­jú roz­po­ry medzi jej člen­mi a vo vzdu­chu je cítiť ostrý pach prob­lé­mov. Ako sa k tomu všet­ké­mu posta­via pras­ta­rí duchovia?
Do Nitry pri­chá­dza sku­pi­na lov­cov pre­skú­mať situ­áciu a zis­tiť čo sa sta­lo s pôvod­nou miest­nou lovec­kou orga­ni­zá­ci­ou. Nitra mala vždy sil­né posta­ve­nie medzi kres­ťan­ský­mi moc­nos­ťa­mi a zra­zu mlčí? Aké isto­ty nám ponú­ka táto doba keď síd­lo lov­cov a ich pôvod­ný domov na našom úze­mí s tisíc­roč­nou tra­dí­ci­ou je zra­zu hlu­chý k požia­dav­kám svo­jej cirkvi?
A upí­ri? Čo sa s nimi sta­lo? Boli pri minu­lo­roč­ných uda­los­tiach zná­mych ako „Noc Mŕtvych“ úpl­ne vyhľadení?

Na poza­dí tých­to uda­los­tí sa rozoh­rá­va vyso­ká hra pri kto­rej si nikto nemô­že byť istý svo­jou existenciou.
Týmto vás pozý­va­me na dru­hý diel mest­ské­ho lar­pu Nox Mortis kto­rý sa odo­hrá prvý augus­to­vý týž­deň v Nitre.
Pre viac infor­má­cii záj­di­te na strán­ku www​.bedark​.netvor​.sk/​n​o​x​m​o​r​tis

Všetci ste srdeč­ne vítaní !!!

Dorian