Preskočiť na obsah

Project Exodus III: Revenge of the SAD

11. 5. 2024 - 12. 5. 2024 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 23:59
  • larpová hra
Project Exodus III: Revenge of the SAD

Je koniec.
Račiansky kopec mal pred sebou vyhliad­ku svet­lej budúc­nos­ti. Po poráž­ke Doktora X sa väč­ši­na ghou­lov roz­pŕ­ch­la, vedec­ký pokrok z Mlynskej doli­ny mno­hým pomo­hol od náka­zy a čo viac, Nový Jeruzalem sa vďa­ka tech­ni­ke čis­te­nia pôdy stal hlav­ným hos­po­dár­skym cen­trom v širo­kom oko­lí. Cesta k novej ére je však zried­ka rov­ná a zdá sa, že oby­va­te­ľov oko­lia Bunkra ešte čaka­jú ťaž­ké skúšky.
Prišla voj­na.
Armáda pod­nik­la masív­nu ofen­zí­vu a udre­la na Bratislavu. SAD, vybur­co­va­ná úno­som jed­né­ho z ich veli­te­ľov Kika Koníka a séri­ou pre­hier, brá­ni kaž­dý zvyš­ný meter svoj­ho teri­tó­ria ako o život. Ani jed­na stra­na pri­tom nepo­ze­rá na to, koľ­ko nevin­ných ľudí sa dosta­ne do pre­strel­ky medzi nich. Mesto sa zme­ni­lo na bojo­vú zónu, uli­ce sú posia­te záko­pa­mi a tela­mi mŕt­vych. Ľudia berú, čo une­sú na chrb­toch a ute­ka­jú do kop­cov. Všetky pros­tried­ky idú na potre­by voj­ny. Nie je isté, kto zví­ťa­zí, ale jed­na vec istá je – Bratislava na kon­ci toh­to stre­tu už nikdy nebu­de taká ako pred­tým. Aká však ďalej bude, závi­sí len od vás.
Posledná, šies­ta epi­zó­da post-apo lar­pu Project Exodus.
Registrácia, frak­cie, pravidlá:
https://www.exodus.panzerhauz.sk/registrácia

Project Exodus III: Revenge of the SAD

11. 5. 2024 - 12. 5. 2024 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 23:59
vstup­né od 20€, regis­trá­cia kon­čí 21.4.2024

Ako bude hra prebiehať

Hra typu svet (sand­box)
Hra na pokračovanie
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrajte túto hru, aby ste sa čo naj­viac vži­li do náš­ho sveta
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 25–40

Čo hráč potrebuje

Postavy vytvá­ra­me my
Prineste si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
Čiastočná stra­va v cene
Map Unavailable
48.210580, 17.136034, Bratislava-Rača

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.