Preskočiť na obsah

Akadémia anglických adjektív

Už prvý deň LARPu Florencia 1478 som bol zozná­me­ný s tro­ma legen­dár­ny­mi zbra­ňa­mi. Išlo o Mighty Sword (čítaj [svord]) of Doom, Mighty Sword of Final Judgement a Mighty Sword of Total Destruction. Samozrejme ani jed­na z prí­tom­ných dre­ve­ných hra­čiek nema­la také­to para­met­re, no napriek tomu sa tie­to výra­zy uni­ver­zál­ne uchy­ti­li. Dokonca do tej mie­ry, že aj veci úpl­ne bež­né a neškod­né – ako ešus – boli pri­naj­men­šom migh­ty. V tom bode to už pre­stá­va­lo byť excen­tric­ky sym­pa­tic­ké a sta­lo sa jem­ne otrav­ným. Napriek výzvam z nie­koľ­kých strán o zvý­šen­cie inven­cie, či aspoň obme­ne­nie done­ko­neč­na opa­ko­va­ných výra­zov, sa nič na tom­to poli neudia­lo. Mighty lyži­ca, klo­bá­sa, či čaj nás spre­vá­dza­li až do kon­ca LARPu.

Chovám naiv­né pre­svedč­nie, že ten­to malý pre­hľad poslú­ži tomu, aby sa na najb­liž­ších akciách tie­to frá­zy obme­ni­li. Kľúčom je zjav­ne roz­ší­re­nie aktív­nej slov­nej záso­by. Pracovať teda bude­me na roz­ví­ja­ní slo­va [svord], pri­már­ne pro­stred­níc­tvom prí­dav­ných mien.

Sword

[svord]. Dá sa vôbec nahra­diť? Ideálne by bolo krát­ke, bež­né slo­vo, kto­ré­ho slo­va­ki­zo­va­ná výslov­nosť by bola aspoň tro­chu pri­ja­teľ­ná. Skrátka nie [svord]. Listovaním tezau­rom náj­de­me sko­ro tucet syno­ným. Žiaľ, veľ­ká časť popi­su­je špe­ci­fic­ké typy mečov, napr. rapier, sci­mi­tar. Épée a foil navy­še chý­ba drs­ný zvuk. Istú nádej posky­tu­je je slo­vo bla­de. Jeho pri­ro­dze­ná slo­ven­ská výslov­nosť je anglo­fil­né­mu uchu pri­ja­teľ­ná. Mohutný rho­tic­ký dôraz (slo­ven­sky pro­mi­nen­tne vyslo­vo­va­né ‚r’) tu síce absen­tu­je, no dá sa vypo­ve­dať rých­lo, ako­by si mečom ťal. Mighty Blade…

A musí byť naozaj Mighty?

Alternatívne prí­vlas­t­ky by mali popi­so­vať rele­vant­né vlast­nos­ti zbra­ne. Váha, ostrosť, vra­žed­nosť, jed sú urči­te hod­né pozor­nos­ti. Hmotnosť popi­su­jú slo­víč­ka weigh­ty, hea­vy a ponderous.

Ľahká zbraň sa neno­sí. A ak náho­dou áno, potom urči­te má iné, verej­ne dekla­ro­va­né vlast­nos­ti. Napr. je nevi­di­teľ­ná, invisible.

Ostrosť je dôle­ži­tá. Dobre zná­me sú slo­vá keen a sharp, pre zás­tan­cov ‚r’ aj razor-sharp. Do tej­to kate­gó­rie pat­rí aj adjek­tí­vum vor­pal. LARPák oce­ní kom­bi­ná­ciu ostros­ti s vra­žed­nos­ťou. Slovo je navy­še neologizmom.

Nech je meč ako­koľ­vek nabrú­se­ný, jed na čepe­li je bonus. Škoda nevy­užiť: v skla­de sú poiso­nous, veno­mous a noxi­ous. Výslovnosť nie je naj­jed­no­duch­šia, no zaho­diť takú­to možnosť?

Ak zbraň nedis­po­nu­je vlast­nou osob­nos­ťou, tak sa ňu môžu aspoň meta­fo­ric­ky pre­ná­šať vlast­nos­ti maji­te­ľa. V prí­pa­de auten­tic­kej osob­nos­ti je situ­ácia ešte jed­no­duch­šia. Tak obja­vu­je­me mno­hé divo­ké a krvi­lač­né kusy: sava­ge, fier­ce, bru­tal, cru­el, blo­ody, blo­odt­hirs­ty, mer­ci­less, ruthless.

Priaznivci efek­ti­vi­ty nad krva­vým kúpe­ľom pokrú­tia hla­vou. Fontány hemog­lo­bí­nu nie sú vôbec nut­né, ak sa zabez­pe­čia tie správ­ne nástro­je. V doku­men­tá­cii sto­jí: let­hal, fatal, dead­ly, mor­tal, mur­de­rous, deat­hly, či baneful.

Zovšeobecnenie mno­hých kate­gó­rií posky­tu­jú prá­ve prí­vlas­t­ky so širo­kým zábe­rom, prí­pad­ne superlatívy/elatívy: migh­ty, power­ful, ultimate.

… of Doom?

Posledná časť náz­vos­lo­via pre­ne­chá­va mno­ho mies­ta pre vyna­chá­dza­vosť a varia­bi­li­tou. Inšpirujúce by moh­li byť syno­ny­má niče­nia: ruin, rava­ging, havoc, slaugh­ter, rout. Vhodné adjek­tí­va (migh­ty, …)

sú už čereš­nič­kou na tor­te. Pre bez­ná­dej­ných anglič­ti­ná­rov ešte uvá­dzam zopár dvoj­slov­ných výra­zov: Violent/Macabre/Grisly End/Death, Terminal/Fatal Touch, Ultimate/Final Victory/Conquest.

Ostáva sa pýtať: Porazí nie­kto v najb­liž­šom boji Foremost Blade of Utter Vanity?

Za inšpi­rá­ciu ďaku­jem Bobrovi a Vendulovi. Literatúra zahŕňa www​.oxford​re​fe​ren​ce​.com a Wikipediu.