Preskočiť na obsah

IstroCON & Comics Salón 2008

IstroCON 2008 je 21.ročník medzi­ná­rod­ne­ho fes­ti­va­lu fil­mov, sci­fi, fan­ta­sy, horo­ru, lar­pov a spo­loč­nes­kých hier.

Comics Salón 2008 je 5.ročník medzi­ná­rod­ne­ho fes­ti­va­lu comic­su, ani­me, japon­skej kul­tú­ry, poči­ta­čo­vých hier a všet­kých ele­men­tov dob­rej zábavy.

Aktuálny roč­ník oboch fes­ti­va­lov opäť orga­ni­zu­je nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia OZ AnimeCrew, v spo­lu­prá­ci s GamesWEB​.SK, OZ Fantázia a ďal­ši­mi par­tner­mi za úče­lom pri­blí­že­nia fenó­me­nu tej­to pop­kul­tú­ry šir­šie­mu pub­li­ku na Slovensku. Festival Comics Salón 2008 je opäť orga­ni­zo­va­ný pod záš­ti­tou Japonskeho Veľvyslanectva.

Minulý roč­ník fes­ti­va­lu Comics Salón 2007, v prie­be­hu troch dní, nav­ští­vi­lo neuve­ri­teľ­ných 6048 náv­štev­ní­kov, a tak sa ten­to rok uspo­ria­da­te­lia roz­hod­li pre­sťa­ho­vať fes­ti­val do väč­ších a luxus­nej­ších pries­to­rov Istropolisu, o kto­ré sa bude Comic Salón 2008 deliť so ses­ter­ským fes­ti­va­lom IstroCONom 2008.

Cieľom IstroCONu a Comics Salónu je pri­blí­žiť feno­mén tej­to pop­kul­tú­ry, poskyt­núť edu­ká­ciu a ponúk­nuť tvo­ri­vú alter­na­tí­vu trá­ve­nia voľ­né­ho času. Zároveň sa posky­tu­je pries­tor našim výtvar­ní­kom, comic­so­vým tvor­com a spi­so­va­te­ľom pre odpre­zen­to­va­nie ich vlast­ných diel a a zís­ka­vať pod­po­ru pre tvor­bu diel.

Program – IstroCON:
V prie­be­hu 3 dní sa bude para­lel­ne v 6‑tich sálach odo­hrá­vať rôz­no­ro­dý prog­ram, kto­rý sa čle­ne­ní pod­ľa jed­not­li­vých sek­cií fes­ti­va­lu: Filmy, Scifi, Fantasy, Horor, Spoločenské kar­to­vé a sto­lo­vé hry, LARPy a čajov­ňa. Chýbať nebú­de ani púta­vý sprie­vod­ný program.

Vrámci Filmovej ske­cie sa náv­štev­ní­ci môžu tešiť na 16 naj­nov­ších fil­mo­vych trhá­kov so sci­fi a fant­sy téma­ti­kou, aký­mi sú naprí­klad Indiana Jones 4, I am Legend, Alien vs Predator 2, Akty X: Chcem Uveriť ale­bo Zlatý Kompas.

Fanúšikovia Scifi, Fantasy a Hororu sa budú môcť tešiť na pred­náš­ky a bese­dy so zná­my­mi auto­r­mi i spi­so­va­teľ­mi v ske­cii Fantázia Fest 2008, kto­rý je uspo­ria­da­ný pod tak­tov­kou redak­cie časo­pi­su Fantázia.

Chýbať nebu­dú ani blo­ky o Pánovi Prsteňov, Harry Potter, StarGate, Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica a Babylon 5. Nakoniec sa usku­toč­ní súťaž o naj­lep­šiu povied­ku IstroCONu a lite­rár­ny works­hop s odbor­ník­mi pre začí­na­jú­cich i pokro­či­lých auto­rov poviedok.

Tešiť sa môže­te na krs­ty kni­źiek J. Červenáka, Terryho Pratchetta, Christophera Paoliniho ako aj slo­ven­ských a čes­kých sci­fi a fan­ta­sy auto­rov O. Neffa, Dušana Fabiána a Alexandry Pavelkovej

Predpremiéru si odbi­jú mno­hé sci­fi, fan­ta­sy a horo­ro­vé kniž­ky, naprí­klad 3.diel Eragonu – Brisingr, 2.diel sta­ro­čes­kej fan­ta­sy Bivoj 2 ako aj nové kni­hy od Terryho Pratchetta a ďal­šich autorov.

Súčasťou fes­ti­va­lu bude pred­vá­dza­nie a hra­nie sto­lo­vých hier, aký­mi sú Warhammer, Carcassone, Citadela, Osadníci z Katanu, Confrontation a iné.

Z kar­to­vých hier nebu­de chý­bať tur­naj Hráč roka MTG, Majstrovstvá Slovenska v VTES, tur­naj Yu-Gi-Oh a Pokémon a World of Warcraft.
Nájdete aj pries­tor pre voľ­né hra­nie kar­to­vých hier Magic: The Gathering, Vampire, YuGiOh, Pokémon atď., s mož­nos­ťou naučiť sa ich i hrať.

Navštevníci si budú môcť oddých­nuť v prí­jem­nom pro­stre­dí čajov­ni, v reštau­rá­cii ale­bo v bare.

Program – COMICS SALÓN:
V prie­be­hu 3 dní sa bude para­lel­ne v 8 sálach odo­hrá­vať rôz­no­ro­dý prog­ram, kto­rý sa čle­ne­ní pod­ľa jed­not­li­vých sek­cií fes­ti­va­lu: Comics, Anime, Japonsko a Hry. Nebude chý­bať ani púta­vý sprie­vod­ný program.

Medzi hlav­né sprie­vod­né prog­ra­my pat­rí súťaž o naj­lep­šie kres­le­né die­lo v kate­gó­riách Comics & Manga, FanArt či Original Art. Ďalej bude pre­bie­hať suťaž s náz­vom Cosplay – súťa­žiť sa bude o naj­lep­ší kos­tým hrdi­nu z obľú­be­ných fil­mov, hier ale­bo ani­me a na záver sa bude hla­dať naj­lep­ší Anime-Karaoke spevák.

Návštevníci sa tak­tiež môžu tešiť na 15 naj­nov­šich fil­mo­vých trhá­kov, aký­mi sú Batman: Temný Rytier, Iron Man, Hancock, Wanted ale­bo Hitman – fil­my pre­važ­ne nato­če­né pod­ľa comic­so­vej pred­lo­hy. Taktiež nebu­dú chý­bať ani fan­tas­tic­ké fil­my. Či fil­my s comic­so­vou, fan­tas­tic­kou ale­bo ani­me tématikou.

Medzi horú­ce novin­ky pat­rí krst dru­hé­ho pokra­čo­va­nia prvej slo­ven­skej manga/comics zbier­ky Comics Salón: COMICS & MANGA BOOK 2, man­gy Warcraft 2 a ďal­šich comicsov.

Herná sek­cia ponúk­na ofi­cí­al­ny tur­naj Majstrovstiev Slovenska v PlayStation 2008 a XBOX 360, PC Cup, PSP Challenge, rôz­ne mini tur­na­je v Dance Dance Revolution, Buzz, Singstar, Eyetoy a samoz­rej­me voľ­né hranie.
Zaujíma vás Dance Dance Revolution? Majstrovstvá Slovenska v DDR sa budú konať na toh­to­roč­nom Comics Salóne!
V her­nej sek­cii sa budú, okrem iné­ho, odo­hrá­vať i odbor­né pred­náš­ky a bese­dy s her­ný­mi teore­tik­mi a vývo­jár­mi na tému hier a ich jed­not­li­vých aspek­tov. Pozvali sme nie­koľ­ko vývo­jár­skych štú­dií, odo­hra­jú sa pre­mi­é­ry rôz­nych her­ných titu­lov a pred­ve­dú sa ukaž­ky síl novej PlayStation 3, Xbox 360 a Wii.
Medzi pre­mi­é­ra­mi náj­de­te titu­ly od Electronic Arts, CD Projektu, Sony, a Microsoftu a novin­ky na PS3.

Japonská kul­tú­ra sa pred­sta­ví rôz­ny­mi zau­jí­ma­vý­mi pred­náš­ka­mi o skla­da­ní ori­ga­mi, o japon­ských zvy­koch, bojo­vých ume­niach ken­do a iyai­do, jed­le, zna­koch, kimo­nách a rôz­nych iných zau­jí­ma­vos­tiach z kra­ji­ny vychá­dza­jú­ce­ho sln­ka. Chystá sa aj živý works­hop vo vare­ní japon­ské­ho jedla.

Špecialitou japon­skej sek­cie bude fil­mo­vý fes­ti­val japon­ských fil­mov orga­ni­zo­va­ný v spo­lu­prá­ci s Japonským Veľvyslanectvom na Slovensku a jeho súčas­ťou je i ochut­náv­ka japon­ských jedál.

Comicsová sek­cia uve­die zau­jí­ma­vé pred­náš­ky o comic­se ako aj výsta­vu naj­lep­ších comic­so­vých diel zo Slovenska i zahra­ni­čia. Záujemcovia sa môžu zapo­jiť do nie­koľ­ko­ho­di­no­vých works­ho­pov vede­ných odbor­ník­mi na kres­le­nie comic­sov a man­gy zo Slovenska, Čiech a USA.

Fanúšikovia japon­ské­ho comic­su sa opäť naba­žia vynik­jú­ce­ho ani­me, pred­ná­šok na tému ani­me a man­ga v sek­cii Anime Salón. Budú môcť pre­vet­rať svo­je schop­nos­ti v AnimeQuize, kres­lia­cich súťa­žiach a kos­tý­mo­va­ní. Aj keď bude Anime sek­cia iba súčas­ťou boha­té­ho prog­ra­mu Comics Salónu, tak pôj­de opäť o naj­väč­šiu akciu toh­to dru­hu na Slovensku.

Hostia:

Festival Comics Salón bude sku­toč­ne medzi­ná­rod­ný aj vďa­ka účas­ti vybra­ných hos­tí z 8 kra­jín sve­ta (Slovensko, USA, Japonsko, Česká Republika, Poľsko, Francúzsko, Rakúsko, Dánsko,).

Juraj Červenák, slo­ven­ský autor mno­hých fan­ta­sy ság, sa prí­de pre­zen­to­vať pokra­čo­va­ním svo­jej dvoj­diel­nej ságy o sta­ro­čes­kom hrdi­no­vi Bivojovi.

A v nepo­sled­nom rade bude prí­tom­ný i slo­ven­ský ilus­trá­tor Juraj Mad Maxon, kto­rý je auto­rom rôz­nych obra­zov, ilus­trá­cií a comicsov.

Svoje die­la a pred­náš­ky pred­sta­ví vyše 50 hos­tí, kto­rí sú odbor­ník­mi v oblas­ti comic­su, maľ­by, ani­me, hier a japon­skej kultúry.

Detaily:
IstroCON 2008 a Comics Salón 2008 sa usku­toč­nia v dňoch 12. až 14. sep­tem­bra 2008 v pries­to­roch Istropolisu – Dom Odborov, Trnavské Mýto v Bratislave. Začne sa v pia­tok (12.9.) od 14:00 a skon­čí v nede­lu (14.9.) o 19:00.