Preskočiť na obsah

2% z daní pre OZ Animecrew

Občianske zdru­že­nie Animecrew vznik­lo v decem­bri 2003 za úče­lom vyví­ja­nia akti­vít súvi­sia­cich s feno­mé­nom japon­ské­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu (Anime), s ním súvi­sia­cim výtvar­ným ume­ním (Manga), ale­bo so samot­nou japon­skou kul­tú­rou. Jeho člen­mi sú pre­važ­ne mla­dí ľudia, kto­rých ten­to druh ume­nia nad­chol, zau­jí­ma­jú sa o neho a chcú aktív­ne pomôcť pri vylep­šo­va­ní nebla­hej situ­ácie, v akej sa Anime i Manga na Slovensku nachá­dza­jú. Všetky akti­vi­ty čle­nov v tom­to sme­re sú na čis­to dob­ro­voľ­nej báze, bez náro­ku na odme­nu, jed­no­du­cho z nad­še­nia pre toto odvet­vie umenia.

Ako budú využi­té Vaše dane:
zdru­že­nie má ambí­ciu pokra­čo­vať vo svo­jej dote­raj­šej čin­nos­ti a naďa­lej ju vylep­šo­vať. Medzi naj­výz­nam­nej­šie z nich patria:
– Organizácia fes­ti­va­lu Comics Salón 2008 a IstroCON 2008
– Realizácia pro­jek­tu Comics Salón: COMICS & MANGA BOOK 2 v nákla­de 1000 výtlačkov.
– Zaobstaranie klu­bo­vých pries­to­rov pre čle­nov i nečle­nov združenia.
– Organizácia pre­mie­ta­ní, tur­na­jov, pred­ná­šok, besied i works­ho­pov v tých­to priestoroch.
– Prevádzkovanie strán­ky www​.ani​mec​rew​.org a dis­kus­né­ho fóra ako zdro­jov infor­má­cií o Manga/Anime.

Záruka: OZ Animecrew ručí za trans­pa­ren­tnosť a korekt­nosť hos­po­dá­re­nia zdru­že­nia. Výsledok naše­ho hos­po­dá­re­nia, ako aj naše účtov­níc­tvo budú zve­rej­ne­né v obchod­nom vest­ní­ku, kde si môže­te trans­pa­ren­tnosť naše­ho hos­po­dá­re­nia ove­riť. Okrem toho sa pri OZ Animecrew jed­ná o zdru­že­nie mla­dých ľudí, kto­rí si hovo­ria kama­rá­ti – spre­ne­ve­ra finanč­ných pros­tried­kov nebu­de tole­ro­va­ná ani člen­mi združenia.

Bližšie infor­má­cie náj­de­te na http://​www​.comics​-salon​.sk/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​a​g​e​=​s​h​o​w​&​i​d​=​1​0​4​&​s​k​&sk