Preskočiť na obsah

dark_ondro1

Organizátori IstroCONu 2007 a časo­pis Fantázia vyhla­su­jú súťaž o povied­ku IstroCONu 2007.

Poviedky by nema­li byť pub­li­ko­va­né ale­bo už raz pri­hlá­se­né do inej súťa­že. Podmienky súťa­že sú nasledovné:

Téma povied­ky: Rytieri
Jazyk: Slovenský ale­bo Český jazyk
Rozsah: Do 15 strán
Porota: Martin Králik, Dagma Mehešová, Miloš Ferko, Bohumil Stožický
Dátum uzá­vier­ky: 15. august 2007
Cena: 1000,-SK pre víťa­za plus vec­né ceny pre prvé 3 mies­ta. Víťazná povied­ka bude uve­rej­ne­ná v časo­pi­se Fantázia.Prihláška: Každý účast­ník musí vypl­niť a odo­slať poštou pri­hláš­ku ( http://​comics​-salon​.sk/​d​o​w​n​l​o​a​d​/​s​u​h​l​a​s​I​C​.​doc ) s povied­kou na našu adresu.

Svoje povied­ky s pri­hláš­kou posie­laj­te na adresu:

OZ AnimeCrew
Mánesovo nám. 6
85101 Bratislava

Máte otáz­ky?: kon­tak­tuj­te win@animecrew.org