Preskočiť na obsah

IstroCON 2007 – Legendárny CON sa vracia

IstroCON 2007 je 20. roč­ník medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu fil­mov, sci­fi, fan­ta­sy, horo­ru a spo­lo­čen­ských hier.

Po 3‑ročnej pre­stáv­ke a úspeš­ným nahra­de­ním fes­ti­va­lom Comics Salón 2004–2006 sa orga­ni­zá­to­ri v rám­ci 20. výro­čia zalo­že­nia IstroCONu, roz­hod­li prvý slo­ven­ský Con obno­viť v jeho pôvod­nej veľ­kos­ti a slá­ve. IstroCON je špe­cia­li­zo­va­ný na fan­tas­ti­ku, sci­fi, fan­ta­sy a horor.

Rovnako ako Comics Salón aj IstroCON orga­ni­zu­je nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia OZ AnimeCrew, v spo­lu­prá­ci s GamesWEB​.SK, OZ Fantázia a ďal­ší­mi par­tner­mi za úče­lom pri­blí­že­nia feno­mé­nu tej­to kul­tú­ry šir­šie­mu pub­li­ku na Slovensku.

Tento rok uspo­ria­da­te­lia roz­hod­li fes­ti­val uspo­ria­dať do 14 para­le­ných prog­ra­mov, o kto­ré sa bude deliť so ses­ter­ským fes­ti­va­lom COMICS SALON 2007.

Cieľom IstroCONu je pri­blí­žiť fan­tas­ti­ku bež­ným ľuďom, pre­to­že je bež­nou súčas­ťou živo­ta a prí­jem­nou alter­na­tí­vou trá­ve­nia voľ­né­ho času. Taktiež posky­tu­je pries­tor našim výtvar­ní­kom a spi­so­va­te­ľom na odpre­zen­to­va­nie vlast­ných diel a zís­ka­vať pod­po­ru pre tvor­bu diel.

Program – IstroCON
V prie­be­hu 3 dní sa bude para­lel­ne v 14 sálach odo­hrá­vať rôz­no­ro­dý prog­ram čle­ne­ný pod­ľa jed­not­li­vých sek­cií fes­ti­va­lu – Filmy, Scifi, Fantasy, Horor, Spoločenské kar­to­vé a sto­lo­vé hry a čajov­ňu. Chýbať nebu­de ani púta­vý sprie­vod­ný program.

Veľkým hos­ťom IstroCONu bude pán spi­so­va­teľ R.A.Knaak, autor sérií Warcraft, Diablo, Dragon Lance, Conan, Dragonrealm a iných.

Ďalej prí­de autor ságy o Zaklínačovi Andrzej Sapkowski v rám­ci krs­tu tre­tej kni­hy zo série Veža Bláznov a Boží Bojovníci.

V rám­ci fil­mov sa náv­štev­ní­ci môžu tešiť na 15 naj­nov­ších fil­mo­vých trhá­kov so sci­fi a fant­sy tema­ti­kou ako Harry Potter 5, Shrek 3, Nenávisť 2 ale­bo Eragon.

Fanúšikovia Scifi, Fantasy a Hororu sa budú môcť tešiť na pred­náš­ky a bese­dy so zná­my­mi auto­r­mi a spi­so­va­teľ­mi a redak­ci­ou časo­pi­su Fantázia.

Chýbať nebu­dú ani blo­ky o Pánovi Prsteňov, Harry Potter, StarGate, Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica a Babylon 5. A nako­niec sa usku­toč­ní súťaž o naj­lep­šiu povied­ku IstroCONu.

Tešiť sa môže­te na krs­ty kni­žiek od slo­ven­ských a čes­kých sci­fi a fan­ta­sy auto­rov, rov­na­ko ako kni­hy od R.A.Knaaka.

Súčasťou fes­ti­va­lu bude pred­vá­dza­nie a hra­nie sto­lo­vých hier ako je Warhammer, Carcassone, Citadela, Osadníci z Katanu, Confrontation a iné.

Z kar­to­vých hier nebu­de chý­bať tur­naj Hráč roka MTG, tur­naj Yu-Gi-Oh a Pokémon. Nájdete aj voľ­né hra­nie a uče­nie kar­to­vých hier Magic: The Gathering, Vampire, YuGiOh, Pokémon atď.

Návštevníci si tak­tiež budú môcť oddých­nuť v prí­jem­nom pro­stre­dí čajov­ne, v reštau­rá­cii a bare.

Hostia
Festival Comics Salón bude sku­toč­ne medzi­ná­rod­ný aj vďa­ka účas­ti vybra­ných hos­tí z 8 kra­jín sve­ta (Slovensko, USA, Japonsko, Česká Republika, Poľsko, Francúzsko, Rakúsko, Dánsko).

Medzi hlav­né osob­nos­ti comic­su, pat­rí napri­klad zná­my spi­so­va­teľ Richard A. Knaak , autor prí­be­hov zo sve­ta Warcraft, Diablo, Conana a Dragon Lance. Taktiež je auto­rom man­gy Ragnarok a Warcraft.

Ďalej prí­de autor ságy o Zaklínačovi Andrzej Sapkowski v rám­ci krs­tu tre­tej kni­hy zo série Veža Bláznov a Boží Bojovníci.

Prekladateľ Jan Kantúrek, kto­rý pra­co­val na sérii diel Úžasná Zemeplocha od Terryho Pratchetta, prí­be­hoch o Barbarovi Conanovi ale­bo rôz­nych comic­soch ako Slaine.

A v nepo­sled­nom rade slo­ven­ský ilus­trá­tor Juraj Mad Maxon, kto­rý je auto­rom rôz­nych obra­zov, ilus­trá­cií a comicsov.

Svoje die­la a pred­náš­ky pred­sta­ví vyše 50 hos­tí, kto­rí sú odbor­ník­mi v oblas­ti comic­su, maľ­by, ani­me, hier a japon­skej kultúry.

Detaily
IstroCON 2007 a Comics Salón 2007 sa usku­toč­nia v dňoch 14. až 16. sep­tem­bra 2007 v pries­to­roch SÚZA na Drotárskej Ceste 46 v Bratislave. Začne sa v pia­tok (14.9.) od 12:00 a skon­čí v nede­ľu (16.9.) o 19:00.