Preskočiť na obsah

AnimeSHOW 2008 – Fantastický animovaný festival

AnimeSHOW 2008 je 1.ročník medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu comic­su, ani­me, japon­skej kul­tú­ry a počí­ta­čo­vých hier a ostat­ných rele­vent­ných ele­men­tov dob­rej zábavy.

1.ročník fes­ti­va­lu orga­ni­zu­je nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia OZ AnimeCrew, GamesWEB​.SK a Xagnam v spo­lu­prá­ci s ďal­ší­mi par­tner­mi za úče­lom pri­blí­že­nia feno­mé­nu tej­to kul­tú­ry šir­šie­mu pub­li­ku na Slovensku. Festival AnimeSHOW 2008 je orga­ni­zo­va­ný pod záš­ti­tou Japonského Veľvyslanectva.

AnimeSHOW si kla­die za cieľ nie­len pri­blí­žiť feno­mén tej­to pop­kul­tú­ry, ale aj poskyt­núť edu­ká­ciu for­mou pred­ná­šok a works­ho­pov a tvo­ri­vú alter­na­tí­vu trá­ve­nia voľ­né­ho času. V nepo­sled­nom rade posky­tu­je pries­tor našim výtvar­ní­kom, comic­so­vým tvor­com na odpre­zen­to­va­nie vlast­ných diel a zís­ka­vať pod­po­ru pre tvor­bu diel .

Festival uspo­ra­dú­va­jú orga­ni­zá­to­ri uni­kát­nych fes­ti­va­lov Comics Salón 2007 a Istrocon 2007, kto­ré v prie­be­hu troch dní nav­ští­vi­lo neuve­ri­teľ­ných 6048 návštevníkov.

Program:
V prie­be­hu celé­ho fes­ti­va­lu bude para­lel­ne v 6 sek­ciách pre­bie­hať rôz­no­ro­dý prog­ram čle­ne­ný pod­ľa jed­not­li­vých sek­cií fes­ti­va­lu – Comicsu, Anime, Japonska a Hier . Chýbať nebu­de ani púta­vý sprie­vod­ný program.
Program je posta­ve­ný tak ‚aby poba­vil a pri­pra­vil pozna­nie pre ľudí kaž­dej veko­vej kate­gó­rie prí­jem­nou formou.
Medzi hlav­né sprie­vod­né prog­ra­my urči­te pat­rí súťaž o naj­lep­šie kres­le­né die­lo v kate­gó­rií FanArt. Ďalej sa bude odo­hrá­vať súťaž Cosplay o naj­lep­ší kos­tým hrdi­nu z fil­mov, hier ale­bo ani­me a na záver bude­me hľa­dať naj­lep­šie­ho spe­vá­ka v Singstar-Karaoke a taneč­ní­ka v taneč­nej súťa­ži Dance Dance Revolution..
V rám­ci fil­mov sa náv­štev­ní­ci môžu tešiť na fil­mo­vé trhá­ky ako Transofrmes, Samuraj ako aj pre­zen­tá­ciu naj­nov­ších ani­me fil­mov v spo­lu­prá­ci s TV Animax.
Herná sek­cia ponúk­ne exklu­zív­ny tur­naj V hre FIFA na 16x PlayStation 2 kon­zo­lách v spo­lu­prá­ci s EA, Sony a Coca Colou. Taktiež nebu­dú chý­bať tur­na­je a voľ­né hra­nie novi­niek na PlayStation 3, 2 a PSP.
Japonská kul­tú­ra sa pred­sta­ví rôz­ny­mi zau­jí­ma­vý­mi pred­náš­ka­mi o skla­da­ní ori­ga­mi, zvy­koch, bojo­vých ume­niach, jed­le, zna­koch, kimo­nách a rôz­nych iných zau­jí­ma­vos­tiach z kra­ji­ny vychá­dza­jú­ce­ho slnka.
Fanúšikovia japon­ské­ho ani­me sa naba­žia vyni­ka­jú­ce­ho ani­me, pred­ná­šok na tému ani­me, man­gy a budú môcť pre­vet­rať svo­je schop­nos­ti v AnimeQuize. Zúčastniť sa krs­tu dru­hé­ho die­lu man­gy Warcraft a works­ho­pu v kres­le­ní mangy.
Comicsová sek­cia tak­tiež uve­die zau­jí­ma­vé pred­náš­ky o comic­se ako aj výsta­vu comic­so­vých diel zo Slovenska a zahraničia.
A chý­bať nebu­de ani prí­jem­né pose­de­nie v čajov­ni ale­bo za spo­lo­čen­ský­mi hra­mi ako Carcassone, Osadníci a podob­ne. Prípadne si môž­te zahrať tur­naj v kar­to­vej hre Yu-Gi-Oh a World of Warcraft.
Detaily:
AnimeSHOW 2008 sa usku­toč­ní 23. feb­ru­ára 2008 v pries­to­roch DK Dúbravka na Saratovskej uli­ci 2/A v Bratislave. Začne sa v sobo­tu o 9:00 a skon­čí o 24:00.