Preskočiť na obsah

DobroFantH 2007 – Jeruzalem 1192

  • by

DobroFantH 2007 – Jeruzalem 1192

Jeruzalem, mes­to troch kul­túr, troch nábo­žens­tiev, ale len jed­né­ho Boha. Každý neomyl­ne pre­sved­če­ný o svo­jej prav­de a náro­ku naň. Nazývané svä­tým mes­tom, ale činy pácha­né v ňom tomu nija­ko nena­sved­ču­jú. Len málo miest vys­trie­da­lo via­ce­ro panov­ní­kov ako toto. Neustále pre­stav­by budov z kres­tan­ských na mos­lim­ské a naopak vyčer­pá­va­jú poklad­ni­cu stá­le viac a viac.
Október roku 1192, pre mos­li­mov 570. Ani nie pred mesia­com Richard I. pre­zý­va­ný Levie Srdce a Salahuddin Al-Ayyubi, zná­my skôr ako Saladin pod­pí­sa­li mier. No situ­ácia roz­hod­ne nie je taká, ako by sa na prvý pohľad moh­lo zdať. Stačí jed­na chy­ba a mier sa roz­pad­ne ako dom­ček z kariet. Rozdiely kul­túr sa zda­jú byť nepre­ko­na­teľ­né. Niektorí z kri­žia­kov tvr­dia, že Richard zmäk­kol , že nepreš­li toľ­ký kus ces­ty, aby teraz pred cie­ľom zasta­li. Podobné názo­ry sa začí­na­jú šíriť aj v Saladinových radoch. Vraj never­cov a bez­bož­ní­kov tre­ba zahu­biť a nie im povo­liť vstup do mes­ta. Židia sa len mlč­ky pri­ze­ra­jú, pre­to­že vedia, že z tých­to roz­po­rov vyťa­žia naj­viac, keď vyčka­jú na správ­ny okamih.
Táto jeseň sa zdá byť iná ako pre­doš­lé. Voda v stud­niach poma­ly strá­ca chuť. Hadov a škor­pi­ó­nov je na toto roč­né obdo­bie podoz­ri­vo veľa. Aj Slnko zapa­dá o čosi skôr. Šíria sa reči, že Richard a Saladin majú dôvod, pre­čo uzav­re­li mier prá­ve teraz. Chceš ho zis­tiť ? Chceš sa aj ty stať súčas­ťou his­tó­rie ? Tak otoč strán­ku a…

DobroFantH 2007 – infor­má­cie pre registráciu.

DobroFantH 2007 je týž­dňo­vá akcia pre ľudí, čo majú radi fan­ta­sy, prí­ro­du, dob­rých ľudí a zába­vu. Je to voľ­ne orga­ni­zo­va­ný sta­no­vý tábor s množ­stvom sprie­vod­ných akcií. DobroFantH orga­ni­zu­jú Tommik, Bobor, Vilko, Lenka a Braňo za pomo­ci mno­hých ďal­ších. Vrcholom DobroFantHu je troj­dňo­vá LARP hra Jeruzalem 1192.
Na to, aby sa mohol nie­kto zúčast­niť potre­bu­je spl­niť tie­to podmienky:
1.Musí mať vek nad 15 rokov. Účastníci mlad­ší ako 18 rokov musia mať písom­ný súhlas svoj­ho zákon­né­ho zástupcu.
2.Musí si pre­čí­tať pra­vid­lá, poro­zu­mieť im a ria­diť sa nimi počas celej hry.
3.Musí rešpek­to­vať poky­ny organizátorov.
4.Musí mať his­to­ric­ky vyze­ra­jú­ci kos­tým, čím kraj­ší tím lepší.
5.Musí zapla­tiť účast­níc­ky popla­tok (300,- Sk).
Ak spl­ní všet­ky „Musí“ za odme­nu zaži­je tri dni plné zába­vy a napä­tia medzi ľuď­mi podob­nej krv­nej skupiny.
DobroFantH 2007 sa bude konať v ter­mí­ne od 16.07.2007 do 22.07.2007 v Krásnohorskom Podhradí. Presná mapa a spô­sob, ako sa tam dostať bude uve­rej­ne­ný na www​.tnt​.larp​.sk . Ubytovanie je vo vlast­ných sta­noch na lúke pri fut­ba­lo­vom šta­di­ó­ne. Toalety a spr­chy sú zabez­pe­če­né v kem­pe asi 200m od tábo­ra. Stravovanie nie je zabez­pe­če­né, v blíz­kos­ti sa nachá­dza­jú obcho­dy, reštau­rá­cie a pohos­tin­stvá, v sta­no­vom tábo­re je ohnis­ko a v blíz­kom lese je dosta­tok dre­va. Pre veľ­mi nároč­ných je mož­né uby­to­va­nie v chat­ke v kem­pin­gu za cenu pri­bliž­ne 150,- Sk/noc.
Prihlásiť sa na DobroFantH 2007 môžeš pomo­cou emai­lu na varga@antik.sk , ale­bo PMkou Tommikovi . Bližšie info o akcii sa dozvieš na www​.tnt​.larp​.sk , kde budú postup­ne pri­bú­dať infor­má­cie o hre, his­to­ric­ké reálie a pod. Prihláška by mala obsa­ho­vať meno, vek, tele­fón­ne čís­lo a pri­bliž­nú pred­sta­vu posta­vy, kto­rú by chce­li hrať. Napr. Volám sa Jožo Mrkva mám 18 rokov a na Dobrofanthe by som si rád zahral žida, kto­rý poži­čia­va penia­ze. A urči­te nech­cem hrať nič bojo­vo lade­né. Moje tč je …