Preskočiť na obsah

Bytovka

Larp Bytovka je inte­ri­é­ro­vý larp urče­ný pre 5 hrá­čov. Založený je na sociál­nych a morál­nych kon­flik­toch osôb, oci­ta­jú­cich sa v situ­ácii ohro­zu­jú­cej ich celú budúc­nosť. V bytov­ke žijú ved­ľa seba detek­tív na pred­čas­nom dôchod­ku, ukrý­va­jú­ca sa hereč­ka, extra­va­gant­ný tem­ný foto­graf, kres­ťan­sky zalo­že­ná žena v domác­nos­ti a skra­cho­va­ný feťák. Vražda domov­níč­ky pre­pliet­la osu­dy tých­to ľudí tak, ako by si to nikdy neželali.

Technické para­met­re:

Miesto: SPŠD Kvačalova 20, Bratislava (SlavCon)
Čas: 18. 4. 2008
Minutáž: 120 – 180 minút
Počet rolí: 3 muž­ské, 2 žen­ské (po doho­de s orga­ni­zá­tor­mi sa môžu spra­viť pri vybra­ných cha­rak­te­roch úpravy)
Kontakt a pri­hláš­ky: aless.svoboda@gmail.com

Pozýva Vás Erathis