Preskočiť na obsah

Subkultúra

LARP:

Subkultúra je prvé inte­ri­é­ro­vé urban fan­ta­sy na slo­ven­skej lar­po­vej scé­ne. Kombinuje v sebe prv­ky roz­práv­ky, moder­nej doby a ste­am­pun­ku. Je to fan­tas­tic­ký svet zasa­de­ný do oko­lia moder­nej doby. Je to oddy­cho­vý larp s prí­jem­nou, odľah­če­nou atmo­sfé­rou s dáv­kou humo­ru a fraš­ky. Na Trhu bude pre­bie­hať sku­toč­ný bar­tro­vý obchod s pred­met­mi tak­mer nulo­vej hod­no­ty, tak­že kaž­dý si môže doniesť domov neja­ký malý „poklad“. Dôraz sa kla­die na chuť hrať a baviť sa. Využíva nový prí­stup k tvor­be posta­vy a jedi­neč­ný sys­tém, kto­rý zahŕňa mágiu, smrť a cho­ro­by. Informácie o sve­te, tvor­be posta­vy a sys­té­me náj­de­te prí­ruč­ke pre sub­kul­tú­ru (http://​slad​.sk/​d​o​w​n​/​s​u​b​k​u​l​t​u​r​a​.​pdf). Poviedky a rôz­ne prí­be­hy, slú­žia­ce na dotvo­re­nie sve­ta a atmo­sfé­ry, či už od nás, ale­bo od hrá­čov náj­de­te na blo­gu sub­kul­tú­ry, http://​zapis​kyk​niz​ni​ce​.blogs​pot​.com.

Larp bude zobra­zo­vať naj­väč­šiu uda­losť Subkultúry, Trh. Na Trh kaž­dý pri­chá­dza nie­čo vyme­niť, pre­dať, kúpiť ale­bo sa dozve­dieť. Trh sa ale vždy spá­ja s neja­kou veľ­kou uda­los­ťou. Tento krát to bude snáď naj­nep­rav­de­po­dob­nej­ší sobáš, aký sa kedy usku­toč­nil. Dve dlho roz­hne­va­né rodi­ny sa roz­hod­li uzav­rieť prí­me­rie a spe­ča­tiť ho svat­bou. Mladá Romanka Pelegrínová si bude brať Júlia Wilsona. Všetci s napä­tím oča­ká­va­jú výsle­dok toh­to sobá­ša, pre­to­že vša­de naoko­lo sú nepraj­ní­ci, kto­rí sa ho urči­te pokú­sia prekaziť.

Okrem toho sa bude konať súd, súťaž o naj­moc­nej­šie­ho bás­ni­ka Trhu a rôz­ne iné uda­los­ti, kto­ré určia beh Subkultúry do ďal­šie­ho Trhu.

Registrácia:

Vami vytvo­re­né posta­vy posie­laj­te na mail: subkultura@post.sk
Chceme však, aby sa do tvor­by sve­tu zapo­ji­li aj hrá­či a tak bude­me pod­po­ro­vať vytvá­ra­nie vzťa­hov pred hrou. Výborným rie­še­ním je, keď sa zná­mi dohod­nú, aké budú mať medzi sebou vzťa­hy, okrem toho však bude­me tvor­bu vzťa­hov koor­di­no­vať aj my. Po kaž­dej regis­trá­cii dosta­ne­te mail s 1–2 mai­lo­vý­mi adre­sa­mi na hrá­čov, už zare­gis­tro­va­ných, aby ste sa v krát­kos­ti dohod­li, aký vzťah spo­lu máte.

Taktiež, ak dosta­ne­te nápad na povied­ku, ale­bo krát­ky prí­beh z pro­stre­dia Subkultúry, pošli­te nám ho na mail (subkultura@post.sk) a my ho uve­rej­ní­me na blo­gu. Takto si spo­lu vytvo­rí­me vlast­ný svet, kto­rý nám nebu­de cudzí a bude pul­zo­vať životom.

Deadline pre regis­trá­ciu postáv je 19. 7. 2008 (povied­ky dead­li­ne nema­jú, nakoľ­ko slú­žia na dotvo­re­nie atmo­sfé­ry, nie ako záso­bá­reň fak­tov nevy­hnut­ných pre hru) Najneskôr po tom­to dátu­me dosta­ne­te svo­je her­né infor­má­cie spo­lu s pokyn­mi a krát­kym zozna­mom „povin­nej výbavy“.
Pre záu­jem­cov o (do istej mie­ry) pri­pra­ve­né posta­vy je na blo­gu sub­kul­tú­ry zoznam postáv s pri­bliž­ným popi­som, kto­ré potre­bu­je­me obsa­diť a dotvoriť.

Technické špe­ci­fi­ká­cie:

LARP sa usku­toč­ní 26. – 27. 7. 2008 v dedin­ke blíz­ko Nitry. Hrať sa bude od popo­lud­nia do nesko­rých noč­ných hodín. Nasledovať bude after­par­ty a pre­spá­vať sa bude v sta­noch v ohra­de­nom objek­te hneď ved­ľa budo­vy, v kto­rej sa bude hrať larp.
Herný prís­pe­vok je 120 Sk, pla­tiť sa bude na mieste.
Tešíme sa na Vás a pra­je­me prí­jem­ný zážitok 🙂
ERA