Preskočiť na obsah

Návod na tuniku

Základom kaž­dé­ho pek­né­ho a funkč­né­ho kos­tý­mu je tuni­ka, ale­bo dlhá koše­ľa. Tá sa dá robiť rôz­ne, s dlhým, ale­bo krát­kym ruká­vom, pros­te tu máte voľ­nú ruku.

Tunika bez ruká­vov (obr. 1): Je zdo­be­ná lemo­va­ním oko­lo krku, ramien a spod­ku. Pozor, zadný diel nemá taký veľ­ký výstrih na krku – to pla­tí pri všet­kým kostýmoch!

Tunika bez ruká­vov (obr. 2): podob­ná tuni­ka, ale s iným spod­kom a výstri­hom. Dĺžka tak isto závi­sí od vás.

Tunika s dlhým, ale­bo krát­ky ruká­vom (obr. 3): mali by ste nechať voľ­né pod­pa­zu­šie, ak máte pev­nú lát­ku (čo vám radím). Ďalšou mož­nos­ťou je zväč­še­ný výstrih v podpazuší.