Preskočiť na obsah

Prešívanica a brigantína

Rozdiel medzi pre­ší­va­ni­cou a bri­gan­tí­nou je hlav­ne v tom, že pre­ší­va­ni­ca je robe­ná z via­ce­rých vrs­tiev lát­ky a dáva­la sa pod zbroj, zatiaľ čo bri­gan­tí­na bola kože­ná, vybí­ja­ná nit­mi a plieš­ka­mi a slú­ži­la buď ako zbroj, ale­bo sa dáva­la po ňu.

Prešívanica bez ruká­vov (obr. 1): Mala sto­ja­tý golier, v páse sa zužo­va­la. Šnurovanie je vza­du, po bokoch, pod ruka­mi, ale­bo aj vpre­du, to však zried­ka, lebo tým bola osla­be­ná ochra­na spre­du. Nezabudnite ju pre­šiť ako bat­vat (návod na bat­vat je tu). Ako výplň pou­ži­te vate­lín, ale­bo vatu.

Prešívanica s rukáv­mi (obr. 2): ruká­vy musia byť tiež pre­ši­té. Na zápäs­tiach môž­te mať šnu­ro­va­nie. Pozor, tu už musí byť pod pazu­cha­mi výstrih, teda medze­ra, tak­že si pod to vez­mi­te neja­ké tri­ko, aby vám všet­ci neob­di­vo­va­li chl­py pod pazu­chou (a ženy nech si ich aspoň oho­lia – Annun, múd­ro poky­vu­júc hla­vou). Výstrih je tam kvô­li pohyblivosti.

Brigantína (obr. 3): bri­gan­tí­nu rob­te z kože, ale­bo, ak ju nevie­te zohnať, z dva­krát pre­lo­že­nej kožen­ky. Je dob­ré, keď ju vybi­je­te nit­mi, ale­bo v prí­pa­de nut­nos­ti cvok­mi (koža sa dá zohnať v obcho­de s veca­mi pre robot­ní­kov – zvá­račs­ká ves­ta, tá je ale drahá).