Preskočiť na obsah

Niečo na nohy

Nohavice: ako inak, aj v stre­do­ve­ku sa nosi­li noha­vi­ce (nie rif­le, samoz­rej­me! 🙂 ). Môžete si uro­biť rano­go­tic­ké, ale­bo nesko­ro gotic­ké. Ako nesko­ro gotic­ké vám pora­dím hru­bé pan­ču­chy, ale­bo takz­va­né cégéč­ka (pre západ­nia­rov: CG – cep­lé gače – pozn. Annun, inte­li­gen­tne). To sú tie ten­ké tep­lé noha­vi­ce, čo sa dáva­jú v zime pod nor­mál­ne noha­vi­ce (spod­ky – pozn. Annun, poba­ve­ne). Dobré sú na to aj kama­še. Ranogotické sú tiež jed­no­du­ché. Vezmite si neja­ké voľ­né gate z pri­ro­dze­nej lát­ky (žiad­ne rif­le a tak, jed­no­du­cho tep­lá­ky, ľano­vé gate a tak. Hrubá pada­vá lát­ka je naj­lep­šia). Tieto gate si potom až pod kole­ná omo­tá­te pás­mi lát­ky (viď prvý obrázok).

Topánky: tie sú obrov­ským prob­lé­mom aj pre šer­mia­rov, no dá sa s nimi pora­diť. Najľahším (a naj­hor­ším) spô­so­bom sú onu­ce – nor­mál­ne topán­ky omo­ta­né pás­mi lát­ky. Ďalšou mož­nos­ťou sú kris­tus­ky – san­dá­le so šnu­ro­va­ním. To už vyze­rá lep­šie. Topánky si môže­te dať aj ušiť. Alebo si ich môže­te vyro­biť sami. Potrebujete na to kožu, ale­bo veľ­mi hru­bú a pev­nú látku.

Z lát­ky vystrih­ni­te dva boč­né die­ly (obrá­zok 2 – veľ­kosť zále­ží na vás). Zošite ich po obvo­de, ale najprv si to len ošpend­li­te a skús­te, či cez to pre­pchá­te nohu. Keď to celé zoši­je­te, naši­te tam podráž­ku – tu tre­ba kožu, sta­rú kabel­ku, taš­ku, čokoľ­vek. Tvar podráž­ky zís­ka­te obkres­le­ním nohy na kožu (obrá­zok 3). Keď je tam naši­tá aj podráž­ka, vystrih­ni­te ďal­šie podráž­ky z kože a nalep­te ich na tú prvú. Čím viac vrs­tiev kože, tým pohodl­nej­šie topán­ky. Najnákladnejším, ale vhod­nej­ším rie­še­ním je náv­šte­va u obuv­ní­ka, kto­rý vám na to nale­pí podráž­ku sám. Tu v KE to vyj­de asi na 200 sk. Ale dbaj­te hlav­ne na to, aby koža na podráž­ku bola sku­toč­ne koža a nie umelina!

Iný typ topán­ky (pod čle­nok – obrá­zok 4): je to podob­né, ako­by ste mali krpce. Červené die­ly pri­ši­je­te k sebe a na spo­dok potom už len prí­de podráž­ka. O tej pla­tí to, čo už bolo spo­me­nu­té. Rozmery toh­to naj­väč­šie­ho die­lu sú na vás. Musíte si zme­rať dĺž­ku nohy, nár­tu a šír­ku nár­tu. Odporúčam najprv si vyro­biť strih z papiera.