Sapkowski a Zaklínač príde na Slovensko

Je to už neja­ký ten rôčik, čo zná­my autor popu­lár­nej ságy o Zaklínačovi Geraltovi, Andrzej Sapkowski, osob­ne zaví­tal na Slovensko. Keďže posled­ný sci­fi, fan­ta­sy a ani­me fes­ti­val, kto­rý nav­ští­vil, bol zho­dou okol­nos­tí prá­ve náš IstroCON 99, tak sme sa roz­hod­li v zave­de­nej tra­dí­cii pokra­čo­vať a opäť uro­biť jeho fanú­ši­kom radosť.

http://​ani​mes​how​.comics​-salon​.sk/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​a​g​e​=​s​h​o​w​&​i​d​=​2​8​&sk