Preskočiť na obsah

DbF Infúzia 2008

  • by

Rok 2007 uká­zal, že je potreb­né zvý­šiť akti­vi­tu LARPov v Košiciach. Zároveň uká­zal, že chý­ba stred­ná gene­rá­cia orga­ni­zá­to­rov v danom pro­stre­dí, prí­pad­ne inak for­mu­lo­va­né, že je ich nedos­ta­tok. Zároveň zači­na hro­ziť, že prvýk­rat v pono­vem­bro­vej (roz­umej 1989 ) his­tó­rii, kôli vyš­šie popí­sa­ným prob­lé­mom nebu­de veľ­ká let­ná hra DobrofantH. A tu si nie­kto­rí priaz­niv­ci LARPov v Košiciach pove­da­li, že sta­či­lo. Priznávame, že sú v Košickom regi­ó­ne isté prob­lé­my. Vzniká ini­cia­tí­va DbF Infúzia 2008.

Čo Vám ponúkneme:
Akcie pod hla­vič­kou DbF Infúzia 2008 spro­stred­ku­jú hry orga­ni­zá­to­rov z celé­ho Slovenska. Budu vybe­ra­né a oslo­vo­va­né už ove­re­né orga­ni­zá­tor­ské sku­pi­ny a pre­to bude veľ­ký pred­po­klad, že akcie na kto­rých sa zúčast­ní­te budú kva­lit­né a plné zážitkov.

Na akciách stret­ne­te množ­stvo ľudí rov­na­kej krv­nej sku­pi­ny a množ­stvo nových tvá­rí a nasto­lí­te nové pria­teľ­stvá a kontakty.

Hry budú zame­ra­né na zážit­ky z oblas­ti fan­ta­sy, vam­pi­re, posta­po­ka­lip­ti­ky, či hor­ro­ru a to všet­ko pod­ľa toho, ako sa roz­hod­ne pozva­ná orga­ni­zá­tor­ská sku­pi­na. V daných obdo­biach sa môže stať, že nasta­ne aj via­ce­ro akcií naraz, všet­ko závi­sí na odoz­ve orga­ni­zá­to­rov a ich vôle.

Ciele ini­cia­tí­vy DbF Infúzia 2008:
1.) Podporovať dote­raz exis­tu­jú­ce akcie prí­pad­ne plá­no­va­né akcie aj zahr­nu­tím v rekla­me na DbF Infúziu 2008. Reklama na DbF Infúziu bude pre­bie­hať celo­ploš­ne a lokál­ne (Košice) na celom Slovensku.
2.) Prispieť k zvý­še­niu počtu akcií v Košickom regi­ó­ne a zväč­šiť hráčs­ku a orga­ni­zá­tor­skú záklaď­ňu v Košiciach a teda aj na Slovensku.
3.) Pozývať orga­ni­zá­to­rov a hrá­čov z celé­ho Slovenska, prí­pad­ne Čiech, do Košíc aby pred­sta­vo­va­li a pred­vied­li svo­je vlast­né hry a pro­jek­ty a aby mali mož­nosť hrať hry.
4.) Pripraviť mini­mál­ne 4 akcie do roka – Jar, Leto, Jeseň a Zima – navy­še k dote­raz exis­tu­jú­cim, či plá­no­va­ným akciám.

Pripravované akcie:
DbF Infúzia 2008 – Jar:
Ťaženie pre nová­či­kov (org: Brotherhood of Steel & Sorcery)

DbF Infúzia 2008 – Leto:
Sprievodné akcie k veľ­ké­mu DbF (zatiaľ nepotvrdené)

DbF Infúzia 2008 – Jeseň:
Sedmohradsko (zatiaľ nepo­tvr­de­né) (org: Via Cassa)

DbF Infúzia 2008 – Zima:
Hercules (zatiaľ nepo­tvr­de­né) (org: TnT)