Preskočiť na obsah

Stretnutie Košickej LARP komunity

Kamaráti a kamarátky!

Pozývam Vás na stret­nu­tie Košickej LARP komunity.

Mali by sme zhod­no­tiť rok uply­nu­lý, pove­dať si čo-to o roku nastá­va­jú­com a dať si neja­ké tie LARPové predsavzatia.
Určite bude­me veľa roz­prá­vať aj o DbF infú­zii, lebo prí­de aj Vratko.

Stretnutie sa usku­toč­ní 3.1.2008 o 18.00.
Miesto stret­nu­tia – Café Tarantino v pasá­ži na Hlavnej ulici.

Miesto stret­nu­tia sa može zme­niť, pre­to ma pre isto­tu kon­tak­tuj­te na 0908 978 377 či nedoš­lo k zmene.