Preskočiť na obsah

Natáčanie traileru

  • by

Tento rok sa usku­toč­ní už 5. roč­ník Posledného spo­je­nec­tva. Organizátori sa neta­ja ambí­cia­mi pri­lá­kať viac ako 250 hrá­čov a zís­kať titul naj­ma­so­vej­šej akcie v SR za rok 2008. Takáto akcia by ale mala mať svoj trai­ler, pre­to sme sa ho roz­hod­li nato­čiť. Natáčanie sa uskut­noč­ní na Kolibe v Bratislave dňa 24.5.2008 od 9:30. Najväčšie bit­ky sa budú natá­čať do 11:30. Všetkých vás tou­to ces­tou na natá­ča­nie pozý­va­me. Pokiaľ by ste nemoh­li ostať dlho, tak vás pro­sí­me aspoň o účasť na začiat­ku. Pozvaní sú aj vaši pria­te­lia. Potrebný počet hrá­čov je 60 až 80. Obmedzenie však nie je.

Naším cie­ľom je zachy­tiť pri­ro­dze­nú atmo­sfé­ru na bojov­ke. Preto vás pro­sí­me, aby ste si donies­li kos­tý­my, zbra­ne a nad­še­nie ako si ich nosí­te na bojov­ku. Kostýmy, zbro­je a rôz­ne dopl­n­ky k nim sú dôle­ži­té pre vytvo­re­nie dob­ré­ho doj­mu z trai­le­rov a celej akcie. Preto vás ešte raz pro­sí­me, aby ste si ich neza­bud­li. Pokiaľ máte kos­tý­mov viac a nero­bí vám prob­lé­my si ich doniesť, pro­sí­me vás, aby ste tak uro­bi­li. Aby sme mali pred­sta­vu koľ­ko hrá­čov v kto­rých far­bách prí­de, zahla­suj­te pro­sím v anke­te na Slade za svo­ju far­bu (http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​5​8​&​t​=​1​512). Väčšie sku­pi­ny hrá­čov sa môžu ozvať pria­mo orga­ni­zá­to­rom a nahlá­siť koľ­kí hrá­či prí­du v akých far­bách. Ďakujeme.

Na vytvo­re­nie pra­vej bojov­ko­vej atmo­sfé­ry a nad­še­nia sa pokú­si­me uro­biť men­šiu bit­ku so štyr­mi národ­mi. Dva náro­dy budú v bie­lej a mod­rej far­be a ich kom­bi­ná­ciách. Na dru­hej stra­ne budú stáť náro­dy v čier­nej a čer­ve­nej a ich kom­bi­ná­ciách. Bojovať sa bude zrej­me o veže, prí­pad­ne neja­ké pokla­dy. Pritom samoz­rej­me nebu­dú chý­bať ani vlaj­ky. Kvôli pes­tros­ti a atmo­sfé­re si môže­te doniesť aj vlast­né vlajky.

Zbrane si pro­sím dones­te v súla­de s pra­vid­la­mi Posledného spo­je­nec­tva. Výnimkou za úče­lom natá­ča­nia sú luky, kto­ré môžu byť na tom­to tré­nin­gu v nie­kto­rých scé­nach aj dre­ve­né. Nie však v úpl­ne všet­kých. Je však potreb­né, aby dre­ve­ný luk držal v rukách skú­se­nej­ší hráč, kto­rý vie roz­poz­nať ako sil­no z luku môže strie­lať, aby niko­ho nezra­nil. Ak sa vám ale nech­ce strie­lať a luk máte, pri­čom nemá­te prob­lém luk nie­ko­mu poži­čať, dones­te ho. Pokiaľ vám to nero­bí prob­lé­my, dones­te si aj náh­rad­né zbra­ne, s kto­rý­mi by váš národ nemal bojo­vať. Môže sa stať, že nie­kto nebu­de mať vhod­nú zbraň a bude potre­bo­vať požičať.

Tešíme sa na vás všet­kých a verí­me, že spo­loč­ne zaži­je­me nád­her­ný deň, pri­čom vytvo­rí­me nád­her­né ume­lec­ké die­lo 🙂 Pre úpl­nosť pri­po­me­niem, že tro­lej­bu­sy 203 na Kolibu odchá­dza­jú z Mierového námes­tia o 9:01 a 9:16. Skúste pri­tom prí­sť rad­šej o nie­čo skôr.