Preskočiť na obsah

Divadelný mikroworkshop

  • by

Spoločnosť Via Cassa v spo­lu­prá­ci s Danielom „Dandym“ Pikalíkom, štu­den­tom non­ver­bál­ne­ho divad­la na DAMU v Prahe, orga­ni­zu­jú diva­del­ný mik­ro­works­hop so zame­ra­ním na pou­lič­né divad­lo a komé­diu dell arte.

Dátum: 26. dece­me­ber 2007
Čas: 8:00 – 20:00
Miesto: foto­gra­fic­ký ate­li­ér Reného Fabiniho v are­áli vete­ri­ny na Lokomotíve v Košiciach
Cena: 50 Sk

Prihlášky a infor­má­cie: madlenak@viacassa.sk

Všetci ste vítaní!