Castrum de Sancto Georgio 2007

Pozývame Vás na ďal­ší roč­ník fes­ti­va­lu stre­do­ve­kých hier a reme­siel Castrum de Sancto Georgio. Tešíme sa na Vašu náv­šte­vu 30.6.–1.7.2007.

Pozývame Vás na ďal­ší roč­ník fes­ti­va­lu stre­do­ve­kých hier a reme­siel Castrum de Sancto Georgio. Tešíme sa na Vašu náv­šte­vu 30.6.–1.7.2007. Počas tých­to dvoch dní pod hra­dom Biely Kameň vo Svätom Juri Vás čaká:

strel­ni­ca
dobo­vé remes­lá
vrha­nie kopi­jou, streľ­ba z pra­ku
jaz­da na koni
hod bal­va­nom
hry pre deti

luko­stre­lec­ká jed­not­ka
žon­glé­ri
šer­miar­ske due­ly
dobo­vé tan­ce
ško­la tan­ca
dobo­vá hud­ba
soko­lia­ri
ukáž­ky anglic­kej a lovec­kej luko­streľ­by
ohňo­vá show
maďar­skí luko­strel­ci (HU)

Festival orga­ni­zu­je sku­pi­na his­to­ric­kej luko­streľ­by Vinedi.