Preskočiť na obsah

Pozvánka do Karavány

  • by

Čaj, čaj, čaj! Po otvo­re­ní obchod­ných ciest s východ­ný­mi zema­mi sa toto slo­vo sklo­ňu­je na kaž­dom rohu. Od meš­ťa­nov, až po naj­vyš­šiu šľach­tu sa roz­ší­ri­la čajíč­ko­vá mánia. Všetci načis­to pre­pad­li novým manie­rom, čaj sa stal mód­nym hitom! Nie nadar­mo sa hovo­rí – kto nepi­je čaj, ten ani nie je!

Križovatka obchod­ných ciest v posled­nej dobe priam kypí živo­tom. Truhlice sa plnia, meš­ce sa trha­jú pod váhou zla­ta. Kráľovstvo pros­pe­ru­je, bla­ho­byt ras­tie, vlád­ne vše­obec­ná spo­koj­nosť. Teda takmer.

Mladá LARP-ová sku­pi­na Mornadraug si Vás dovo­ľu­je pozvať na svo­ju prvo­ti­nu, akciu Karavána. Jedná sa o jed­no­dňo­vý LARP v oko­lí Spišskej Novej Vsi. Príďte strá­viť deň v prí­ro­de, v kru­hu kama­rá­tov a ľudí rov­na­kej krv­nej sku­pi­ny. Tešíme sa na všet­kých, nová­či­kov či skú­se­ných hrá­čov. Veríme, že si všet­ci uži­je­me kopu zábavy.

POZOR : povin­nosť dob­rej nálady!

dis­ku­sia: http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​7​9​&​t​=​1​587

Kedy: 21.06.2008
Kde: Spišská Nová Ves – Šuleroh
Organizátor: Mornadraug